Πρόσκληση για κατάθεση προσφοράς για την Ναυαγοσωστική κάλυψη της πολυσύχναστης παραλίας Δ.Κ. Ιεράπετρας

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Πρόσκληση για κατάθεση προσφοράς για την Ναυαγοσωστική κάλυψη της πολυσύχναστης παραλίας Δ.Κ. Ιεράπετρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ιεράπετρα   :22/05/2015
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Αριθμ.πρωτ.: 6160
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤμΗμα Προμηθειών  
Πληροφορίες: Φωτεινή Ατζαράκη

Ταχ.Δ/νση: Πλ. Κανουπάκη

Τ.Κ. : 72200

Τηλ. :  2842340347

Fax : 2842027885

ΠΡΟΣ :

-Δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Δήμου

-Τοιχοκόλληση στην προθήκη του Δήμου

 

Θέμα:  Πρόσκληση για κατάθεση προσφοράς για την «Ναυαγοσωστική κάλυψη της πολυσύχναστης παραλίας Δ.Κ. Ιεράπετρας  σε ανάδοχο για το χρονικό διάστημα από Ιούνιο έως Αύγουστο 2015, με απευθείας ανάθεση.

 

Ο Δήμος Ιεράπετρας, προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση εργασίας για την ναυαγοσωστική κάλυψη της πολυσύχναστης παραλίας  Δ.Κ. Ιεράπετρας , προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή έως την 29-05-2015 ημέρα Παρασκευή , προϋπολογισθείσας δαπάνης 7.995,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23% . Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ευρώ και θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη στο εξωτερικό μέρος του φακέλου με κεφαλαία γράμματα :

  • ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΟΥΠΑΚΗ 1, Τ.Κ. 72200.
  • ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
    για την ναυαγοσωστική κάλυψη της πολυσύχναστης δημοτικής παραλίας  Δ.Κ. Ιεράπετρας.
  • Στοιχεία αποστολέα

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία .

Μετά την ανάθεση ο ανάδοχος είναι απαραίτητο να προσκομίσει  επικυρωμένο Αντίγραφο αδείας ναυαγοσώστη από την Λιμενική Αρχή.

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση παροχής υπηρεσιών, καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου, τηλέφωνα 2842340347 & 2842340354, fax: 2842-0-27885 και στην ιστοσελίδα του Δήμου. ( http://www.ierapetra.gov.gr)
Επισυναπτόμενα

Η Προϊσταμένη Δ/νσης

Οικονομικών Υπηρεσιών

Μαρία Φραντζεσκάκη