Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 09 του μηνός Ιουνίου έτους 2015

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 09 του μηνός Ιουνίου έτους 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ταχ.Δ/νση: Πλ.Κανουπάκη
Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα
Πληροφορίες: Μαριδάκη Αρετή
Τηλέφωνο: (28423) 40371
Fax: (28420) 23999
E-mail: amaridaki@0448.syzefxis.gov.gr

Ιεράπετρα 5-6-2015

Aρ.πρωτ:6870
ΠΡΟΣ
Ασπραδάκη Γεώργιο Μαστοράκη Γεώργιο Σπυριδάκη Μιχαήλ Χατζημαρκάκη Χρύσα Προϊστάκη Γεώργιο
Μαχαιρά Μιχαήλ
ΚΟΙΝ.
κ.κ. Αντιδημάρχους

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 9 του μηνός Ioυνίου έτους 2015, ημέρα Tρίτη και ώρα 8.30πμ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Θεοδόσιος Καλαντζάκης

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο : Ψήφιση πιστώσεων προυπολογισμού οικ. έτους 2015

Θέμα 2ο: Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων Δήμου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος

Θέμα 3ο: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών επισκευής οχημάτων Δήμου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Θέμα 4ο: Ρυθμίσεις οφειλών

Θέμα 5ο:Ψήφιση πίστωσης ποσού 685,90€ για επαύξηση ισχύος στη Δ/νση Καλημεράκη-Λακέρδα

Θέμα 6ο: Ψήφιση πίστωσης ποσού 685,90€ για επαύξηση ισχύος στην Πλατεία Πλαστήρα

Θέμα 7ο: Ψήφιση πίστωσης ποσού 592,55€ για επέκταση δημοτικού φωτισμού στην Παχεία ΄Αμμου προς οικία Κοινά Δέσποινας

Θέμα 8ο:΄Εγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή προέδρων τοπικών Κοινοτήτων
Θέμα 9ο: Έγκριση παρακολούθησης και μετακίνησης δημοτικού υπαλλήλου(Φανουράκη Μαρίνας) για παρακολούθηση επιμορφωτικού προγράμματος του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης».