Οργανισμός Εσωτερικών Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ) του Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α» Ιεράπετρας

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Χημικές Αναλύσεις Νερού Ύδρευσης
Πρόσκληση για τη Συνεδρίαση του ΔΣ τη Δευτέρα 17/06/2024
Aνακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Τον πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Ιεράπετρας δέχθηκε στο γραφείο του ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης.
Συνάντηση με τον πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος  Τμήμα Ανατολικής Κρήτης

Οργανισμός Εσωτερικών Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ) του Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α» Ιεράπετρας

[tagline_box backgroundcolor=”” shadow=”yes” border=”1px” bordercolor=”” highlightposition=”left” description=”Ο εγκεκριμένος Οργανισμός Εσωτερικών Υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α» Ιεράπετρας (Τεύχος Β – ΦΕΚ 2869/19 Δεκεμβρίου 2011)”][/tagline_box]

Ο Οργανισμός Εσωτερικών Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ) του Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α» Ιεράπετρας  (οργανόγραμμα, διοικητικές μονάδες, διάρθρωση δήμου, αρμοδιότητες κλπ) εγκρίθηκε με την απόφαση 25/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ και την απόφαση 254/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας  και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2869/19 Δεκεμβρίου 2011 – Τεύχος Β

[title size=”3″]Ο εγκεκριμένος Οργανισμός Εσωτερικών Υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α» Ιεράπετρας[/title]

Οργανισμός Εσωτερικών Υπηρεσιών του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

[title size=”3″]Στοιχεία έγκρισης Ο.Ε.Υ[/title]

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

  • Με την υπ’ αριθ. 25/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ
  • Με την υπ’ αριθ. 254/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας
  • Με την υπ’ αριθ. 50/30−9−2011 πρακτικό συνεδρίασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Λασιθίου, με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά.
  • Με την υπ’ αριθ. 13671 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΑΔΑ ΒΟΝΥΟΡ1Θ-ΖΑΨ)
  • Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. Ι του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ιστοχώρος για τον Καλλικράτη : http://kallikratis.ypes.gr/  )

[/checklist]

[separator top=”30″ style=”shadow”]

Πληροφορίες σύνταξης – ανάρτησης 

[xyz-ihs snippet=”KOINOPOLITIA”]

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]