Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για συμμετοχή σε Επιτροπές αρμόδιες για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Από το Γραφείο  Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης,
Το τουρνουά 3x3 Βasketball «Cretan Series» by choco BIG, ανοίγει αυλαία στην Ιεράπετρα με γκεστ σταρ τον Σοφοκλή Σχορτσανίτη
Για παιδιά ηλικίας 5-12 στο χώρο της βιβλιοθήκης ''ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΥΔΑΚΗ''.
Ο Δήμος Ιεράπετρας ενημερώνει ότι από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου  πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού
Καλοκαιρινές δράσεις  παραγωγικής  ενασχόλησης και πολιτιστικής δημιουργίας για  παιδιά  από  5-12  ετών από το  Δήμο Ιεράπετρας

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για συμμετοχή σε Επιτροπές αρμόδιες για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής

 

ethnosimo-nomarxias

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                          ΑΔΑ: ΩΚ64ΩΡ8-ΧΔ0
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Πρακτικού  :  30/2019
Αριθμός Απόφασης : 313/2019

Θέμα: Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για συμμετοχή σε Επιτροπές αρμόδιες για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής

Στην Ιεράπετρα, σήμερα, στις 18 Δεκεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια, τακτική συνεδρίαση, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.19216/13-12-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, στους Προέδρους των Κοινοτήτων, καθώς και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος κ. Ευάγγελος Μπινιχάκης διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, αφού σε σύνολο (27) Δημοτικών Συμβούλων, ήταν:

 Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι:

Νέα εικόνα (4)

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Θεοδόσιος Καλαντζάκης.

Παραβρέθηκαν, επίσης, η υπάλληλος του Δήμου Σοφία Δαγαλάκη  για την τήρηση των πρακτικών, η Γενική Γραμματέας κ. Θεοδώρα Χριστοδούλου και η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, για την παροχή τυχόν διευκρινίσεων.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ακολούθως, στο πλαίσιο της ενημέρωσης, οι επικεφαλής δημοτικών παρατάξεων και δημοτικοί σύμβουλοι έθεσαν ερωτήματα και επισήμαναν προβλήματα που αφορούν στο Δήμο Ιεράπετρας, στα οποία απάντησαν οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι και ο Δήμαρχος.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα ότι έχουν κατατεθεί προτάσεις για συζήτηση θεμάτων ως κατεπειγόντων, όπως παρακάτω:

 1. Τοποθέτηση προτομής της Μαρίας Λιουδάκη στην είσοδο του παλιού δημαρχείου
 2. Στήριξη συναδέλφου, δημοτικού συμβούλου, λόγω απόλυσής του από την εργασία του
 3. Έκδοση Ψηφίσματος κατά της τουρκικής επιθετικότητας

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη όσα ορίζονται στο άρθρο 67 παρ.7 του Ν. 3852/2010, αποφάσισε:

 1. Ομόφωνα, σε σύνολο είκοσι πέντε (25) παρόντων δημοτικών συμβούλων, να συζητηθεί το θέμα ως κατεπείγον.
 2. Ομόφωνα, σε σύνολο είκοσι πέντε (25) παρόντων δημοτικών συμβούλων, να συζητηθεί το θέμα ως κατεπείγον.
 3. Κατά πλειοψηφία, σε σύνολο δεκαέξι (16) παρόντων δημοτικών συμβούλων, με έξι (6) ψήφους υπέρ, δέκα (10) ψήφους κατά, ενώ οκτώ (8) δημοτικοί σύμβουλοι κατέθεσαν λευκή ψήφο, να μην συζητηθεί το θέμα ως κατεπείγον.

 Ακολούθησε η συζήτηση των δύο κατεπειγόντων θεμάτων και έπειτα, η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 38ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε ότι στη με αρ.2133.1/39328/2018 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Έγκριση τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 20 «Ταχύπλοα (ταχυκίνητα) σκάφη και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής» (ΦΕΚ Β΄444/26.04.1999) και ειδικότερα στο άρθρο 35 αυτής,  ορίζονται τα εξής: «Συγκρότηση Επιτροπής – Αρμοδιότητες

 1. Με απόφαση του Προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής συγκροτείται μόνιμη ή κατά περίπτωση Επιτροπή, αποτελούμενη από: α) τον Προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής, με τον αντικαταστάτη του, ως Πρόεδρο. Αντί του Προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής, μπορεί να ορίζεται απ’ αυτόν, ως Πρόεδρος, άλλος Αξιωματικός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., με τον αντικαταστάτη του,

 β) έναν (1) εκπρόσωπο της Περιφέρειας με τον αντικαταστάτη του,

γ) έναν (1) εκπρόσωπο του φορέα που έχει τη διαχείριση του υπό κρίση χώρου [Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) Α΄ βαθμού, Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), Λιμενικού Ταμείου, Οργανισμού Λιμένα, Εταιρίας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.), κ.λπ.] με τον αντικαταστάτη του…

 1. Η Επιτροπή είναι αρμόδια να κρίνει για: α) τη δυνατότητα ανύψωσης/καθόδου του αλεξίπτωτου από/σε πλωτή εξέδρα πλησίον της ακτής κατά τις διατάξεις της παραγράφου 18γ του άρθρου 6, β) τον καθορισμό των ορίων των κατοικημένων περιοχών κατά τις διατάξεις της υποπαραγράφου 2η του άρθρου 9, γ) τα είδη των θαλάσσιων μέσων αναψυχής και το μέγιστο αριθμό τους (μονάδες) ανά είδος ανά εκμισθωτή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 22, δ) τη θέση του δίαυλου κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 27. ε) την ικανοποίηση ή όχι αιτήματος κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 22 και των άρθρων 28 και 29 κατά περίπτωση, στ) την ικανοποίηση ή όχι αιτήματος κατά τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 24, ζ) τη δυνατότητα μείωσης της απόστασης από την ακτογραμμή κατά τις διατάξεις των παραγράφων 5α και 5γ του άρθρου 5, 17α και 17γ του άρθρου 6, 11α και 11γ του άρθρου 7, 11α και 11γ του άρθρου 8 και 4α και 4γ του άρθρου 19, η) κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.»

Το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα καλείται να ορίσει τον εκπρόσωπο του Δήμου μας με τον αναπληρωτή του, προκειμένου οι Λιμενικές Αρχές Ιεράπετρας, Σητείας και Αγίου Νικολάου να συγκροτήσουν τις παραπάνω Επιτροπές.

Ο Πρόεδρος πρότεινε στην παραπάνω Επιτροπή να συμμετέχει ο δημοτικός σύμβουλος κ. Πέτρος Μαστοράκης, με αναπληρωτή το δημοτικό σύμβουλο κ. Εμμανουήλ Βρυγιωνάκη, για χρονικό διάστημα έως το τέλος της δημοτικής περιόδου, δηλαδή έως 31/12/2023.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει.

 1. Την εισήγηση-πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 35 της με αρ. 2133.1/39328/2018 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
 3. Τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου μας στις Επιτροπές που θα συγκροτηθούν, αντίστοιχα, από τις Λιμενικές Αρχές Ιεράπετρας, Αγίου Νικολάου και Σητείας, αρμόδιες για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, στις περιοχές δικαιοδοσίας τους, για το χρονικό διάστημα έως το τέλος της δημοτικής περιόδου, το δημοτικό σύμβουλο κ. Μαστοράκη Πέτρο, με αναπληρωτή το δημοτικό σύμβουλο κ. Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 313/2019.

Αφού συντάχθηκε υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος                                                                                         Ο Γραμματέας
Ευάγγελος Μπινιχάκης                                                                     Γεώργιος Αγγελάκης

Τα Μέλη

  1. Ασπραδάκης Γεώργιος   9. Ματζαράκης Νικόλαος
  2. Αστροπεκάκης Κωνσταντίνος 10. Παπαδάκης Νεκτάριος
  3. Βρυγιωνάκης Εμμανουήλ 11. Παπαδοπετράκης Ανδρέας
  4. Γεωργαλάκης Εμμανουήλ 12. Πετράς Αντώνιος
  5. Ζερβάκης Εμμανουήλ 13. Σαραντώνης Ιωάννης
  6. Κοτσιφάκη Μαρία 14. Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη Μαρία
  7. Κουγιουμουτζάκης Γεώργιος 15. Χατζημαρκάκη Χρυσούλα (Χρύσα)
  8. Μαστοράκης Πέτρος  

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ευάγγελος Μπινιχάκης