Ορισμός πρακτικογράφου-Γραμματέα Εκτελεστικής Επιτροπής

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ο Δήμος Ιεράπετρας ενημερώνει ότι από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου  πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού
Καλοκαιρινές δράσεις  παραγωγικής  ενασχόλησης και πολιτιστικής δημιουργίας για  παιδιά  από  5-12  ετών από το  Δήμο Ιεράπετρας
Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 17η  Ιουνίου 2024
Χημικές Αναλύσεις Νερού Ύδρευσης

Ορισμός πρακτικογράφου-Γραμματέα Εκτελεστικής Επιτροπής

ethnosimo-nomarxias

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                                                    Ιεράπετρα, 10.9.2019
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                                                                               Αριθμ. Πρωτ. 13639
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                                                        Αριθμ.Αποφ.1942
Ταχ.Δ/νση :Δημοκρατίας 31
Τ.Κ.
72200
Πληροφορίες:
Α.Περάκη
Τηλέφωνο: 28423-40360
mail.:aperaki@0448.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ:  «Ορισμός πρακτικογράφου-Γραμματέα Εκτελεστικής Επιτροπής».                  

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 παρ.1 εδαφ. δ,62 του Ν.  3852/2010    (ΦΕΚ Α΄87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης  και  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.3584/28-6-2007 ( ΦΕΚ  143 Α)        « Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
  3. Τις αριθμ.23.2019 και 24/2019 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου με την οποίες ανακηρύχθηκαν οι  επιτυχόντες και επιλαχόντες των Δημοτικών και Κοινοτικών αντίστοιχα εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και 2ας Ιουνίου 2019 που αφορούν στο Δήμο Ιεράπετρας.
  4. Τον ΟΕΥ του Δήμου μας που δημοσιεύτηκε στο με αριθμ.237/9-2-2016 ΦΕΚ Τεύχος Β όπως τροποποιήθηκε με το αριθμ.838/30-3-2016 ΦΕΚ Τεύχος Β΄ και 687/28-2-2019 ΦΕΚ Τεύχος Β΄.
  5. Την αριθμ.700/10-4-2019 απόφαση Δημάρχου που αφορά τοποθέτηση προσωπικού στις Δ/νσεις και στα Τμήματα του Δήμου
  6. Το γεγονός ότι είναι ανάγκη  να οριστεί γραμματέας στην Εκτελεστική Επιτροπή για την τήρηση των πρακτικών της εν λόγω επιτροπής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε τον υπάλληλο του Δήμου μας Φιλιππάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου Αορίστου Χρόνου, Κατηγορίας-Ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού  Πρακτικογράφο-Γραμματέα της Εκτελεστικής Επιτροπής.

 

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας
Θεοδόσιος Καλαντζάκης