Προμήθεια Πίλαρς

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ενημερώνουμε του δημότες μας ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2229/12-4-2024 τ Β΄
Σας προσκαλούμε στις  26  Απριλίου 2024,ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 σε ειδική, δημόσια συνεδρίαση,
Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 19η  Απριλίου 2024,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 στη μικρή αίθουσα Μελίνα Μερκούρη  με θέματα:
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας, μετά το άγγελμα του θανάτου του συντοπίτη μας Νικολάου Χαραλαμπάκη,
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της

Προμήθεια Πίλαρς

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ιεράπετρας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΛΑΡΣ”, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389 ΦΕΚ Β185/23-3-1993), προϋπολογισθείσας συνολικής δαπάνης 22.604,94 € (18.378,00 € + 4.226,94€ ΦΠΑ 23%).
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους, το αργότερο μέχρι και την 7η Ιουλίου 2015 και από ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ιεράπετρας, Πλατεία Κανουπάκη – Τ.Κ. 72200 Ιεράπετρα ή ταχυδρομικά μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη του διαγωνισμού.
Στο διαγωνισμό για την υποβολή των προσφορών γίνονται δεκτοί φυσικά πρόσωπα γραμμένα στα οικεία μητρώα του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών.
Οι ανωτέρω υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους πιστοποιητικό περί εγγραφής στα μητρώα αυτά.
Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, πρέπει να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ύψους 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού, χωρίς τον Φ.Π.Α. δηλαδή ποσού ίσου με 367,56€.
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας είναι τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ιεράπετρας, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, να παραταθεί έως το ¼ αυτού.
Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού από το Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας, αρμόδιος υπάλληλος : Χριστάκης Μανώλης, Τηλέφωνο : 2842340300 εσωτ. 555 – 556
Επιπλέον, πληροφορίες μπορούν να λαμβάνονται από τον δικτυακό χώρο του Δήμου http://www .ierapetra.gov.gr, όπου θα αναρτηθεί η διακήρυξη του διαγωνισμού.

Ο Πρόεδρος

Αντώνιος Πετράς