Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για συμμετοχή σε γνωμοδοτικές Επιτροπές, αρμόδιες για θέματα χαρακτηρισμού ακτών ως πολυσύχναστων

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ο Δήμος Ιεράπετρας με χαρά σας ενημερώνει ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για εγγραφές και οι επανεγγραφές στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς
Από το Γραφείο  Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης,
Το τουρνουά 3x3 Βasketball «Cretan Series» by choco BIG, ανοίγει αυλαία στην Ιεράπετρα με γκεστ σταρ τον Σοφοκλή Σχορτσανίτη
Για παιδιά ηλικίας 5-12 στο χώρο της βιβλιοθήκης ''ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΥΔΑΚΗ''.
Ο Δήμος Ιεράπετρας ενημερώνει ότι από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου  πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για συμμετοχή σε γνωμοδοτικές Επιτροπές, αρμόδιες για θέματα χαρακτηρισμού ακτών ως πολυσύχναστων

ethnosimo-nomarxias

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                          ΑΔΑ: ΩΣΩΙΩΡ8-ΟΔ4
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Πρακτικού  :  30/2019
Αριθμός Απόφασης :  312/2019

Θέμα: Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για συμμετοχή σε γνωμοδοτικές Επιτροπές, αρμόδιες για θέματα χαρακτηρισμού ακτών ως πολυσύχναστων

Στην Ιεράπετρα, σήμερα, στις 18 Δεκεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια, τακτική συνεδρίαση, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.19216/13-12-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, στους Προέδρους των Κοινοτήτων, καθώς και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος κ. Ευάγγελος Μπινιχάκης διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, αφού σε σύνολο (27) Δημοτικών Συμβούλων, ήταν:

 Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι:

Νέα εικόνα (4)

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Θεοδόσιος Καλαντζάκης.

Παραβρέθηκαν, επίσης, η υπάλληλος του Δήμου Σοφία Δαγαλάκη  για την τήρηση των πρακτικών, η Γενική Γραμματέας κ. Θεοδώρα Χριστοδούλου και η Αναπληρώτρια Προϊσταμενη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, για την παροχή τυχόν διευκρινίσεων.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ακολούθως, στο πλαίσιο της ενημέρωσης, οι επικεφαλής δημοτικών παρατάξεων και δημοτικοί σύμβουλοι έθεσαν ερωτήματα και επισήμαναν προβλήματα που αφορούν στο Δήμο Ιεράπετρας, στα οποία απάντησαν οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι και ο Δήμαρχος.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα ότι έχουν κατατεθεί προτάσεις για συζήτηση θεμάτων ως κατεπειγόντων, όπως παρακάτω:

  1. Τοποθέτηση προτομής της Μαρίας Λιουδάκη στην είσοδο του παλιού δημαρχείου
  2. Στήριξη συναδέλφου, δημοτικού συμβούλου, λόγω απόλυσής του από την εργασία του
  3. Έκδοση Ψηφίσματος κατά της τουρκικής επιθετικότητας

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη όσα ορίζονται στο άρθρο 67 παρ.7 του Ν. 3852/2010, αποφάσισε:

  1. Ομόφωνα, σε σύνολο είκοσι πέντε (25) παρόντων δημοτικών συμβούλων, να συζητηθεί το θέμα ως κατεπείγον.
  2. Ομόφωνα, σε σύνολο είκοσι πέντε (25) παρόντων δημοτικών συμβούλων, να συζητηθεί το θέμα ως κατεπείγον.
  3. Κατά πλειοψηφία, σε σύνολο δεκαέξι (16) παρόντων δημοτικών συμβούλων, με έξι (6) ψήφους υπέρ, δέκα (10) ψήφους κατά, ενώ οκτώ (8) δημοτικοί σύμβουλοι κατέθεσαν λευκή ψήφο, να μην συζητηθεί το θέμα ως κατεπείγον.

 Ακολούθησε η συζήτηση των δύο κατεπειγόντων θεμάτων και έπειτα, η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 37ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε ότι το άρθρο 11 του Π.Δ.31/2018 (ΦΕΚ 61Α/4-3-2018): «Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες», ορίζει:

«Διαδικασία χαρακτηρισμού παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων

  1. Για το χαρακτηρισμό χώρων ως πολυσύχναστων, περιοχών δικαιοδοσίας της, καθώς και περιοχών δικαιοδοσίας των υπαγόμενων σε αυτή Λιμενικών Αρχών, ο Προϊστάμενος της Λιμενικής Αρχής (Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρχεία), με απόφασή του, συγκροτεί, κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους ή και μεταγενέστερα κατόπιν έγκρισης της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, επιτροπή αποτελούμενη από:

α) Τον προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής (Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρχεία, Λιμενικά Τμήματα και Λιμενικούς Σταθμούς), ως Πρόεδρο. Προκειμένου περί Κεντρικού Λιμεναρχείου ή Λιμεναρχείου, αντί του Προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής, μπορεί να ορίζεται από τον ίδιο, άλλος Αξιωματικός Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. ως Πρόεδρος.

β) Έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας Περιφέρειας, ο οποίος ορίζεται αρμοδίως, μαζί με τον αναπληρωτή του.

γ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) ή του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ) ή του Οργανισμού Λιμένα ή του Λιμενικού Ταμείου ή της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.) κ.λπ., κατά περίπτωση, οι οποίοι ορίζονται αρμοδίως, μαζί με τους αναπληρωτές τους.»

Το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα καλείται να ορίσει τους εκπροσώπους του Δήμου μας, προκειμένου τα Λιμεναρχεία Ιεράπετρας, Σητείας και Αγίου Νικολάου να συγκροτήσουν τις παραπάνω Επιτροπές.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος πρότεινε ως εκπρόσωπο του Δήμου μας στις αντίστοιχες Επιτροπές, που θα συγκροτηθούν από τις Λιμενικές Αρχές Ιεράπετρας, Σητείας και Αγίου Νικολάου και για όλη την υπόλοιπη δημοτική περίοδο, δηλαδή έως 31/12/2023, το δημοτικό σύμβουλο κ. Παπαδοπετράκη Ανδρέα, με αναπληρωτή το δημοτικό σύμβουλο κ. Αστροπεκάκη Κωνσταντίνο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει.

            Το Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

  1. Την εισήγηση και πρόταση του Προέδρου
  2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 31/18 (ΦΕΚ 61 Α/4-3-2018): Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες
  3. Τις  διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου μας στις γνωμοδοτικές Επιτροπές, που θα συγκροτηθούν από τις Λιμενικές Αρχές Ιεράπετρας, Σητείας και Αγίου Νικολάου, αντίστοιχα, για το χαρακτηρισμό ακτών ως πολυσύχναστων και για όλη την υπόλοιπη δημοτική περίοδο, το δημοτικό σύμβουλο, κ. Παπαδοπετράκη Ανδρέα, με αναπληρωτή του το δημοτικό σύμβουλο κ. Αστροπεκάκη Κωνσταντίνο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  312/2019.

Αφού συντάχθηκε υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος                                                                                         Ο Γραμματέας
Ευάγγελος Μπινιχάκης                                                                     Γεώργιος Αγγελάκης

Τα Μέλη

  1. Ασπραδάκης Γεώργιος   9. Ματζαράκης Νικόλαος
  2. Αστροπεκάκης Κωνσταντίνος 10. Παπαδάκης Νεκτάριος
  3. Βρυγιωνάκης Εμμανουήλ 11. Παπαδοπετράκης Ανδρέας
  4. Γεωργαλάκης Εμμανουήλ 12. Πετράς Αντώνιος
  5. Ζερβάκης Εμμανουήλ 13. Σαραντώνης Ιωάννης
  6. Κοτσιφάκη Μαρία 14. Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη Μαρία
  7. Κουγιουμουτζάκης Γεώργιος 15. Χατζημαρκάκη Χρυσούλα (Χρύσα)
  8. Μαστοράκης Πέτρος  

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ευάγγελος Μπινιχάκης