Επαναπροκήρυξη ανοικτής πρόσκλησης για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας του Σ.Δ.Ε. Ιεράπετρας

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Χημικές Αναλύσεις Νερού Ύδρευσης
Πρόσκληση για τη Συνεδρίαση του ΔΣ τη Δευτέρα 17/06/2024
Aνακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Τον πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Ιεράπετρας δέχθηκε στο γραφείο του ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης.
Συνάντηση με τον πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος  Τμήμα Ανατολικής Κρήτης

Επαναπροκήρυξη ανοικτής πρόσκλησης για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας του Σ.Δ.Ε. Ιεράπετρας

ethnosimo-nomarxias

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ιεράπετρας
Διεύθυνση:     Βαϊνιά Ιεράπετρας                                                                                       Ημερομηνία  03/05/2018
Τ.Κ. – Πόλη:     72200- Ιεράπετρα                                                                                   Αρ.πρωτ.:163
Τηλέφωνο:      2842089736
Fax:                   2842089736
E-mail:              sdelas@sch.gr
Πληροφορίες : Αριστέα Πηγιάκη                                                                                        Προς κάθε ενδιαφερόμενο

 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ

Σ.Δ.Ε. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Έχοντας υπόψη τη με αριθμό πρωτ. 136/545/05-02-2018 (ΑΔΑ: 9ΩΩΒ46ΨΖΣΠ-ΥΟΛ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και τις με αριθμό 5330/320/02-03-2018 (ΑΔΑ: 7ΜΑ746ΨΖΣΠ-5ΞΑ) και 5476/327/25-04-2018 (6ΜΨΚ46ΨΖΣΠ-678)  Αποφάσεις  Απόφαση του Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,

Καλούμε

κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης να καταθέσει προσφορά, για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του Σ.Δ.Ε. Ιεράπετρας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός της παρούσας ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων ευρώ (300,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. μηνιαίως και θα βαρύνει το ΤΔΕ της Πράξης: «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» (ΣΔΕ) με κωδικό ΟΠΣ 5002546 στο πλαίσιο του Υποέργου 9 «Υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου των ΣΔΕ και υποστήριξη της λειτουργίας τους 2017-2019» ΣΔΕ ΑΠ 7– ΜΕΤ.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της, μετά την κατακύρωση του αναδόχου από του Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  έως τις 30/6/2018. Σε περίπτωση παράτασης του σχολικού έτους δύναται να παραταθεί και η χρονική διάρκεια της σύμβασης του αναδόχου για όλο το διάστημα της παράτασης.

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν μία και μοναδική προσφορά σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ στην ανωτέρω διεύθυνση, με την ένδειξη:

«Προσφορά για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του Σ.Δ.Ε. Ιεράπετρας», το αργότερο μέχρι την 09/05/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες καθαριότητας του Σ.Δ.Ε. Ιεράπετρας περιγράφονται ως εξής:

 • Καθαριότητα των χώρων που στεγάζεται το Σ.Δ.Ε. : τεσσάρων (4) αιθουσών διδασκαλίας, μίας (1) αίθουσας καθηγητών, ενός (1) γραφείου Διευθυντή, ενός (1) εργαστηρίου πληροφορικής και ενός (1) γραφείου συμβούλου σταδιοδρομίας και ψυχολόγου.
 • Καθαριότητα των εξωτερικών χώρων του Σ.Δ.Ε.
 • Καθαριότητα κουφωμάτων.
 • Καθαριότητα και απολύμανση τεσσάρων (4) τουαλετών και λοιπών χώρων υγιεινής.

Η καθαριότητα για τις ανωτέρω υπηρεσίες θα γίνεται καθημερινά, πέντε (5) φορές την εβδομάδα, μετά τη λήξη των μαθημάτων ή το επόμενο πρωί και σε συνεννόηση με την Διευθύντρια του Σ.Δ.Ε., η οποία δύναται να τροποποιεί τις εργασίες καθαρισμού σε ειδικές περιπτώσεις.

 • Γενική καθαριότητα: α) μία με την έναρξη της σύμβασης και β) μία πριν τη λήξη της σύμβασης.
 • Κατά το χρονικό διάστημα που το σχολείο θα παραμένει κλειστό (εορτές, αργίες κ.λ.π.) δεν θα γίνεται καθημερινή καθαριότητα των χώρων του αλλά τις παραμονές έναρξης λειτουργίας του.
 • Σφουγγάρισμα των ανωτέρω χώρων μία (1) φορά την εβδομάδα.

Επίσης, ο ανάδοχος αναλαμβάνει:

 • την προμήθεια ικανού αριθμού χαρτιού και κρεμοσάπουνων για λόγους υγιεινής.
 • την προμήθεια καθαριστικών που απαιτούνται σε ημερήσια βάση.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να εμπεριέχει τον πίνακα που ακολουθεί, να είναι υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον υποψήφιο ανάδοχο. Το προτεινόμενο αντάλλαγμα θα προσδιορίζεται στην προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών. Οι τιμές θα εκφράζονται σε Ευρώ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Μηνιαία Τιμή (Καθαρή αξία) Φ.Π.Α (……%) Μηνιαία Συνολική τιμή
     

 

Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

 1. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ

Η κατάθεση και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 09/05/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 μ.μ. στο κτίριο που στεγάζεται το Σ.Δ.Ε. Ιεράπετρας στο γραφείο της Διευθύντριας στη Βαϊνιά Ιεράπετρας.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται : Σ.Δ.Ε. Ιεράπετρας, τηλέφωνο: 2842089736, fax: 2842089736, email: sdelas@sch.gr.

 1. ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ :

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνεται μηνιαία από τη Διευθύντρια του Σ.Δ.Ε. Ιεράπετρας, η οποία θα συντάσσει πρακτικό τήρησης των όρων της σύμβασης.

Η πληρωμή θα γίνει από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. μετά την υπογραφή του σχετικού πρακτικού παραλαβής και την  προσκόμιση του νόμιμου τιμολογίου  από  τον  Ανάδοχο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και μετά την προσκόμιση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ.

Θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με την ισχύουσα Φορολογική Νομοθεσία.

Θα γίνεται κράτηση ίση με το 0,06 % του καθαρού ποσού κάθε πληρωμής που θα αποδίδεται στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.                                  

Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ Σ.Δ.Ε. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΑΡΙΣΤΕΑ ΠΗΓΙΑΚΗ  

sde-eikona