Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου & συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Ιεράπετρας

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Από το Γραφείο  Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης,
Το τουρνουά 3x3 Βasketball «Cretan Series» by choco BIG, ανοίγει αυλαία στην Ιεράπετρα με γκεστ σταρ τον Σοφοκλή Σχορτσανίτη
Για παιδιά ηλικίας 5-12 στο χώρο της βιβλιοθήκης ''ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΥΔΑΚΗ''.
Ο Δήμος Ιεράπετρας ενημερώνει ότι από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου  πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού
Καλοκαιρινές δράσεις  παραγωγικής  ενασχόλησης και πολιτιστικής δημιουργίας για  παιδιά  από  5-12  ετών από το  Δήμο Ιεράπετρας

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου & συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Ιεράπετρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                       ΑΔΑ: 67ΛΟΩΡ8-Μ7Ω
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                                                  Ιεράπετρα   31-7-2018
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                                                                             Αριθμ. Πρωτ: 8489
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Δημοκρατίας 31 Ιεράπετρα
Τ.Κ.             : 72200
Τηλ.             : 2842340406
ΦΑΞ>          : 2842023999
E- mail       :dimos@ierapetra.gov.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

[dropcap]Ο[/dropcap] Δήμαρχος Ιεράπετρας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου & συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Ιεράπετρας» .

Οι  Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της κάθε ομάδας χωριστά και με κριτήριο:

  • Για τις Ομάδες Α, Β και Ε, τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής για το είδος της κάθε ομάδας χωριστά και
  • Για τις Ομάδες Γ και Δ, τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής για το σύνολο της κάθε ομάδας χωριστά, συνολικού προϋπολογισμού 905,60€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 239.905,60 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ), σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 7172/2018 Μελέτη που συνέταξε η Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης οχημάτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου. Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του έργου:  η οποία αναλύεται σε 230.000,00€ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010) και 9.905,60 από ιδίους πόρους του Δήμου.

Ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η 27η Αυγούστου  2018 και ώρα 10:00.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμό (φυσικά ή νομικά πρόσωπα – ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί) και είναι γραμμένοι στα αντίστοιχα Επιμελητήρια.

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. παρέχονται  και επιπλέον πληροφορίες επί  του διαγωνισμού.

Όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού θα καταχωρηθούν στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ http://www.promitheus.gov.gr.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, καθώς και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] σε επεξεργάσιμη μορφή (doc), θα  αναρτηθεί  επίσης στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράπετρας  (URL) :   http://www.ierapetra.gov.gr

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Θεοδόσιος Καλαντζάκης