Ανάθεση προμήθειας «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών (στεφάνια)»,

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Χημικές Αναλύσεις Νερού Ύδρευσης
Πρόσκληση για τη Συνεδρίαση του ΔΣ τη Δευτέρα 17/06/2024
Aνακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Τον πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Ιεράπετρας δέχθηκε στο γραφείο του ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης.
Συνάντηση με τον πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος  Τμήμα Ανατολικής Κρήτης

Ανάθεση προμήθειας «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών (στεφάνια)»,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ  ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Πληροφορίες: Τσικαλουδάκη Θεονύμφη
Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31 (3ος όροφος)
Τ.Κ.  72200
Τηλ.: 2842340346 (εσωτ. 346)
Fax : 284202670

Ιεράπετρα 10/03/2017
Αρ. πρωτ: 2330

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

[dropcap]Ο[/dropcap] Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών (στεφάνια)», προϋπολογισθείσας συνολικής δαπάνης 405,11 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, μόνο βάσει τιμής, προσφορά.

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης για την προμήθεια με τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών (στεφάνια)» έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 90/2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με Κ.Α.:02.00.6443.

Η προσφορά σας μπορεί να κατατεθεί στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιεράπετρας (Δημοκρατίας 31, κτίριο Μελίνα Μερκούρη, ισόγειο) μέχρι και την 15η Μαρτίου  2017, έως τις 11:00 το πρωί.

Λεπτομέρειες της προς ανάθεση προμήθειας, βρίσκονται στα Γραφεία του Τμήματος Οικονομικού του Δήμου Ιεράπετρας και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνα 2842340346 (αρμόδια υπάλληλος κα Τσικαλουδάκη Θεονύμφη).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ  ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ