Πρόσκληση για κατάθεση προσφοράς για την «Φροντίδα αδέσποτων ζώων»

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση, την 24η Απριλίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00
Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το ταξίδι της από την Αρχαία Ολυμπία με
Από το Δήμο Ιεράπετρας ανακοινώνεται ότι για τη διευκόλυνση των υποψηφίων ευρωβουλευτών
Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το ταξίδι της από την Αρχαία Ολυμπία σηματοδοτώντας την αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων 2024
Η Επιτροπή Διοργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου Ιεράπετρας πραγματοποίησε την

Πρόσκληση για κατάθεση προσφοράς για την «Φροντίδα αδέσποτων ζώων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Οικονομικού

Ιεράπετρα   : 27/07/2016
Αριθμ.πρωτ.: 8188

Πληροφορίες: Φωτεινή Ατζαράκη
Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31-3ος όροφος
Τ.Κ. : 72200
Τηλ. επικοινωνίας:  2842340345

Θέμα:  Πρόσκληση για κατάθεση προσφοράς για την «Φροντίδα αδέσποτων ζώων».

[dropcap]Ο[/dropcap] Δήμος Ιεράπετρας, προκειμένου να προβεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου, της εργασίας για την «Φροντίδα αδέσποτων ζώων», προϋπολογισθείσας δαπάνης 12.793,74 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%), προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, έως την 8η Αυγούστου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ευρώ και θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη στο εξωτερικό μέρος του φακέλου με κεφαλαία γράμματα:

ΠΡΟΣ  ΔΗΜΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31, Τ.Κ. 72200.

  • ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την “ Φροντίδα αδέσποτων ζώων ”
  • Στοιχεία αποστολέα

Οι ενδιαφερόμενοι είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ να διαθέτουν άδεια λειτουργίας ιδιωτικού κτηνιατρείου/ κτηνιατρική κλινική.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία .

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση παροχής εργασίας, καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Οικονομικού του Δήμου, τηλέφωνα 2842340345
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Μαρίνα Φανουράκη