Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εργασία «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ»

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Από το Γραφείο  Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης,
Το τουρνουά 3x3 Βasketball «Cretan Series» by choco BIG, ανοίγει αυλαία στην Ιεράπετρα με γκεστ σταρ τον Σοφοκλή Σχορτσανίτη
Για παιδιά ηλικίας 5-12 στο χώρο της βιβλιοθήκης ''ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΥΔΑΚΗ''.
Ο Δήμος Ιεράπετρας ενημερώνει ότι από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου  πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού
Καλοκαιρινές δράσεις  παραγωγικής  ενασχόλησης και πολιτιστικής δημιουργίας για  παιδιά  από  5-12  ετών από το  Δήμο Ιεράπετρας

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εργασία «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ»

ethnosimo-nomarxias

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                         Ιεράπετρα   : 12/04/2018
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                                                   Αρ. πρωτ.    : 4161
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31
Τ.Κ. : 72200
Πληροφορίες: Ειρήνη Ζουμπουλάκη
Τηλ. :  2842340406

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

για την εργασία με τίτλο

«ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ»

[dropcap]Π[/dropcap]αρακαλούμε για την υποβολή προσφοράς σας, για την εργασία με τίτλο «Ναυαγοσωστική Κάλυψη Πολυσύχναστων Παραλιών» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, μόνο βάσει τιμής, προσφορά.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της τεχνικής έκθεσης ανέρχεται 11.999,98 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με εξασφαλισμένη πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Ιεράπετρας για το 2018 στον  Κ.Α.02.706117.02.

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τα κάτωθι:

 • Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
 • Το Π.Δ.23/2000 (ΦΕΚ 18/Α/2000) όπως αυτό καταργήθηκε με το Π.Δ.31/04-04-2018 (ΦΕΚ 61/Α/2018), η ισχύς του οποίου ορίζεται από τις 03/05/2018
 • Τους όρους που αναφέρονται στην συνημμένη τεχνική έκθεση.

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης για την εργασία με τίτλο «Ναυαγοσωστική Κάλυψη Πολυσύχναστων Παραλιών», έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ 113/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και β) η βεβαίωση της Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με Κ.Α. 02.70.6117.01.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, καθώς και τις απαιτήσεις του Π.Δ. 23/2000, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α.  Για την περίπτωση  υποβολής προσφοράς από Ναυαγοσώστη, απαιτούνται:

 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχετε καταδικασθεί για ένα ή περισσότερα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν4412/2016 (Α΄/147/08-08-2016). Εάν από το υποβληθέν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος για το οποίο καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόμενος, υποβάλλεται από αυτόν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ή του τύπου που προβλέπει η νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του, όπου αναφέρονται με σαφήνεια τα αδικήματα αυτά.
 2. Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση ή για συμμετοχή σε δημοπρασία) που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών.
 3. Ασφαλιστική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση ή για συμμετοχή σε δημοπρασία) που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή.
 4. Άδεια ναυαγοσώστη σε ισχύ από τη Λιμενική Αρχή, ο οποίος εκτελεί κατ’ επάγγελμα τη σχετική υπηρεσία.
 5. Πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ, με το οποίο να αποδεικνύεται η ικανότητα άσκησης του επαγγέλματος.
 6. Να είναι ηλικίας από δεκαοκτώ (18) έως σαράντα πέντε (45) ετών.

Β.  Για την περίπτωση  υποβολής προσφοράς από Σχολή Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης, απαιτούνται:

 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχετε καταδικασθεί για ένα ή περισσότερα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν4412/2016 (Α΄/147/08-08-2016). Εάν από το υποβληθέν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος για το οποίο καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόμενος, υποβάλλεται από αυτόν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ή του τύπου που προβλέπει η νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του, όπου αναφέρονται με σαφήνεια τα αδικήματα αυτά.

Επισημαίνεται ότι για τα νομικά πρόσωπα υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου αναλυτικότερα είναι:

 • Οι διαχειριστές των ομόρρυθμων και των ετερόρρυθμων εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),
 • Οι διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ),
 • Ο διευθύνων σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Ανώνυμων Εταιρειών (Α.Ε.),
 • Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Συνεταιρισμών,
 • Σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόμιμοι εκπρόσωποι του Νομικού Προσώπου.

Εάν από το υποβληθέν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος για το οποίο καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόμενος, υποβάλλεται από αυτόν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ή του τύπου που προβλέπει η νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του, όπου αναφέρονται με σαφήνεια τα αδικήματα αυτά. Η επιτροπή του διαγωνισμού μπορεί σε κάθε περίπτωση να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει αντίγραφα των καταδικαστικών αποφάσεων.

 1. Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση ή για συμμετοχή σε δημοπρασία) που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών.
 2. Ασφαλιστική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση ή για συμμετοχή σε δημοπρασία) που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή και αφορά τόσο στην κύρια όσο και στην επικουρική ασφάλιση.

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας:

 • αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης,
 • αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό,
 • σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς,
 • σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία,

Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν, μαζί με το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας, κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, στην οποία θα φαίνονται οι ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε απασχολούμενος. Η ακρίβεια των στοιχείων της κατάστασης θα βεβαιώνεται επί του σώματος αυτής από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης.

 1. Καταστατικό, εφόσον πρόκειται για εταιρεία.
 2. Άδεια λειτουργίας της σχολής τετραετούς διάρκειας, σε ισχύ.
 3. Άδεια ναυαγοσώστη σε ισχύ από τη Λιμενική Αρχή, για τον ναυαγοσώστη που θα απασχοληθεί στην παρούσα εργασία.
 4. Πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ, με το οποίο να αποδεικνύεται η ικανότητα άσκησης του επαγγέλματος του ναυαγοσώστη.
 5. Ο απασχολούμενος ναυαγοσώστης να είναι ηλικίας από δεκαοκτώ (18) έως σαράντα πέντε (45) ετών.

Η Προσφορά σας μπορεί να κατατεθεί στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιεράπετρας  (Δημοκρατίας 31, κτίριο Μελίνα Μερκούρη, ισόγειο) μέχρι και την 24η Απριλίου 2018, έως τις 10:00 το πρωί.

Λεπτομέρειες της προς ανάθεση προμήθειας, βρίσκονται στα Γραφεία του Τμήματος Οικονομικού του Δήμου Ιεράπετρας και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνα 2842340406 (αρμόδια υπάλληλος κα Ειρήνη Ζουμπουλάκη).

 

Η αρμόδια Αντιδήμαρχος

Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χρυσούλα Χατζημαρκάκη