Ανοικτή πρόσκληση για την Προμήθεια εργαστηριακών υλικών του Σ.Δ.Ε. Ιεράπετρας

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Από το Γραφείο  Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης,
Το τουρνουά 3x3 Βasketball «Cretan Series» by choco BIG, ανοίγει αυλαία στην Ιεράπετρα με γκεστ σταρ τον Σοφοκλή Σχορτσανίτη
Για παιδιά ηλικίας 5-12 στο χώρο της βιβλιοθήκης ''ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΥΔΑΚΗ''.
Ο Δήμος Ιεράπετρας ενημερώνει ότι από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου  πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού
Καλοκαιρινές δράσεις  παραγωγικής  ενασχόλησης και πολιτιστικής δημιουργίας για  παιδιά  από  5-12  ετών από το  Δήμο Ιεράπετρας

Ανοικτή πρόσκληση για την Προμήθεια εργαστηριακών υλικών του Σ.Δ.Ε. Ιεράπετρας

ethnosimo-nomarxias

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ιεράπετρας
Διεύθυνση:     Βαϊνιά Ιεράπετρας                                                                                       Ημερομηνία  05/06/2018
Τ.Κ. – Πόλη:     72200- Ιεράπετρα                                                                                   Αρ.πρωτ.:190
Τηλέφωνο:      2842089736
Fax:                   2842089736
E-mail:              sdelas@sch.gr
Πληροφορίες : Ρέα Πηγιάκη                                                                                             Προς κάθε ενδιαφερόμενο


ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ.Δ.Ε. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 136/1213/16-02-2018 (ΑΔΑ:6ΒΚΥ46ΨΖΣΠ-ΚΜΔ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 603.8/1622/17912/1-6-2018 (ΑΔΑ: Ψ8ΧΝ46ΨΖΣΠ-ΑΝ3) έγκριση δαπάνης καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο, που πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης να καταθέσει προσφορά, για την προμήθεια εργαστηριακών υλικών, για την κάλυψη των αναγκών του Σ.Δ.Ε. Ιεράπετρας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά, για τη σχολική περίοδο 2017-2018.

  1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός της παρούσας ανέρχεται στο ποσό των οκτακοσίων ευρώ (800,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει το ΤΔΕ της Πράξης: «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» (ΣΔΕ) με κωδικό ΟΠΣ 5002546 στο πλαίσιο του Υποέργου 9 «Υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου των ΣΔΕ και υποστήριξη της λειτουργίας τους 2017-2019 (ΑΠ 7– ΜΕΤ)».

Προσφορές μεγαλύτερες του προϋπολογισμού θα απορρίπτονται.

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν μία και μοναδική προσφορά σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ στην ανωτέρω διεύθυνση, με την ένδειξη:

«Προσφορά για την προμήθεια εργαστηριακών υλικών του Σ.Δ.Ε. Ιεράπετρας», το αργότερο μέχρι την 11/06/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να εμπεριέχει τον πίνακα που ακολουθεί, να είναι υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον υποψήφιο ανάδοχο. Το προτεινόμενο αντάλλαγμα θα προσδιορίζεται στην προσφορά για το σύνολο των εργαστηριακών υλικών. Οι τιμές θα εκφράζονται σε Ευρώ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

           Α/Α Περιγραφή ειδών Ζητούμενη Ποσότητα Προσφερόμενη τιμή ανά μονάδα  (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Συνολικό κόστος (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
1 Βερνίκι σε σπρέι διάφανο γυαλιστερό MORRIS 400ml 40 τμχ    
2 Χαρτόνι τύπου CANSON FAVINI 220GR 50X70 120 φύλλα    
3 Μπλόκ Ακουαρέλας Νο3 25Χ35cm 26 τμχ    
 4 Χαρτί μέτρου τύπου ΚΡΑΦΤ/ΛΕΥΚΟ/ΜΠΛΕ 50 μέτρα    
5 Τέμπερες τύπου JUNIOR ή PELIKAN 12X12ml 10 τμχ    
6 Κόλλα stick τύπου KORES 8 gr 90 τμχ    
7 Κόλλα ρευστή τύπου LOGO 38gr 20 τμχ    
8 Χαρτόνι χρωματιστό 160gr/80gr 320 φύλλα    
9 Πινέλα Στρογγυλά Νο 3 20 τμχ    
10 Πινέλα Στρογγυλά Νο 5 20 τμχ    
11 Πινέλα Στρογγυλά Νο 7 20 τμχ    
12 Πινέλα Στρογγυλά Νο 10 20 τμχ    
13 Πινέλα Στρογγυλά Νο 12 20 τμχ    
14 Τέμπερες τύπου ACRYLIC MP 300ml 12 τμχ    
15 ΥΧ Λινάτσα FOLIA 1X1 .361310 8 τμχ    
16 ΥΧ Λινάτσα FOLIA 1.3 χρωματιστό 6 τμχ    
17 Μαρκαδόροι πίνακα τύπου PILOT ή  ARTLINE  ή KORES  30 τμχ    
18 Ξυλομπογιές  συσκ.12 τεμ. τύπου PELIKAN ή STAEDTLER 20 τμχ    
19 Αφρώδες υλικό FOLIA 20 τμχ    
20 Χαρτί οντουλέ ή κυματιστό 20 τμχ    
      ΦΠΑ ……%  
      ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

  1. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ

Η κατάθεση θα γίνει το αργότερο μέχρι την 11/06/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 11/06/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 στο κτίριο που στεγάζεται το Σ.Δ.Ε. Ιεράπετρας, στο γραφείο της Διευθύντριας στη Βαϊνιά Ιεράπετρας.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: Σ.Δ.Ε. Ιεράπετρας, τηλέφωνο: 28420-89736, email: sdelas@sch.gr

Σε περίπτωση λήψης λιγότερων των τριών προσφορών ο διαγωνισμός κηρύσσεται άγονος και γίνεται επανάληψη της διαδικασίας της πρόσκλησης τουλάχιστον μία φορά.

  1. ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ:

Η παραλαβή των εργαστηριακών υλικών θα γίνει από την Διευθύντρια του Σ.Δ.Ε Ιεράπετρας, η οποία θα συντάξει σχετικό πρακτικό παραλαβής.

Η πληρωμή από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. θα γίνει μετά την υπογραφή του σχετικού πρακτικού παραλαβής και την προσκόμιση του νόμιμου τιμολογίου  από  τον  Ανάδοχο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με την ισχύουσα Φορολογική Νομοθεσία.

Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ Σ.Δ.Ε. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΡΕΑ ΠΗΓΙΑΚΗ  

sde-eikona