Προκήρυξη πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, είκοσι (20) ατόμων

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σύσκεψη υπό την Υφυπουργό Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη, τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Η  Διεύθυνση Ύδρευσης  Άρδευσης  Αποχέτευσης του Δήμου Ιεράπετρας ενημερώνει ότι λόγω σπασίματος στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης σε αρκετές περιοχές, από  Νέα Ανατολή, Στόμιο έως και την πόλη της Ιεράπετρας.   Συνεργείο της Υπηρεσίας εργάζεται στο σημείο για την αποκατάσταση της ζημιάς.  Ευχαριστούμε για την κατανόηση. Ο […]

Τις υπηρεσίες τους προσέφεραν στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας  19 Αμερικανοί φοιτητές Ιατρικών Επιστημών
«Νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά όταν μαθητές με τους εκπαιδευτικούς τους μας επισκέπτονται και γεμίζουν με χαρά και χαμόγελα το Δημαρχείο»,
Ο  Δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης συναντήθηκε με  τον πρόεδρο Κωστή Πανταζή και μέλη του Δ.Σ. του Επιστημονικού Συλλόγου Ελεύθερων Επαγγελματιών

Προκήρυξη πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, είκοσι (20) ατόμων

ethnosimo-nomarxias

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                                     Ιεράπετρα, 25/06/2020
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                                                                Αριθμ. Πρωτ.: 7175
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΡΘΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Ταχ.Δ/νση:Δημοκρατίας 31
Τ.Κ. 72200
Πληρ.:Ε.Λιαπάκη
Τηλ.28423-40363
FAX:2842027915
e-mail :liapaki@ierapetra.gov.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΩΣ 13/09/2020

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/ τ. Α΄/28-07-2007)
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τ.Α΄/07-06-2010) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν».
 3. Την με αρ. 1898/03-09-2020 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού-ανάθεσης αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων στο Δήμο Ιεράπετρας και περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία

δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 64/ τ.Α΄/14-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης ».

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία

δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 68/ τ.Α΄/20-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα για την  αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».

 1. Τον υφιστάμενο ΟΕΥ (237/9-2-2016 ΦΕΚ Τεύχος Β όπως τροποποιήθηκε με το αριθμ.838/30-3-2016 ΦΕΚ Τεύχος Β΄ και 687/28-2-2019 ΦΕΚ Τεύχος Β΄.)
 2. Την υπ΄αριθμ. 93/2020 (ΑΔΑ: 6ΠΨ8ΩΡ8-ΘΗΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίζεται η πρόσληψη με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας από ανάληψη υπηρεσίας έως 13/9/2020 συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων.

Ανακοινώνει

[dropcap]Τ[/dropcap]ην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, είκοσι (20) ατόμων, χρονικής διάρκειας από ανάληψη υπηρεσίας έως 13/9/2020,  όπως αυτές αναγράφονται στον πίνακα Α, προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού covid-19, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ.Πίνακα Β).

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΕΙΣ)
Κωδικός Θέσεις Υπηρεσία Ειδικότητα Διάρκεια Σύμβασης Αριθμός Ατομών
102 Δήμος Ιεράπετρας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Από Ανάληψη Υπηρεσίας έως και 13/09/2020 20

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανα κωδικό θέσεις)
Κωδικό θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα στοιχεία (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
102 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.2 του Ν.2527/97.

Β. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

 1. Να είναι Έλληνας Πολίτης ή πολίτης χώρας κράτους – μέλους της Ε.Ε. (Σύμφωνα με τα άρθρα 1, 2 και 3 του νομοθετικού διατάγματος (ν.δ.) 3832/1958 (ΦΕΚ 128 Α΄) δικαιούνται να είναι υποψήφιοι Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί προερχόμενοι από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται προσαγωγή πιστοποιητικού ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποδεικνύεται με κάποιο τρόπο η ιδιότητά τους ως Έλληνες ως προς το γένος και τη συνείδηση.)
 2. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
 3. Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν, να μην ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19 σύμφωνα με την ΔΙΔΑΔ/Φ.64/315/οικ.8030 (ΦΕΚ 928/τεύχ.Β/18.03.2020) εγκύκλιο καθώς και να μην ανήκουν στις ομάδες που δικαιούνται άδεια ειδικού σκοπού σύμφωνα με την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.787.
 4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού. Πιο συγκεκριμένα: · α) να µην έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκληµα οικονοµικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. · β) να µην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα ή κατ΄ άλλον νόµιµο τρόπο (άρθρο 43 του Ν.4319/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκηµα αυτό έχει παραγραφεί. · γ) να µην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώµατα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. · δ) να µην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή µερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή µερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. · ε) να µην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νοµικού Προσώπου του δηµόσιου τοµέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύµβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν ̟παρέλθει πενταετία από την απόλυση. Προκειμένου για ειδικότητες ΥΕ βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούνται από το κώλυµα οι υποψήφιοι που έχουν εκτίσει την ποινή ή τα µέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί, έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρους.

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώνουν την ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ υποβάλλοντας επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση (συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην οποία θα αναφέρεται ότι πληρούν τα απαιτούμενα γενικά προσόντα, όπως ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση.

Δ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσης ανακοίνωσης στον πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου (Δημοκρατίας 31) δηλαδή από 26/6/2020 έως και 01/07/2020. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση και να την υποβάλλουν  με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιεράπετρας που βρίσκεται στο ισόγειο  του Δημαρχείου (Δημοκρατίας 31), (Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2842340363, 2842340362, 2842340360). Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιεράπετρας ή στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση https://www.ierapetra .gov.gr/. Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράπετρας, στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου.

 

Με Εντολή Δημάρχου
Η Αντιδήμαρχος Ιεράπετρας
Χρυσούλα Χατζημαρκάκη