Πρόσληψη ενός ατόμου ΠΕ Ιατρού για ένα έτος από την ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ενημερώνουμε του δημότες μας ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2229/12-4-2024 τ Β΄
Σας προσκαλούμε στις  26  Απριλίου 2024,ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 σε ειδική, δημόσια συνεδρίαση,
Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 19η  Απριλίου 2024,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 στη μικρή αίθουσα Μελίνα Μερκούρη  με θέματα:
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας, μετά το άγγελμα του θανάτου του συντοπίτη μας Νικολάου Χαραλαμπάκη,
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της

Πρόσληψη ενός ατόμου ΠΕ Ιατρού για ένα έτος από την ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας


dimos-photomark-only-logo
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

Κοινωνία-Πολιτισμός-Αλληλεγγύη
Ιεράπετρα 26.02.2014
Αριθ.Πρωτ 403

[separator top=”20″ style=”dotted”]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
για την υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος«Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων στις 8 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου (2013)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ «Κοινωνία, Πολιτισμός, Αλληλεγγύη» Ιεράπετρας

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267 Α).

3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).

5. Tην ΚΥΑ με αριθμό 1.8011/οικ.3.1414/9.6.2011 (ΦΕΚ1231/τ. Β΄/14-6-2011) η οποία τροποποιεί τη με αριθμό οικ. 0.18975/οικ.3.3113/21-10-2010 (ΦΕΚ 1683/τ.Β΄/22-10-2010) με θέμα : «Τροποποίηση της ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 60292/2158/27-08-2008 «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής των Πράξεων α) «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων» και β) «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας», στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013»,

6. Την με αριθ. πρωτ. 3.4641/οικ.6.939/4-2-2013 πρόσκληση (κωδ. 57) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών & άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, προς την Ελληνική Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 10,11 & 12: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών».

7. Την με αριθ. πρωτ. 3.7415/6.1597/21-03-2013 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: Ένταξη της Πράξης «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων στις 8 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου (2013)» με κωδικό MIS 434373 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

8. Την με αριθμ. πρωτ. 1241/6-6-2013 προκήρυξη της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης Α.Ε (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) περί ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού επιλογής αναδόχων, για την υλοποίηση της Πράξης «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων».

9. Το υπ΄ αριθμ. 478/3-10-2013 απόσπασμα πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου(ΔΣ) της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), σύμφωνα με το οποίο το ΔΣ της Ε.Ε.Τ.Α.Α. αποφάσισε ομόφωνα την κατακύρωση της υλοποίησης της πράξης «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελουμένων ατόμων» στον υποψήφιο Ανάδοχο «Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνία, Πολιτισμός, Αλληλεγγύη Ιεράπετρας» «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ» για τον Άξονα προτεραιότητας 10 (Τύπος Περιφέρειας «8 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου») είδος Κέντρου: Κ.Η.Φ.Η.

10. Την υπ΄ αριθμ. 105/16-10-2013 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ» με θέμα τη πρόσληψη προσωπικού ΠΕ Ιατρού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για τη δομή Κ.Η.Φ.Η. Ιεράπετρας.

11. Την με αριθμ. πρωτ. 14911/30-10-2013 εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης προς το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με την αποστολή στοιχείων πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Ιεράπετρας».

12. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/15/33217/30-1-2014 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α), όπως ισχύει.

13. Το υπ΄αριθμ. 3818/12-2-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

14. Την υπ΄ αριθμ. 19/24-2-2014 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ» με θέμα τη πρόσληψη προσωπικού ΠΕ Ιατρού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για τη δομή Κ.Η.Φ.Η. Ιεράπετρας βάσει της με αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/15/33217/30-1-2014 Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006, όπως ισχύει.

15. Το υπ΄αριθμ. ΦΕΚ 1068/τ.Β΄/31-5-2011 σύστασης Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Κοινωνία, Πολιτισμός, Αλληλεγγύη Ιεράπετρας» και με τον τίτλο «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Ιεράπετρας» μετά από τη συγχώνευση των υφιστάμενων Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ιεράπετρας, καθώς και τις τροποποιήσεις ΦΕΚ 2902/τ.Β’/30-10-2012 & ΦΕΚ 3291/τ.Β’/24-12-2013

16. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 2869/τ.Β’/19-12-2011) του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Ιεράπετρας.».

17. Την υπ΄αριθμ. 397/25-2-2014 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ» περί εγγραφής πιστώσεων στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014, για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 ανακοίνωσης με ανάλογη πρόβλεψη στον προϋπολογισμό κάθε επόμενου έτους σε περίπτωση παράτασης του προγράμματος.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού /ΕΣΠΑ 2007-2013,«Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων» στη δομή Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η) Ιεράπετρας του Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας, που εδρεύει στην Ιεράπετρα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

N.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

(Για την υλοποίηση της δομής «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Ιεράπετρας»)

Ιεράπετρα

ΠΕ Ιατρού

Ειδικοτήτων:

Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής

 Εν ελλείψει

ΠΕ Ιατρού

(Οποιασδήποτε ειδικότητας)

Εν ελλείψει

ΠΕ Ιατρού

(άνευ ειδικότητας)

Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης του φορέα με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης  σε περίπτωση συνέχισης της πράξης.

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος,

γ) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παθολόγου ή Γενικής Ιατρικής

δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου και

ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ :

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος,

γ) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής  οποιασδήποτε ειδικότητας.

δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου και

ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ :

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος,

γ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου και

δ) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ιεράπετρας εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σlathourakis-ioannis
Ιωάννη Λαθουράκης

[separator top=”40″ style=”shadow”]

Πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης
(άνοιγμα για καλύτερη προβολή και για download στον λογαριασμό μας στο Google Drive)

[separator top=”40″ style=”shadow”]

Παράρτημα πληροφοριών & υπερσυνδέσεων

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

[separator top=”20″ style=”shadow”]

Πληροφορίες ανάρτησης

[xyz-ihs snippet=”KOINOPOLITIA”]

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]