Ανάπτυξη και Διάχυση Πολιτιστικού Περιεχομένου μέσω δημιουργίας Ψηφιακού Μουσείου

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης σας προσκαλεί
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  δέκα τεσσάρων (14) ατόμων,

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση σε Δ.Σ.» Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 25η  Ιουλίου 2024,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 στη μικρή αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, 1Ος όροφος, επί της οδού Δημοκρατίας 31  με θέματα:                                                 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Σας προσκαλούμε στις 23/07/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετραςπου θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 (Γραφείου Δημάρχου) στον 3ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 1 Διαγραφή τελών άρδευσης, λόγω λανθασμένων χρεώσεων της υπηρεσίας.(Εισηγητής: […]

Ανάπτυξη και Διάχυση Πολιτιστικού Περιεχομένου μέσω δημιουργίας Ψηφιακού Μουσείου

Προσθήκη – ενημέρωση 25.08.2014 : Ο Διαγωνισμός ακυρώθηκε και θα επαναληφθεί

Προσθήκη – ενημέρωση 12.09.2014 : O Διαγωνισμός θα γίνει στις 20.10.2014. Τα τεύχη είναι προσβάσιμα ακολουθόντας τον συνδεσμο

3η web ενημέρωση 22.01.2014
(δείτε  το”διευκρινήσεις”)

espa-psifiaki-sigklisi

dimos-photomark-only-logoΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

 

[separator top=”20″ style=”dotted”]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

[dropcap]Ο[/dropcap] Δήμαρχος Ιεράπετρας, ανακοινώνει ότι θα γίνει  ανοικτός διεθνής διαγωνισμός με επίδοση σφραγισμένων προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά, για το έργο : «Ανάπτυξη και Διάχυση Πολιτιστικού Περιεχομένου μέσω δημιουργίας Ψηφιακού Μουσείου στο Δήμο Ιεράπετρας»

Το έργο  «Ανάπτυξη και διάχυση πολιτιστικού περιεχομένου μέσω δημιουργίας Ψηφιακού Μουσείου στο Δήμο Ιεράπετρας» έχει σκοπό να αναδείξει τον ιστορικό, αρχαιολογικό και πολιτισμικό πλούτο του δήμου Ιεράπετρας και να ενισχύσει την αξιοποίησή του, με έμφαση στην τουριστική προώθηση του δήμου και την ενοποίηση της ιστορίας και του πολιτισμού του, μέσα από μια πρωτοποριακή δράση με την χρήση νέας ψηφιακής τεχνολογίας. Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη Ψηφιακού Μουσείου σε χώρο που θα διατεθεί για το σκοπό αυτό από τον Δήμο. Επιπλέον, το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη Διαδικτυακού Τόπου και εφαρμογής κινητών τηλεφώνων για την προβολή σχετικού περιεχομένου που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο της πρότασης.

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα ευρώ (262.590,00 €) (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 213.487,80 – ΦΠΑ (23%): € 49.102,20).

Το ποσό αυτό αποτελεί και το ανώτατο όριο οικονομικής προσφοράς.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ,.

Η εκτέλεση  των  υπηρεσιών θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. Δ. 60/2007. Το λοιπό θεσμικό πλαίσιο αναφέρεται αναλυτικά στην διακήρυξη του διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Ιεράπετρας  ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού την Δευτέρα 27/01/2014 και ώρα  10:00 (λήξη κατάθεσης προσφορών).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου που κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον ν. 2513/1997 (Α΄139) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον: (α) Είναι εγγεγραμμένα στο οικείο Επιμελητήριο με επάγγελμα συναφές προς το αντικείμενο του διαγωνισμού, (β) Συγκεντρώνουν τις Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής που καθορίζονται στην παράγραφο B.2.6 της Διακήρυξης και (γ) Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού που προβλέπονται στην παράγραφο B.2.2 της Διακήρυξης.

Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων μπορεί να υποβάλουν προσφορά χωρίς να προσλάβουν κάποια νομική μορφή, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε ένα από τα μέλη τους έχει δικαίωμα συμμετοχής κατά την παρούσα προκήρυξη. Σε περίπτωση προσφοράς που υποβάλλεται από ένωση προσώπων κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρο μαζί με τα λοιπά μέλη της για όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την προσφορά.

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 5% του προϋπολογισμού του Έργου συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ δηλαδή 13.129,50 €.

Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης δίνονται στα γραφεία του Δήμου Ιεράπετρας, από τα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Υπεύθυνος κ. Λευτέρης Δραγασάκης τηλ 2842340345,  el.dragasakis@ierapetra.gov.gr

[separator top=”20″ style=”shadow”]

[accordian][toggle title=”17.01.2014 – Διευκρινήσεις – διορθώσεις επί των τευχών διακήρυξης του διαγωνισμού  Ανάπτυξη και Διάχυση Πολιτιστικού Περιεχομένου μέσω δημιουργίας Ψηφιακού Μουσείου στο Δήμο Ιεράπετρας” open=”no”]

dimos-photomark-only-logoΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ιεράπετρα 17.01.2014 –  Αρ.Πρωτ 720

Π ρ ο ς  Εταιρίες που έχουν λάβει τεύχη του διαγωνισμού

[dropcap]Σ[/dropcap]ύμφωνα με το άρθρο Β1.7  της διακήρυξης η Αναθέτουσα Αρχή θα αποστείλει διευκρινίσεις, σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη Διακήρυξη, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των Προσφορών. Δεδομένου ότι στα τεύχη του διαγωνισμού υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία πρέπει να διορθωθούν και κάποιες διορθώσεις που ζητήθηκαν από την Ψηφιακή Σύγκλιση οι οποίες δεν ενσωματώθηκαν από παράληψη της υπηρεσίας στο κείμενο της διακηρύξεις γίνονται οι παρακάτω τροποποιήσεις:

  1. Σε όλα τα σημεία της διακήρυξης όπου αναφέρεται σε διαδικασία συνδιαλλαγής, να αντικατασταθεί με πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης σύμφωνα με τον νόμο 4013/2011
  2. Στην παράγραφο Β.2.6 διαγράφεται η απαίτηση για «τρείς εγκαταστάσεις που να περιλαμβάνουν κινηματογραφικές στεροσκοπικές εντολές »
  3. Στην παράγραφο Β.5.4 αφαιρείτε  η αναφορά σε περίοδο συντήρησης
  4. Στο άρθρο C.3 θα πρέπει να αγνοηθούν οι στήλες που αναφέρουν το κόστος συντήρησης
  5. Στην παράγραφο Β2.7 δεν ισχύει η ολογράφως αναγραφή του ποσού εγγυητικής επιστολής.
  6. Στην παράγραφο Β2.6 όπου γίνεται η αναφορά « τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2009, 2010, 2011)» να αγνοηθούν τα αναγραφόμενα έτη αφού αυτά δεν ανταποκρίνονται στην ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού,
Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας
Λευτέρης Δραγασάκης
Μηχανολόγος Μηχανικός

[/toggle] [/accordian]

[accordian][toggle title=”21.01.2014 – Διευκρινήσεις – διορθώσεις επί των τευχών διακήρυξης του διαγωνισμού  Ανάπτυξη και Διάχυση Πολιτιστικού Περιεχομένου μέσω δημιουργίας Ψηφιακού Μουσείου στο Δήμο Ιεράπετρας” open=”no”]

dimos-photomark-only-logoΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ιεράπετρα 21.01.2014 –  Αρ.Πρωτ 885

Π ρ ο ς  Εταιρίες που έχουν λάβει τεύχη του διαγωνισμού

[dropcap]Δ[/dropcap]ιευκρινίζεται ότι στο τεύχος Γ στη σελίδα 27, C2.9 Υποσύστημα Διαδικτυακής Πύλης παρ. 18 Υποστήριξη Υπηρεσίας γίνεται λανθασμένη αναφορά στον Δήμο Άνδρου και το ορθό είναι Δήμος Ιεράπετρας

Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού,
Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας
Λευτέρης Δραγασάκης
Μηχανολόγος Μηχανικός

[/toggle] [/accordian][separator top=”20″ style=”shadow”]

[alert type=”general”]Σημείωση μόνο για την διαδικτυακή δημοσίευση :  Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν είναι απαραίτητη η προμήθεια των τευχών δημοπράτησης από τον Δήμο αφού αυτά είναι διαθέσιμα για μεταφόρτωση από τον Δημοτικό ιστοχώρο του Δήμου. Εφόσον μια εταιρία ενδιαφέρεται να καταθέσει προσφορά θα πρέπει να δηλώσει πρόθεση εκδήλωση ενδιαφέροντος στο e-mail dimosierapetras@0448.syzefxis.gov.gr . Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει να ενημερώσει ο Δήμος μας για πιθανές τροποποιήσεις στους όρους της διακήρυξης τους ενδιαφερόμενους. Σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφερόμενος δεν δηλώσει πρόθεση εκδήλωση ενδιαφέροντος ο Δήμος μας δεν φέρει καμία ευθύνη εάν δεν ενημερωθεί σε πιθανές τροποποιήσεις των στοιχειών του διαγωνισμού. [/alert]

[separator top=”40″ style=”shadow”]

Τεύχη Δημοπράτησης Διαγωνισμού

[checklist icon=”cross” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

[separator top=”40″ style=”shadow”]

Παράρτημα πληροφοριών και υπερσυνδέσεων

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

[separator top=”40″ style=”shadow”]
Πληροφορίες σύνταξης – ανάρτησης

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]