Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 25.04.2016

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 25.04.2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ            

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31
Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα
Πληροφορίες: Μαριδάκη Αρετή
Τηλέφωνο: (28423) 40361
Fax: (28420) 23999
E-mail: amaridaki@0448.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ
Ασπραδάκη Γεώργιο
Μαστοράκη Γεώργιο
Σπυριδάκη Μιχαήλ
Χατζημαρκάκη Χρύσα
Προϊστάκη Γεώργιο
Μαχαιρά Μιχαήλ

Ιεράπετρα 20-04-2016
Aρ.πρωτ: 3881

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής   που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημοκρατίας 31) στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο την 25η  του μηνός Απριλίου έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8.30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Θεοδόσιος Καλαντζάκης

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1ο Θέμα:  Kαθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκτέλεση της εργασίας «Εργασίες ενταφιασμού στα Κοιμητήρια».

2ο Θέμα: Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την προμήθεια ειδών προστασίας για το εργατοτεχνικό προσωπικό έτους 2016.

3ο Θέμα: Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας  για την  εκτέλεση της προμήθειας Ξύλινες κατασκευές στη νήσο Χρυσή.

4ο Θέμα: Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκτέλεση της εργασίας  για την συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έτους 2016 .

5ο Θέμα: ΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος δημοτικού γηπέδου στη θέση Κοτσιφιανή της Δημοτικής Κοινότητας Ιεράπετρας.

6ο θέμα: Ορισμός πληρεξουσίου συμβολαιογράφου για αγορά ακινήτου στην ΤΚ Καβουσίου .Ανάκληση της με αριθμό 233/2012 απόφασης

7ο θέμα .Οριστική παραλαβή μελέτης «Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας Μακρύ Γιαλού-Κουτσουρά-Ανάληψης.

8ο Θέμα :Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας «Εργασίες ενταφιασμού στα Κοιμητήρια».

9ο Θέμα :Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.

10ο Θέμα:Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Α τριμήνου 2016.