Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 17.11.2015

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 17.11.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31 3ος όροφος
Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα
Πληροφορίες: Μαριδάκη Αρετή
Τηλέφωνο: (28423) 40300 Εσωτερικό 361
Fax: (28420) 23999
E-mail: amaridaki@0448.syzefxis.gov.gr

Ιεράπετρα 13 -11-2015
Aρ.πρωτ:14427

ΠΡΟΣ
Ασπραδάκη Γεώργιο
Μαστοράκη Γεώργιο
Σπυριδάκη Μιχαήλ
Χατζημαρκάκη Χρύσα
Προϊστάκη Γεώργιο
Μαχαιρά Μιχαήλ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα(Δημοκρατίας 31 αίθουσα συνεδριάσεων Δημ. συμβουλίου)την 17 του μηνός Noεμβρίου έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 8.30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο συνημμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Θεοδόσιος Καλαντζάκης

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο : ΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων.

Θέμα 2ο: ΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρικών πινάκων αντλιοστασίων.

Θέμα 3ο :΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια εξοπλισμού κέντρου πληροφόρησης φυσικού περιβάλλοντος στον οικισμό Καλαμαύκας.

Θέμα 4ο:΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την συντήρηση δικτύων ύδρευσης –αποχέτευσης και συντήρηση δικτύων άρδευσης ΔΕ Μακρύ Γιαλού(προμήθεια υλικών ).

Θέμα 5ο:Ψήφιση πιστώσεων προυπολογισμού .