Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 24.06.2015

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ενημερώνουμε του δημότες μας ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2229/12-4-2024 τ Β΄
Σας προσκαλούμε στις  26  Απριλίου 2024,ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 σε ειδική, δημόσια συνεδρίαση,
Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 19η  Απριλίου 2024,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 στη μικρή αίθουσα Μελίνα Μερκούρη  με θέματα:
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας, μετά το άγγελμα του θανάτου του συντοπίτη μας Νικολάου Χαραλαμπάκη,
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 24.06.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Ιεράπετρα 19-6-2015

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                          

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                  Aρ.πρωτ:7731

Ταχ.Δ/νση:          Πλ.Κανουπάκη

Ταχ.Κώδικας:    72200 Ιεράπετρα

Πληροφορίες:    Μαριδάκη Αρετή

Τηλέφωνο:         (28423) 40300

Εσωτερικό 551

Fax:                      (28420) 23999

E-mail:   amaridaki@0448.syzefxis.gov.gr

 
 
         ΠΡΟΣ
Ασπραδάκη Γεώργιο Μαστοράκη Γεώργιο Σπυριδάκη Μιχαήλ    Χατζημαρκάκη Χρύσα Προϊστάκη Γεώργιο

Μαχαιρά Μιχαήλ

  ΚΟΙΝ.

κ.κ. Αντιδημάρχους

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής   που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 24 του μηνός Ioυνίου έτους 2015, ημέρα  Tετάρτη και ώρα 8.30πμ     για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Θεοδόσιος Καλαντζάκης

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

Θέμα 1ο : ΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την για την μεταβίβαση  του δικαιώματος απλής χρήσης  αιγιαλού παραλίας,σε τρίτους  με αντάλλαγμα,με σύναψη μισθωτικής σχέσης.

Θέμα 2ο : Εγκριση πρακτικών  δημοπρασίας για την μεταβίβαση  του δικαιώματος απλής χρήσης  αιγιαλού παραλίας,σε τρίτους  με αντάλλαγμα,με σύναψη μισθωτικής σχέσης έπειτα από διαγωνισμό.(νήσο Χρυσή)

Θέμα 3ο: Εγκριση πρακτικών   δημοπρασίας για την μεταβίβαση  του δικαιώματος απλής χρήσης  αιγιαλού παραλίας,σε τρίτους  με αντάλλαγμα,με σύναψη μισθωτικής σχέσης έπειτα από διαγωνισμό.(Θόλος Καβουσίου)

Θέμα 4ο: Εγκριση πρακτικών  δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης με αντάλλαγμα δυο τμημάτων αιγιαλού στη νήσο ΧΡΥΣΗ για τοποθέτηση και λειτουργία  δυο τροχήλατων καντινών αντίστοιχ

Θέμα 5ο:  Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων Δήμου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος

Θέμα 6ο: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών επισκευής οχημάτων Δήμου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Θέμα 7ο:΄Εγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης  για την εκτέλεση έργου Τηλεματική διαχείριση απορριμματοφόρων Δήμου Ιεράπετρας

Θέμα 8ο: Εγκριση  όρων της   δημοπρασίας «Ελεγχος  και πιστοποίηση παιδικών χαρών Δ. Ιεράπετρας .

Θέμα 9: Εγκριση πρακτικών  δημοπρασίας για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ και ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ” του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ.  (Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Ιεράπετρας

 Θέμα 10ο:Νομική Εκπροσώπηση Δημοτικού υπαλλήλου ενώπιον του Τριμελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου

Θέμα 11: Τροποποίηση προυπολογισμού-τεχνικού προγράμματος 2015

Θέμα 12ο:Αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας και φωτισμού