Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 26 του μηνός Mαίου έτους 2015

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 26 του μηνός Mαίου έτους 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Ιεράπετρα 21-5-2015
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                  Aρ.πρωτ:6113

Ταχ.Δ/νση:          Πλ.Κανουπάκη

Ταχ.Κώδικας:    72200 Ιεράπετρα

Πληροφορίες:    Μαριδάκη Αρετή

Τηλέφωνο:         (28423) 40371

Fax:                      (28420) 23999

E-mail:   amaridaki@0448.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ
Ασπραδάκη Γεώργιο Μαστοράκη Γεώργιο Σπυριδάκη Μιχαήλ    Χατζημαρκάκη Χρύσα Προϊστάκη Γεώργιο

Μαχαιρά Μιχαήλ

ΚΟΙΝ.

κ.κ. Αντιδημάρχους

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»  (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής   που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 26 του μηνός Mαίου έτους 2015, ημέρα  Tρίτη και ώρα 9.00πμ     για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Θεοδόσιος Καλαντζάκης

 

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο :  Εξέταση ένστασης Αναστασίας Ανδρεοπούλη  κατά της απόφασης της επιτροπής καταλληλότητας για τη μίσθωση  ακινήτου για στέγαση του Γραφείου Τοπικής Κοινότητας . Αγίου Ιωάννη.

Θέμα 2ο: Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας  για τη μίσθωση  ακινήτου για στέγαση του Γραφείου Τοπικής Κοινότητας . Αγίου Ιωάννη.

Θέμα 3ο: Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας  για την εκμίσθωση του  αναψυκτηρίου στο  πευκοδάσος ΑΝΑΨΥΧΗΣ «ΑΠΗΓΑΝΙΑΣ» στον Κουτσουρά της ΤΚ Σταυροχωρίου

Θέμα 4ο: Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας  για την εκμίσθωση του  Δημοτικού   ακινήτου (εξοχικού ακινήτου )στη θέση Δρυγιές της Τοπικής Κοινότητας Ανατολής

Θέμα 5ο:Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων Δήμου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Θέμα 6ο: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών επισκευής οχημάτων Δήμου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Θέμα 7ο: Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας  για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ και ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ” του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ.  (Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Ιεράπετρας

Θέμα 9ο: Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας  για την Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος επεξεργασίας λυμάτων με προκατασκευασμένες μονάδες ΤΚ Παχείας ΄Αμμου της πράξης «Αποχέτευση ΤΚ Παχείας ΄Αμμου Δ. Ιεράπετρας.

Θέμα 10ο: Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την μεταβίβαση  του δικαιώματος απλής χρήσης  αιγιαλού παραλίας,σε τρίτους  με αντάλλαγμα,με σύναψη μισθωτικής σχέσης έπειτα από διαγωνισμό.(νήσο Χρυσή)

Θέμα 11ο: Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την μεταβίβαση  του δικαιώματος απλής χρήσης  αιγιαλού παραλίας,σε τρίτους  με αντάλλαγμα,με σύναψη μισθωτικής σχέσης έπειτα από διαγωνισμό.(Θόλος Καβουσίου)

Θέμα 12ο:Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης με αντάλλαγμα δυο τμημάτων αιγιαλού στη νήσο ΧΡΥΣΗ για τοποθέτηση και λειτουργία  δυο τροχήλατων καντινών αντίστοιχα

Θέμα 13ο: Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης με αντάλλαγμα τμήματος αιγιαλού για τοποθέτηση και λειτουργία   τροχήλατης καντίνας στο Θόλο Καβουσίου.