Διαγωνισμός : Προμήθεια τροφίμων Δήμου και ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας έτους 2014

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Διαγωνισμός : Προμήθεια τροφίμων Δήμου και ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας έτους 2014

dimos-photomark-only-logoΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Τμήμα Προμηθειών
Αρ.πρωτ.:4282/18-3-2014

[separator top=”20″ style=”dotted”]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
(Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ) ΕΤΟΥΣ 2014»

[dropcap]Ο[/dropcap] Δήμαρχος Ιεράπετρας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια τροφίμων Δήμου Ιεράπετρας και Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ιεράπετρας (Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας) έτους 2014» για την κάλυψη των αναγκών τους. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι για τα : ελαιόλαδο, οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά και κατεψυγμένα ψάρια το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης  της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου -Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3438/2006.

Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων, δηλαδή: είδη παντοπωλείου, αρτοποιείου και ζαχαροπλαστικής και γάλακτος  η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή, που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές του προϋπολογισμού της μελέτης και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα τρόφιμα  καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.

Η συνολική προμήθεια τροφίμων του Δήμου Ιεράπετρας και του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας είναι ενδεικτικού προϋπολογισμού 148.449,65 € και επιπλέον Φ.Π.Α., δηλαδή 167.828,12 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., η οποία αναλύεται ως εξής :

1. Για το Δήμο Ιεράπετρας :

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

 • Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου και Προμήθεια ειδών Κοινωνικού Παντοπωλείου συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού  47.628,26 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% ή
 • Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου ενδεικτικού προϋπολογισμού  32.628,75 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% ή
 • Προμήθεια ειδών Κοινωνικού Παντοπωλείου ενδεικτικού προϋπολογισμού 14.999,51  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%.

[/checklist]

2. Για το Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας :

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

 • Προμήθεια τροφίμων συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 120.199,86 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  ή
 • Προμήθεια ειδών παντοπωλείου ενδεικτικού προϋπολογισμού 38.801,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ή/και
 • Προμήθεια ειδών αρτοποιείου και ζαχαροπλαστικής ενδεικτικού προϋπολογισμού 11.961,05 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% ή/και
 • Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου ενδεικτικού προϋπολογισμού 19.923,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% ή/και
 • Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.995,45 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% ή/και
 • Προμήθεια ειδών οπωρολαχανοπωλείου ενδεικτικού προϋπολογισμού 19.993,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% ή/και
 • Προμήθεια ελαιολάδου ενδεικτικού προϋπολογισμού 9.981,86 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% ή/και
 • Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων ενδεικτικού προϋπολογισμού 14.543,10 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%.

[/checklist]

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους, το αργότερο μέχρι τις 11.04.2014 ημέρα Παρασκευή  και ώρα  10πμ στην έδρα του Δήμου Ιεράπετρας, Πλατεία Κανουπάκη – Τ.Κ. 72200 Ιεράπετρα ή ταχυδρομικά μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη του διαγωνισμού.

Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής, κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου (EOX) ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που ασχολούνται με την παραγωγή, εμπορία και διάθεση των προς προμήθεια τροφίμων, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο.

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, πρέπει να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ύψους 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού , συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα της προμήθειας. Στην περίπτωση αυτή το ύψος της εγγυητικής προσαρμόζεται ανάλογα, βάση του επιμέρους ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, να παραταθεί έως το ¼ αυτού.

Πριν την εξάντληση των ποσοτήτων της μελέτης, το Δημοτικό Συμβούλιο και το Διοικητικό συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας μπορούν να γνωμοδοτήσουν για τη δυνητική αύξηση των ποσοτήτων του προϋπολογισμού της μελέτης και της προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι και 20%, εφόσον τούτο κρίνεται σκόπιμο και επωφελές.

Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού από το Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας, αρμόδια υπάλληλος : Μπρα Ειρήνη, Τηλέφωνο : 2842340326, 27  και από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου.  Αρμόδιοι υπάλληλοι: Πετράκη Μαρία και Παπαδάκη Μαρία. Τηλέφωνο: 2842340354 και 2842340347 αντίστοιχα.

Επιπλέον, πληροφορίες μπορούν να λαμβάνονται  από τον δικτυακό χώρο του Δήμου  ierapetra.gov.gr  όπου θα αναρτηθεί η διακήρυξη του διαγωνισμού.

Ο Δήμαρχος ΙεράπετραςSIFIS-ANASTASAKIS-PORTRAIT

Σήφης Αναστασάκης

[separator top=”40″ style=”shadow”]

Παράρτημα πληροφοριών και υπερσυνδέσεων

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

[separator top=”40″ style=”shadow”]
Πληροφορίες σύνταξης – ανάρτησης

[xyz-ihs snippet=”TmimaPromitheion”]

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]