ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 22/05/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
19 Μαΐου, μια ιστορική και σημαντική μέρα για ολόκληρο τον Ελληνισμό απανταχού της γης.
Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού»  σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, τον Ιατρικό
Σας προσκαλούμε στις 21/5/2024, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της
Γνωστοποίηση εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας ανακοινώνουμε την πρόσληψη (4) τεσσάρων υδρονομέων για τη Δημοτική Ενότητα Ιεράπετρας για την χειμερινή αρδευτική περίοδος από 01/01/2024 έως και 31/03/2024.

Συγκεκριμένα:

Δημοτική Ενότητα Ιεράπετρας.

  1. Κοινότητα Αγίου Ιωάννη : Δύο ( 2) Υδρονομείς με μερική απασχόληση (15 ώρες την εβδομάδα ο έκαστος), για κάθε αρδευτικό τομέα:
  • Αρδευτικός Τομέας Φέρμων και Αγιάς Φωτιάς,
  • Αρδευτικός Τομέας Κουτσουνάρι- Καθαράδες.
  1. Κοινότητα Ανατολής : Ένας (1) Υδρονομέας με μερική απασχόληση (15 ώρες την εβδομάδα).
  • Αρδευτικοί τομείς: Καλογέρων, Σκίνου-Μπαμπακιάς Λάκκος και Ανδρωνάς.
  1. Κοινότητα Κάτω Χωριού: Ένας (1) Υδρονομέας με μερική απασχόληση (15 ώρες την εβδομάδα).
  • Αρδευτικός Τομέας Κεφάλας.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 6 του από 28-3/15-4-57 Β.Δ. σχετικά δικαιολογητικά και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά (ddyierapetras@0448.syzefxis.gov.gr), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Ιεράπετρας, Δημοκρατίας 31, Τ. Κ. 72200 Ιεράπετρα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας).

 

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από την επομένη της τοιχοκόλλησης της παρούσης στο κατάστημα του Δήμου συγκεκριμένα από 12/12/2023 έως και 27/12/2023.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Ιεράπετρας  τηλ. 2842340331, 2842340364 και 2842340363 καθώς και στις κατά τόπους αρμόδιες Τοπικές Κοινότητες.

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ