ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ Δ.Ε. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ και ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ Δ.Ε. ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 22/05/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
19 Μαΐου, μια ιστορική και σημαντική μέρα για ολόκληρο τον Ελληνισμό απανταχού της γης.
Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού»  σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, τον Ιατρικό
Σας προσκαλούμε στις 21/5/2024, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της
Γνωστοποίηση εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024

 ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ Δ.Ε. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ και ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ Δ.Ε. ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                          

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 

 

Ιεράπετρα : 11/04/2023

Αρ. πρωτ   :  4481

 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

επιλογής αναδόχου για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με τίτλο

 

 ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ Δ.Ε. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

και

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ Δ.Ε. ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ

 

 

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Εργασία Μικροβιολογικών & Χημικών Αναλύσεων Δ.Ε. Ιεράπετρας» και την «Εργασία Μικροβιολογικών & Χημικών Αναλύσεων Δ.Ε. Μακρύ Γιαλού», ενδεικτικού προϋπολογισμού 22.701,92€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής ανά δείγμα ανάλυσης. Η προσφορά αφορά το σύνολο των δειγμάτων.

 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2023 του Δήμου Ιεράπετρας.

 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) την 10η Μαΐου 2023 (10/05/2023) ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 13η Απριλίου 2023 (13/04/2023) και ώρα 10:00 και η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 4η Μαΐου 2023 (04/05/2023) και ώρα 14:00.

 

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα συμμετοχής σε διαγωνισμό (φυσικά ή νομικά πρόσωπα – ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί), γραμμένοι στα αντίστοιχα Επιμελητήρια.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν οικονομικοί φορείς που διαθέτουν οργανωμένο δημόσιο ή ιδιωτικό εργαστήριο, διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ και υποχρεούνται να καταθέσουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό, μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής (ποσοστό 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ). Για την παρούσα διαδικασία σύμβασης, το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ορίζεται σε 366,16€ (18.308,00€ x 2%).

 

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη δ/νση Δημοκρατίας 31 Ιεράπετρα και στο τηλέφωνο 2842340423 κ. Θωμάς Λιάγκος.

 

Τα τεύχη του διαγωνισμού καταχωρήθηκαν στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβαν Συστημικό Αριθμό: 189468.

 

Η παρούσα Περιληπτική Διακήρυξη:

  • Δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα στις εφημερίδες ΑΝΑΤΟΛΗ & ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 21Ος ΑΙΩΝ.
  • Αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (Πρόγραμμα Διαύγεια), όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020.
  • Αναρτάται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): ierapetra.gov.gr

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL)   www.ierapetra.gov.gr  στην διαδρομή  Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί.

 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο (ν. 3548/2007 άρθρα 1 παρ. 3 και 4 παρ. 3 όπως προστέθηκε με  Άρθρο 46 του Ν. 3801/09).

 

 

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

 

 

 

Θεοδόσιος Καλαντζάκης