Ανοιχτός Διαγωνισμός : «Αναπλάσεις οικισμών Γδοχίων, Μουρνιών, Μύθων»

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Ανοιχτός Διαγωνισμός : «Αναπλάσεις οικισμών Γδοχίων, Μουρνιών, Μύθων»

espa-etpa-kriti-aigaio

dimos-photomark-only-logoΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αρ.Πρωτ 
14050-  ΑΔΑ: ΒΛΛΨΩΡ8-ΙΩΜ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο Δήμος Ιεράπετρας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου  «Αναπλάσεις οικισμών Γδοχίων, Μουρνιών, Μύθων» , με συνολικό  προϋπολογισμό  199.00,00 ευρώ με ΦΠΑ 23%. Η δαπάνη εργασιών αναλύεται ως εξής:

Άθροισμα εργασιών:  118.931,08 €
ΓΟ & ΕΕ:  21.407,59 €
Απρόβλεπτα :  21.050,80 €
Αναθεώρηση: 399,15 €
ΦΠΑ  37.211,38 €

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας πλατεία Κανουπάκη  1 Ιεράπετρα, μέχρι τις 7-11-2013. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ  υπόδειγμα τύπου Β

Πληροφορίες για την Μελέτη  δίνονται από την κ. Κασωτάκη Ελένη  στο τηλέφωνο 28423 40348 .
Πληροφορίες σχετικά με την διανομή των τευχών δίνονται από τον κ. Δατσέρη Βαλάντη  τηλ:  2842340303 ενώ το fax  επικοινωνίας  είναι το : 28420 26110

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12-11-2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους  ποσοστά έκπτωσης  του άρθρου 6 του Ν.3669/08.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις:Α2,1η  για έργα Οικοδομικά (ή και 2ης τάξης εάν πρόκειται για εντός Νομού  έδρας ή  δεύτερης της επιλογής)

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους   3.228 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι μήνες και τριάντα ημέρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

6. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι   μήνες.

7. Προκαταβολή δύναται να χορηγηθεί

8. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013 μέσω του Προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων.

9. Προκαταβολή  δύναται να  χορηγηθεί σύμφωνα με τον Ν. 4093/2012 ΦΕΚ 222 τεύχος  Α΄.

10 . Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον Oικονομική  Επιτροπή του Δήμου Ιεράπετρας

 

Ο Δήμαρχος ΙεράπετραςSIFIS-ANASTASAKIS-PORTRAIT

Σήφης Αναστασάκης

 

[wpdm_file id=17]

[separator top=”30″ style=”shadow”]

Παράρτημα πληροφοριών και υπερσυνδέσεων

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

[separator top=”30″ style=”shadow”]

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]