Ανοιχτός διαγωνισμός για το έργο : Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Μακρυλιάς Ιεράπετρας

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Ανοιχτός διαγωνισμός για το έργο : Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Μακρυλιάς Ιεράπετρας

[tagline_box backgroundcolor=”” shadow=”yes” border=”1px” bordercolor=”” highlightposition=”left” description=”Ο Δήμος Ιεράπετρας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Μακρυλιάς» , με προϋπολογισμό 92.000,00 Ευρώ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 6-8-2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.”][/tagline_box]
espa
dimos-photomark-only-logoΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ιεράπετρα 9726/2-7-2013

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

«Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Μακρυλιάς»

1. Ο Δήμος Ιεράπετρας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Μακρυλιάς» , με προϋπολογισμό 92.000,00 Ευρώ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 56.757,14 Ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία Η/Μ με προϋπολογισμό 17.399,45 Ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα)
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν, μέχρι τις 1-8-2013, τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.),   από τα Γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, πλατεία Κανουπάκη 1, Πληροφορίες  Βαλάντης Δατσέρης  τηλ.:2842340303.  Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. υπόδειγμα τύπου Β.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 6-8-2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με «επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 “Κώδικας Δημοσίων Έργων”.
4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
Μεμονωμένες ή σε κοινοπραξία εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
α.    Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2 ή 1η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & στην Α1, Α2 ή 1η τάξη ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
β.    Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ.     Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.484,00 Ευρώ και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.
6. Το δημοπρατούμενο έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 και έχει εγγραφεί στη ΣΑΕΠ 0028 με Κ.Α. 2013ΕΠ00280001.
Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικ. Επιτροπή  Δήμου Ιεράπετρας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Σήφης  Αναστασάκης

Πληροφορίες ανάρτησης 

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]