Διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:Αντικατάσταση τμήματος εξωτερικού υδραγωγείου του Δήμου Ιεράπετρας από πηγές Σαρακίνας

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Χημικές Αναλύσεις Νερού Ύδρευσης
Πρόσκληση για τη Συνεδρίαση του ΔΣ τη Δευτέρα 17/06/2024
Aνακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Τον πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Ιεράπετρας δέχθηκε στο γραφείο του ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης.
Συνάντηση με τον πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος  Τμήμα Ανατολικής Κρήτης

Διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:Αντικατάσταση τμήματος εξωτερικού υδραγωγείου του Δήμου Ιεράπετρας από πηγές Σαρακίνας

ethnosimo-nomarxias

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                        ΑΔΑ: ΩΧ4ΥΩΡ8-ΑΩΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Αρ. πρωτ:4517/2-4-2019

ΕΡΓΟ:ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΣΑΡΑΚΙΝΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:ΥΠΕΣ-Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3.000.000

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 Ο ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διακηρύσσει

    1. Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΣΑΡΑΚΙΝΑΣ, εκτιμώμενης αξίας  000.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.  24% ) και κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) 45240000-1, 45231300-8, 45232152-2 που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147).
    2. Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Οδός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31
Ταχ.Κωδ.: 72200
Τηλ. :2842340327
Telefax: 2842026110
E-mail: dimos@ierapetra.gov.gr
Πληροφορίες: ΜΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εργοδότης ή Κύριος του Έργου : ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Φορέας κατασκευής του έργου : ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Προϊσταμένη Αρχή : ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : ΚΡΗΤΗΣ.
 

      1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασηςστον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχήςwww.ierapetra.gov.gr
      2. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
      3. Το έργο χρηματοδοτείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.
      4. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης)

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 3.000.000,00 Ευρώ και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών: 2.204.457,60 €

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 396.802,37

Απρόβλεπτα[i] (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016: 390.189,00 €.

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016: 8.551,03 €

      1. Τόπος εκτέλεσης του έργου : Περιφέρεια Kρήτης, Π.Ε. Λασιθίου, Δήμος Ιεράπετρας,.
      2. Η πλήρης περιγραφή του προς κατασκευή έργου γίνεται στο Τεύχος: Τεχνική Περιγραφή. Το προτεινόμενο έργο αφορά: Την πλήρη κατασκευή νέου αγωγού ύδρευσης μήκους περί των 6.300 μ. Ο νέος αγωγός ύδρευσης αντικαθιστά τμήμα του υφιστάμενου βαρυτικού αγωγού μεταφοράς νερού ύδρευσης από τις πηγές Σαρακίνας στην κεντρική δεξαμενή της πόλης της Ιεράπετρας (Δεξαμενή Περιστεράς) συνολικού μήκους περί των 22.750 μ. Συγκεκριμένα, ο νέος αγωγός κατασκευάζεται από το ύψος του υφιστάμενου φρεάτιου διακλάδωσης προς τον οικισμό του Μύρτου, το οποίο αντικαθίσταται με νέο, έως την περιοχή της Ανατολής, αμέσως κατάντη του νέου φρεατίου διακλάδωσης προς την υφιστάμενη δεξαμενή ύδρευσης της Ανατολής.
      3. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης .
      4. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 264 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
      5. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
      6. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 302του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 ευρώ.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 9 /5 / 2019, ημέρα Πέμπτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.:00 π.μ.

      1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα Υδραυλικά   και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

      1. α) Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς πρέπει να έχουν την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια ανά κατηγορία και τάξη ΜΕΕΠ αντίστοιχη με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ.3(α) του Ν.4412/2016

β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς πρέπει να έχουν οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια αντίστοιχη με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 83 του Ν 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος  άρθρου.

      1. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα όπως ορίζεται στο άρθρο 100 του Ν.3669/2008 για την 3η τάξη ή ανώτερη για έργα κατηγορίας Υδραυλικών.
      2. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με το άρθρο 296 Ν.4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα Διαύγεια diavgeia.gov.gr.

 

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

Θεοδόσιος Καλαντζάκης

 

[1]     Συμπληρώνονται τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να χρησιμοποιούν το παρόν τεύχος διακήρυξης για τις συμβάσεις που αναθέτουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016.

[1]     Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να διατηρείται η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία του 9% επί της δαπάνης εργασιών με ΓΕ&ΟΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 156 ν. 4412/2016.