Διαγωνισμός : Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων και προμήθεια αντλιών εγκαταστάσεων Υδρευσης – Αποχέτευσης

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Διαγωνισμός : Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων και προμήθεια αντλιών εγκαταστάσεων Υδρευσης – Αποχέτευσης

dimos-photomark-only-logoΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ – ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Γραφείο Προμηθειών
Αρ.Πρωτ
 17418/18.11.2014

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Π Τ Ι Κ Η     Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η      Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ 

[dropcap]Ο[/dropcap] Δήμαρχος Ιεράπετρας προκηρύσσει ανοικτό   διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης τη συμφερότερη  προσφορά  για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓKΡΟΤΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ».  Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός και για τις δύο προμήθειες είναι 73.431,00€  (59.700,00  +13.731,00  ΦΠΑ 23%) ευρώ. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός αναλύεται σε  53.505,00 € (43.500,00 + 10.005,00 φπα 23%) για την πρώτη ομάδα και 19.926,00 (16.200,00 + 3.726,00 ΦΠΑ 23%) για την δεύτερη ομάδα.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό ΚΑ 25.7131.02 «Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων» για την πρώτη ομάδα και τον κωδικό ΚΑ 25.6662.03 «Προμήθεια αντλιών εγκαταστάσεων ύδρευσης – αποχέτευσης» για την δεύτερη ομάδα.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 12   του μήνα Δεκεμβρίου 2014 ημέρα  Παρασκευή και  ώρα 10πμ.  (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια Επιτροπή.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμό (φυσικά ή νομικά πρόσωπα – ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί) γραμμένοι στα αντίστοιχα Επιμελητήρια.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 1.195,00 €. (2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ), η οποία εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α’ 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό.

Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. (άρθρο 157 παρ.4 του Ν.4281/2014).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού δίνονται στα Γραφεία του Δήμου από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ( αρμόδιος υπάλληλος Κος Καροφυλάκης Γιώργος  τηλ. 2842080275 – 76 ).

[xyz-ihs snippet=”Dimarxos-Theodosios”]

[separator top=”30″ style=”shadow”]

Παράρτημα πληροφοριών και υπερσυνδέσεων

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

  • ierapetra.gov.gr : Κατηγορία περιεχομένου “Διακηρύξεις
  • permalink : http://www.ierapetra.gov.gr/?p=13165

[/checklist]

[separator top=”30″ style=”shadow”]

Πληροφορίες σύνταξης & ανάρτησης

Η εικόνα και η κάθε εικόνα που συνοδεύει κάθε καταχώρηση μας δεν αντικατοπτρίζει ή προσδιορίζει κανένα τεχνικό χαρακτηριστικό σε περιπτώσεις προμηθειών, είναι μια γενική -ενδεικτική εικόνα, αναγκαία για λόγους web καταχώρησης του άρθρου και μόνο.

[xyz-ihs snippet=”TmimaPromitheion”]

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]