Διακήρυξη για τη «Συντήρηση – αποκατάσταση δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Μακρύ Γιαλού (προμήθεια υλικών)»

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση, την 24η Απριλίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00
Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το ταξίδι της από την Αρχαία Ολυμπία με
Από το Δήμο Ιεράπετρας ανακοινώνεται ότι για τη διευκόλυνση των υποψηφίων ευρωβουλευτών
Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το ταξίδι της από την Αρχαία Ολυμπία σηματοδοτώντας την αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων 2024
Η Επιτροπή Διοργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου Ιεράπετρας πραγματοποίησε την

Διακήρυξη για τη «Συντήρηση – αποκατάσταση δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Μακρύ Γιαλού (προμήθεια υλικών)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Αρ.πρωτ. 8467/3-8-2016

ΑΔΑ: 6ΤΒΦΩΡ8-158

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ ΗΣ

[dropcap]Ο[/dropcap] Δήμαρχος Ιεράπετρας  διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389/ΦΕΚ 185/ΤΒ/23-3-93) σε πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά, η «Συντήρηση – αποκατάσταση δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Μακρύ Γιαλού (προμήθεια υλικών)» προϋπολογισθείσας συνολικής δαπάνης 25.826,22 € (20.827,60 €+ 4.998,62 € ΦΠΑ 24%).

Προσφορές γίνονται δεκτές στο Δημοτικό Κατάστημα Ιεράπετρας μέχρι την 18-8-2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα  10,00 πμ. (λήξη προσφορών).

Στο διαγωνισμό για την υποβολή των προσφορών γίνονται δεκτοί φυσικά πρόσωπα γραμμένα στα οικεία μητρώα του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών .

Οι ανωτέρω υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους πιστοποιητικό περί εγγραφής στα μητρώα αυτά.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2%  επί της προϋπολογισθείσας  από την υπηρεσία , προ ΦΠΑ δαπάνης , δηλαδή 417,00 € ( 20.827,60 Χ2%) και η οποία εκδίδεται όπως ορίζεται στο άρθρο 157 παρ. 4 του Ν. 4281/2014 και πρέπει  να έχει ισχύ τουλάχιστον ένα μήνα μετά την λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού από το Τμήμα Οικονομικού του Δήμου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες Αρμόδια υπάλληλος  Ατζαράκη Φωτεινή  τηλεφ.:2842340345. Για διευκρινήσεις και πληροφορίες  σχετικά με το περιεχόμενο της μελέτης αρμόδιος υπάλληλος  Γεώργιος Βαρδάκης  τηλεφ.:2842340324

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας                               

Θεοδόσιος Καλαντζάκης