Διακήρυξη για την ανάθεση της εργασίας: «Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών Δήμου Ιεράπετρας»

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Διακήρυξη για την ανάθεση της εργασίας: «Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών Δήμου Ιεράπετρας»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΑΔΑ: ΩΡ26ΩΡ8-Α5Φ

Ιεράπετρα 3-8-2016
Αρ. Πρωτ.: 8468

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

[dropcap]Ο[/dropcap] Δήμαρχος Ιεράπετρας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, για την ανάθεση της εργασίας: «Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών Δήμου Ιεράπετρας» σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.». Συγκεκριμένα η εργασία αφορά στη μεταφορά από χώρο του Δήμου Ιεράπετρας (από το ΣΜΑ Ιεράπετρας θέση «Πλατειά Όψη» Τοπικής Κοινότητας Μακρυλιάς) στο ΚΔΑΥ Ηρακλείου, των ανακυκλώσιμων υλικών του Δήμου Ιεράπετρας, εκτιμούμενου συνολικού βάρους 1.040,00 τόνων, για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών.

Η Συνολική Προϋπολογισθείσα ενδεικτική δαπάνη είναι 55.452,80€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (24%).

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον 1ο όροφο του Δημοτικού Καταστήματος Ιεράπετρας δίπλα στην αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» στην οδό Δημοκρατίας 31, Ιεράπετρα ΤΚ 72200, στις 16 Αυγούστου 2016, ημέρα  Τρίτη και ώρα 11.00π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί ενώσεις, ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελμα (Διαχείριση Απορριμμάτων) και διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό, την τεχνογνωσία και τη σχετική εμπειρία για την εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι ποσού 894,40€.

Η παρούσα θα αναρτηθεί και στο Δικτυακό τόπο του Δήμου Ιεράπετρας www.ierapetra.gov.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Οικονομικού του Δήμου Ιεράπετρας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο 28423.40345 Ατζαράκη Φωτεινή)

Ο Δήμαρχος

Θεοδόσης Καλατζάκης