Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή των μηχανολογικών εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού Ιεράπετρας»

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Από το Γραφείο  Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης,
Το τουρνουά 3x3 Βasketball «Cretan Series» by choco BIG, ανοίγει αυλαία στην Ιεράπετρα με γκεστ σταρ τον Σοφοκλή Σχορτσανίτη
Για παιδιά ηλικίας 5-12 στο χώρο της βιβλιοθήκης ''ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΥΔΑΚΗ''.
Ο Δήμος Ιεράπετρας ενημερώνει ότι από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου  πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού
Καλοκαιρινές δράσεις  παραγωγικής  ενασχόλησης και πολιτιστικής δημιουργίας για  παιδιά  από  5-12  ετών από το  Δήμο Ιεράπετρας

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή των μηχανολογικών εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού Ιεράπετρας»

ethnosimo-nomarxias
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                       ΑΔΑ:ΨΑ93ΩΡ8-ΠΣΙ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                                                                          Ιεράπετρα   9-10-2019
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                   Αριθμ. πρωτ: 15725
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Δ/νση : Δημοκρατίας 31 Ιεράπετρα
Τ.Κ.: 72200
Τηλ. : 2842340345
Φαξ
: 2842023999
E- mail:
dimos@ierapetra.gov.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την

 «Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή των μηχανολογικών εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού Ιεράπετρας»

[dropcap]Ο[/dropcap] Δήμαρχος Ιεράπετρας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη «Προμήθεια Ανταλλακτικών για την Επισκευή των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων του Βιολογικού Καθαρισμού Ιεράπετρας»,με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει τιμής, για το σύνολο των ειδών της προμήθειας.

Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 14.074,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που συνέταξε η Δ/νση Ύδρευσης – Άρδευσης – Αποχέτευσης του Δήμου. Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει με έξοδα του Δήμου και θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.25.6672.07 προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Ιεράπετρας, οδός  Δημοκρατίας 31, την 23-10-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 πμ (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμό (φυσικά ή νομικά πρόσωπα – ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί), γραμμένοι στα αντίστοιχα Επιμελητήρια.

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη δ/νση Δημοκρατίας 31 Ιεράπετρα, για θέματα τεχνικού περιεχομένου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Ύδρευση – Άρδευση –Αποχέτευση του Δήμου, στον κ. Σεκαδάκη Νικόλαο (2842340378), ενώ για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Οικονομικού, την κα Φωτεινή Ατζαράκη (2842340345).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράπετρας http://www.ierapetra.gov.gr στην http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στην διαδικτυακή πύλη ΚΗΜΔΗΣ www.promitheus.gov.gr

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, καθώς και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] σε επεξεργάσιμη μορφή (doc), θα  αναρτηθεί  επίσης στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράπετρας  (URL): http://www.ierapetra.gov.gr

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Θεοδόσιος Καλαντζάκης