Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Συντήρηση & Λειτουργία Η/Μ Εγκαταστάσεων Βιολογικών Καθαρισμών Δ.Ε. Ιεράπετρας (προμήθεια ανταλλακτικών – εξοπλισμού)»

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Από το Γραφείο  Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης,
Το τουρνουά 3x3 Βasketball «Cretan Series» by choco BIG, ανοίγει αυλαία στην Ιεράπετρα με γκεστ σταρ τον Σοφοκλή Σχορτσανίτη
Για παιδιά ηλικίας 5-12 στο χώρο της βιβλιοθήκης ''ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΥΔΑΚΗ''.
Ο Δήμος Ιεράπετρας ενημερώνει ότι από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου  πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού
Καλοκαιρινές δράσεις  παραγωγικής  ενασχόλησης και πολιτιστικής δημιουργίας για  παιδιά  από  5-12  ετών από το  Δήμο Ιεράπετρας

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Συντήρηση & Λειτουργία Η/Μ Εγκαταστάσεων Βιολογικών Καθαρισμών Δ.Ε. Ιεράπετρας (προμήθεια ανταλλακτικών – εξοπλισμού)»

ethnosimo-nomarxias

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                             Ιεράπετρα: 12/09/2018
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                                                       Αριθμ. πρωτ: 10021
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Δημοκρατίας 31 Ιεράπετρα
Τ.Κ.: 72200
Τηλ.: 2842340406
ΦΑΞ: 2842023999
E- mail: dimos@ierapetra.gov.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για τη

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

(προμήθεια ανταλλακτικών – εξοπλισμού)»

[dropcap]Ο[/dropcap] Δήμαρχος Ιεράπετρας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Συντήρηση & Λειτουργία Η/Μ Εγκαταστάσεων Βιολογικών Καθαρισμών Δ.Ε. Ιεράπετρας (προμήθεια ανταλλακτικών – εξοπλισμού)» και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά  βάση της  τιμής.

Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας & των εργασιών, ανέρχεται στο ποσό των 74.387,60€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ), σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Η χρηματοδότηση της προμήθειας & των εργασιών θα γίνει με έξοδα του Δήμου και θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.25.6662.35 των οικονομικών ετών 2018 & 2019.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 27/09/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ  (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια Επιτροπή.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμό (φυσικά ή νομικά πρόσωπα – ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί), γραμμένοι στα αντίστοιχα Επιμελητήρια.

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη δ/νση Δημοκρατίας 31 Ιεράπετρα, Τμήμα Οικονομικού. Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να απευθυνθούν στην κα Ειρήνη Ζουμπουλάκη στο τηλ. 2842340406.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράπετρας http://www.ierapetra.gov.gr στην http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στην διαδικτυακή πύλη ΚΗΜΔΗΣ www.promitheus.gov.gr

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, καθώς και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] σε επεξεργάσιμη μορφή (doc), θα  αναρτηθεί  επίσης στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράπετρας  (URL) :   http://www.ierapetra.gov.gr

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Θεοδόσιος Καλαντζάκης