Διαγωνισμός : «Κέντρο πληροφόρησης ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στον οικισμό Ανατολής Δ. Ιεράπετρας »

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ενημερώνουμε του δημότες μας ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2229/12-4-2024 τ Β΄
Σας προσκαλούμε στις  26  Απριλίου 2024,ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 σε ειδική, δημόσια συνεδρίαση,
Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 19η  Απριλίου 2024,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 στη μικρή αίθουσα Μελίνα Μερκούρη  με θέματα:
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας, μετά το άγγελμα του θανάτου του συντοπίτη μας Νικολάου Χαραλαμπάκη,
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της

Διαγωνισμός : «Κέντρο πληροφόρησης ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στον οικισμό Ανατολής Δ. Ιεράπετρας »

espa-670x195ΑΔΑ: Ω65ΝΩΡ8-ΡΨΥ

[separator top=”10″ style=”dotted”]

dimos-photomark-only-logoΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αριθμ. Πρωτ. : 12257 /30-9-2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή η «Προμήθεια εξοπλισμού κέντρου πληροφόρησης ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στον οικισμό Ανατολής» στα πλαίσια της πράξης «Κέντρο πληροφόρησης ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στον οικισμό Ανατολής Δ. Ιεράπετρας» του Δήμου Ιεράπετρας.

Αξία προμηθευόμενων ειδών       : 8.231,00 Ευρώ
Δαπάνη Φ.Π.Α 23%                      : 1.893,13 Ευρώ
Προϋπολογισμός                           : 10.124,13 Ευρώ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ιεράπετρας Πλ. Κανουπάκη, Ιεράπετρα, Τ.Κ.72200 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την 9-11-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 -10:30 (λήξη καταθέσεως προσφορών).

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 11389/8-3-93 Υπ. Απόφαση ΕΚΠΟΤΑ, καθώς και τις διατάξεις του Ν.3463/06 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας).

Οι διαγωνιζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν προσφορά για μέρος των ζητούμενων ειδών, δηλαδή ή για τα είδη του πακέτου Α’, ή για τα είδη του πακέτου Β’ είτε και για τα δύο πακέτα Α’ και Β’ σύμφωνα με το παράρτημα Α’ της διακήρυξης της προμήθειας. Σε κάθε περίπτωση η προσφορά τους θα πρέπει να καλύπτεται υποχρεωτικά με ανάλογο ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που θα ανέρχεται σε 2% των προϋπολογισθεισών δαπανών προ ΦΠΑ, ήτοι 118,42 για τα είδη του πακέτου Α’, 46,20 € για τα είδη του πακέτου Β’ ή συνολικά 164,62 € για όλα τα πακέτα, η οποία εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα απευθύνεται προς το Δήμο Ιεράπετρας.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών (που υποβάλουν κοινή προσφορά), που ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και διαθέτουν τα υπό προμήθεια είδη, με ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπο τους ή με οποιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς.

Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013 μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.

Πληροφορίες και τεύχη διακήρυξης δίδονται στα γραφεία του Δήμου Ιεράπετρας στη Δ/νση Δημοκρατίας 31-3ος όροφος, Ιεράπετρα, Τ.Κ. 72200 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 2842340321 αρμόδιος υπάλληλος κ. Χρυσοβαλάντης Δατσέρης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

 ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ