Τοποθέτηση προϊσταμένων διευθύνσεων του Δήμου Ιεράπετρας

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ενημερώνουμε του δημότες μας ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2229/12-4-2024 τ Β΄
Σας προσκαλούμε στις  26  Απριλίου 2024,ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 σε ειδική, δημόσια συνεδρίαση,
Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 19η  Απριλίου 2024,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 στη μικρή αίθουσα Μελίνα Μερκούρη  με θέματα:
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας, μετά το άγγελμα του θανάτου του συντοπίτη μας Νικολάου Χαραλαμπάκη,
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της

Τοποθέτηση προϊσταμένων διευθύνσεων του Δήμου Ιεράπετρας

dimos-photomark-only-logoΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας

Αριθμ.Πρωτ.2707- Αριθμ.Αποφ.184- ΑΔΑ: ΒΙΕΚΩΡ8-Ω84  Ιεράπετρα, 28.02.2013
Ταχ.Δ/νση :Πλ.Κανουπάκη  Τ.Κ.72200

 

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση προϊσταμένων – διευθύνσεων του Δήμου Ιεράπετρας».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/7-6-2010  (ΦΕΚ 87 Α) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 10,35,72,35,87,88,89 του Ν 3584/2007 ( ΦΕΚ  143 Α) « Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
3.Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) (ΦΕΚ 114/Α΄) «   Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
4.Τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου πέμπτου του Ν. 3839/10  (ΦΕΚ  51 Α )     «Σύστημα επιλογής Προϊσταμένων    οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια- Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 51.παρ.1δ του Ν.3905/2010 (ΦΕΚ 219 Α) όπως τροποποιήθηκε τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ.6 του Ν.3979/2011.
6. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 28 του Ν. 4024/2011  ( ΦΕΚ 226 Α) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις της εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
7.Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4147/2013 (ΦΕΚ98/26-04-2013 ) «Κύρωση της από 31/12/2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας» και άλλες διατάξεις.
8. Τις διατάξεις της εγκύκλιου ΔΙΔΑΔ/Φ.31.17/882/οικ.21500/31-10-2011 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
9.Τη με ΑΠ οικ.34832/17 εγκ./2-9-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
10.Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ιεράπετρας που δημοσιεύτηκε στο με αρ. 2905/21-12-11 ΦΕΚ Τεύχος Β.
11. Την αριθμ.1117/2013 Προκήρυξη-Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων διευθύνσεων του Δήμου μας.
12. Το με Α.Π.    4/10-02-2014 έγγραφο του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νομού Λασιθίου, με το οποίο μας διαβιβάσθηκε το με αριθμό 1/2014 πρακτικό του, που αναφέρεται στην επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης του Δήμου Ιεράπετρας.
13. Τα στοιχεία των υπηρεσιακών φακέλων των επιλεγέντων προϊσταμένων και ειδικότερα τα προσόντα, την εμπειρία και την ειδίκευση που διαθέτουν

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 Α.  Τοποθετούμε  από 1/03/2014 τους επιλεγέντες από το  υπηρεσιακό συμβούλιο Ο.Τ.Α. Νομού Λασιθίου, Προϊσταμένους Διεύθυνσης των οργανικών μονάδων στις αντίστοιχου επιπέδου οργανικές μονάδες του Δήμου μας, ως εξής :   

1. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών:

Την Γιαννάκη-Πολίτη Φωτεινή του Κωνσταντίνου, υπάλληλο με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού με βαθμό Β΄, με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας.

2. Δ/νση Περιβάλλοντος και Καθαριότητας:

Τον Προϊστάκη Μιχαήλ του Ιωάννη, υπάλληλο με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου, κατηγορίας  Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, κλάδου ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Β΄ με τα καθήκοντα του αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας.

3. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών:

Τη Φραντζεσκάκη Μαρία του Γρηγορίου, υπάλληλο με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Β΄ με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας.

4.Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών:

Την Περάκη Αναστασία του Γεωργίου, υπάλληλο με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ1 Δ/κού με βαθμό Γ΄ με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας.

Η ανωτέρω με την τοποθέτησή της κατατάσσεται από το Γ΄βαθμό στο Β ΄

5.Δ/νση ΚΕΠ:

Τον Μανδουράρη Ιωσήφ του Γεωργίου, υπάλληλος Δημοσίου Δικαίου, κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Β΄, με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον Ο.ΕΥ. του Δήμου μας.

Β. Αναθέτουμε στους υπαλλήλους που προαναφέρθηκαν τα καθήκοντα που προβλέπονται για κάθε αντίστοιχη θέση από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήμου Ιεράπετρας και τους εξουσιοδοτούμε:

1. να υπογράφουν βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά σχετικά έγγραφα των οργανικών μονάδων των οποίων προΐστανται, που δεν περιέχουν ΓΝΩΜΗ, ΑΠΟΦΑΣΗ ή ΠΡΟΤΑΣΗ και απευθύνονται προς όλες τις δημόσιες και μη υπηρεσίες και τους πολίτες.

Επίσης να αποφασίζουν και να υπογράφουν και τα σχετικά έγγραφα για τις αποφάσεις που αποκεντρώνονται στον υπηρεσιακό μηχανισμό (στις οργανικές μονάδες τους) όπως τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και του ακριβούς αντιγράφου – φωτοαντιγράφου, καθώς επίσης την υπογραφή και τη θεώρηση όλων των εγγράφων (πλην χρηματικών ενταλμάτων).

Ειδικότερα η εξουσιοδότηση υπογραφής του Δημάρχου  αφορά σε  διαδικαστικές ή προπαρασκευαστικές πράξεις και όχι σε   θέματα  αποφασιστικής αρμοδιότητας  ή αναγόμενα στην οικονομική διαχείριση  και διοίκηση του Δήμου για τα οποία δεν προϋποθέτουν προηγούμενη απόφαση των οργάνων της διοίκησης του Δήμου.

Γ)Αναθέτουμε επίσης στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Κ.Ε.Π. Μανδουράρη Ιωσήφ να θεωρεί το γνήσιο της υπογραφής των πολιτών, να επικυρώνει φωτοαντίγραφα από διάφορα πρωτότυπα έγγραφα, που είτε υπάρχουν στο αρχείο του Δήμου μας, είτε προσκομίζονται από τους πολίτες, για το σκοπό αυτό, καθώς και να υπογράφει τις (μεταφρασμένες στα ελληνικά) βεβαιώσεις αλλοδαπών υπηρεσιών που ζητούν την πιστοποίηση στοιχείων συγκεκριμένων προσώπων. Τέλος να υπογράφει  τις βεβαιώσεις μονίμου κατοικίας.

Οι ανωτέρω Προϊστάμενοι υπηρετούν μέχρι την επιλογή των προϊσταμένων από τα οικεία υπηρεσιακά συμβούλια με τις διατάξεις των άρθρων 85 και 86 του Υ.Κ., όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο πρώτο του ν. 3839/2010, και του άρθρου 10 του ν. 4024/2011.

Με την παρούσα ανακαλείται οποιαδήποτε προηγούμενη απόφασή μας με το ίδιο αντικείμενο.

SIFIS-ANASTASAKIS-PORTRAIT

Ιωσήφ Αναστασάκης
(Δήμαρχος Ιεράπετρας)

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

[separator top=”40″ style=”shadow”]

Σχετικές Ιστοσελίδες

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

[separator top=”40″ style=”shadow”]

Πληροφορίες ανάρτησης

[xyz-ihs snippet=”TmimaAnthropDynamikou”]

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]