Πρόσληψη δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Πρόσληψη δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών


dimos-photomark-only-logo
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

Κοινωνία-Πολιτισμός-Αλληλεγγύη
Ιεράπετρα 7/11/2013
Αριθ.Πρωτ 3082

[separator top=”20″ style=”dotted”]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2013
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
για την κάλυψη των αναγκών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Ιεράπετρας

 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνία, Πολιτισμός, Αλληλεγγύη Ιεράπετρας» με τον τίτλο «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
 4. Την υπ’ αριθμ. 66/19-7-2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Κοινωνία, Πολιτισμός, Αλληλεγγύη Ιεράπετρας» με Θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2012-2013 για κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών, στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους και λοιπών αναγκών της ΚΟΙΝΩ. ΠΟΛΙΤΙ. Α Ιεράπετρας».
 5. Τo υπ΄ αριθμ. 9713/31-7-2012 έγγραφο  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με θέμα: «Αποστολή στοιχείων πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
 6. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/118/26314/18.12.2012 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α), όπως  ισχύει.
 7. Το υπ΄ αριθμ. οικ. 47935/21-12-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών  περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
 8. Το άρθρο 1 του Ν. 4147/2013 (ΦΕΚ 98/26.4.2013, τ.Α΄) [Κύρωση της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Επικρατείας» και άλλες διατάξεις].
 9. Την υπ’ αριθμ. 85/6-9-2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Κοινωνία, Πολιτισμός, Αλληλεγγύη Ιεράπετρας» με Θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ιεραπέτρας (σχετικό το με αριθμ. πρωτ. 47935/21-12-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ, Τμήμα ΟΤΑ)
 10. Την υπ’ αριθμ. 291/15-10-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιεράπετρας με θέμα την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για την κάλυψη αναγκών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ιεράπετρας (Σχετική η 85/2013 απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»).
 11. Το υπ΄αριθμ. ΦΕΚ 1068/τ.Β΄/31-5-2011 σύστασης Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Κοινωνία, Πολιτισμός, Αλληλεγγύη Ιεράπετρας» και με τον τίτλο «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Ιεράπετρας» μετά από τη συγχώνευση των υφιστάμενων Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ιεράπετρας.
 12. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 2869/τ.Β’/19-12-2011) του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Ιεράπετρας.».
 13. Την υπ’ αριθμ. 3081/7-11-2013  βεβαίωση πιστώσεων της Προϊσταμένης Δ/νσης Οικ. Υπηρεσιών  του ΝΠΔΔ « Κοινωνία, Πολιτισμός, Αλληλεγγύη Ιεράπετρας»

Ανακοινώνει

 Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών Δήμου Ιεράπετρας, που εδρεύει στην Ιεράπετρα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101  ΝΠΔΔ
«ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»
Ιεράπετρα ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων και εν ελλείψει αυτής ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-7-2014

1

102 ΝΠΔΔ
«ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»
Ιεράπετρα ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-7-2014

1

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ιεράπετρας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σlathourakis-ioannis
Ιωάννη Λαθουράκης

[separator top=”40″ style=”shadow”]

Πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης
(άνοιγμα για καλύτερη προβολή και για download στο Google Drive)

[separator top=”40″ style=”shadow”]

Παράρτημα πληροφοριών & υπερσυνδέσεων

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

[separator top=”20″ style=”shadow”]

Πληροφορίες ανάρτησης

[xyz-ihs snippet=”KOINOPOLITIA”]

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]