Πρόσληψη τριών (3) εικαστικών καλλιτεχνών για χρονικό διάστημα (8) μηνών

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗ Παραδοσιακοί χοροί και μουσική  ΚΡΗΤΗ  – ΠΟΝΤΟΣ   ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Με τη χορευτική ομάδα  της  ΛΕΣΧΗΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ με χοροδιδάσκαλο τη  Ματίνα Τσουφίδου και τη   σχολή παραδοσιακών χορών του  Δημήτρη Καπαράκη  με το  συγκρότημα  του Γιάννη Λεμονάκη. Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης – Δήμος Ιεράπετρας Πλατεία Επισκοπής – Είσοδος ελεύθερη Έναρξη: 21:00 μ.μ ΓΡΑ […]

Στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Πράσινου Ταμείου υπογράφτηκε στις 27/1/2023
Το ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ Ιεράπετρας προσκαλεί όλους  μας  να  «Λερωθούμε» παίζοντας,
Σας ενημερώνουμε ότι η  εκδήλωση με τη χορευτική ομάδα  της  Λέσχης  Ποντίων Καβάλας με χοροδιδάσκαλο τη 
Λόγω βλάβης, δεν έγινε ζωντανή μετάδοση σε όλη την διάρκεια του Δημοτικού στις 10/07/2024.

Πρόσληψη τριών (3) εικαστικών καλλιτεχνών για χρονικό διάστημα (8) μηνών


dimos-photomark-only-logo
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

Κοινωνία-Πολιτισμός-Αλληλεγγύη
Ιεράπετρα 17.10.2014
Αριθ.Πρωτ 2372

[separator top=”20″ style=”dotted”]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Του ΝΠΔΔ «Κοινωνία, Πολιτισμός, Αλληλεγγύη Ιεράπετρας» (ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Ιεράπετρας), Τμήμα Πολιτισμού και Παιδείας – Εικαστικό  Εργαστήρι,  που εδρεύει στην Ιεράπετρα, Δημοκρατίας 31 με την διαδικασία του Π.Δ. 524/17.6.1980, για την πρόσληψη τριών(3) εικαστικών καλλιτεχνών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία, για χρονικό διάστημα (8) μηνών

Η  Πρόεδρος του Δ.Σ. της « ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Ιεράπετρας» έχοντας υπόψη:

  1. Το με αριθμ.πρωτ.. 5919/17-4-2014  έγγραφο  του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» με το οποίο μας ανακοινώνεται η με αριθμ.πρωτ.οικ.15694/17-4-2014 ΚΥΑ (ΑΔΑ:BIHXN-Ρ70), με την οποία εγκρίθηκε η απασχόληση στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Ιεράπετρας» τριών(3) ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ εικαστικών καλλιτεχνών  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.
  2. Tις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143 τ.Α’ /28-6-2007)
  3. Tις διατάξεις του άρθρου 168 και της παρ. 5 του άρθρου 223 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143 τ.Α’ /28-6-2007)
  4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 του ν. 3812/2009, σύμφωνα με το οποίο δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄ Β΄ και Γ του ν. 2190/94 «Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητα τους».
  5. Το με αριθμ. πρωτ. 3259/30-01-2014 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ με θέμα: «Πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού» και το σχετικό ΔΙΠΠ/Φ.1.9/539/11506/31.05.2010 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ σύμφωνα με το οποίο εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του πδ 524/80 για προσωπικό που εξαιρείται των ρυθμίσεων του ν. 3812/09 (πχ καλλιτεχνικό προσωπικό).
  6. Τις διατάξεις του ΠΔ 524/80 (ΦΕΚ 134 τ. A’/17.07.1980) και του ΠΔ 523/80(ΦΕΚ 134 τ. A’/17.07.1980)
  7. Tη με αριθμ. πρωτ.: 14410/13-10-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα   Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής   Επιλογής Καλλιτεχνικού Προσωπικού για το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Ιεράπετρας», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ.524/1980.  
  8. Τις ανάγκες του Εικαστικού  Εργαστηρίου  Ιεράπετρας.
  9. Τον ΟΕΥ(ΦΕΚ τ.Β 2869/19-12-2011) της «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»
  10. Τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006, όπως ισχύει.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Την πρόσληψη καλλιτεχνικού  εικαστικού  προσωπικού για το Εικαστικό Εργαστήρι  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων, για το διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για οκτώ (8) μήνες,  για τη διδασκαλία των παρακάτω καλλιτεχνικών ειδικοτήτων του   Εικαστικού  Εργαστηρίου  Ιεράπετρας.

Συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ Πίνακα 1).

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά α/α θέσης)

Α/Α Θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

1

Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ιεράπετρα

Εικαστικός Καλλιτέχνης    ειδικότητα: Ζωγράφος            

Οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης           

1

2

Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ιεράπετρα

 Εικαστικός Καλλιτέχνης ειδικότητα  Αγιογράφος  

Οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης            

1

3

Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ιεράπετρα

Εικαστικός Καλλιτέχνης    ειδικότητα:   Κεραμίστας-     Γλύπτης 

Οκτώ (8)μήνες από την υπογραφή της σύμβασης            

1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά α/α θέσης)

Α/Α Θέσης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

1,3

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Κάτοχοι  πτυχίων  Καλών  Τεχνών ή   Εικαστικών  Τεχνών ή  Εικαστικών  και  Εφαρμοσμένων  Τεχνών  με  κατεύθυνση  τη   Ζωγραφική  ή  τη  Γλυπτική.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ A‘ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

Δίπλωμα ή πτυχίο της αντίστοιχης  καλλιτεχνικής  ειδικότητας  για  το  οποίο  προσλαμβάνεται  ο   υποψήφιος  αναγνωρισμένης  Σχολής   της  ημεδαπής  ή  αλλοδαπής.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

Εγγεγραμμένος  καλλιτέχνης  αντίστοιχης  ειδικότητας ή τριετής (3) αποδεδειγμένη  συμμετοχή  σαν  εικαστικός  σε  εικαστικά  εργαστήρια  ή  εργαστήρια  Τεχνών.

2

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Δίπλωμα ή πτυχίο αντίστοιχης σχολής καλλιτεχνικής ειδικότητας για το οποίο  προσλαμβάνεται  ο   υποψήπροσλαμβάνεται  ο υποψήφιος   αναγνωρισμένης  Σχολής   της  ημεδαπής  ή  αλλοδαπής.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ A‘ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

Τριετής (3) αποδεδειγμένη  συμμετοχή  σαν  εικαστικός  σε  εικαστικά  εργαστήρια  ή  εργαστήρια  Τεχνών.

 Ανεξαρτήτως κατηγορίας οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν μια αίτηση δηλώνοντας ρητώς την ειδικότητά τους, τον α/α θέσης της προκήρυξης καθώς και όλα τα απαιτούμενα προσόντα τους όπως αναφέρονται στον Πίνακα Β και στην ενότητα Απαραίτητα Δικαιολογητικά και  να την καταθέσουν στην  Γραμματεία του ΝΠΔΔ  «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Ιεράπετρας» , Π. Κανουπάκη  1, 1ος όροφος, κτιρίου «Δημαρχείου», εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης, δηλ. από 22-10-2014 έως και 31-10-2014. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Όσοι πληρούν τα γενικά και τα τυπικά προσόντα τίθενται υπό την κρίση της τριμελούς Επιτροπής Επιλογής  που ορίστηκε με την  με αριθμ. πρωτ. 14410/13-10-2014 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, η  οποία και θα συνεδριάσει στα γραφεία Δ/νσης της «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας», Δημοκρατίας 31, 2ος όροφος, την 10-11-2014. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να παραστούν ενώπιον της επιτροπής επιλογής .Όσοι υποψήφιοι δεν υπέβαλλαν τα απαραίτητα-κατάλληλα δικαιολογητικά, αποκλείονται από την Επιτροπή με αιτιολογημένη απόφαση.  Για την επιλογή των καταλληλότερων υποψηφίων και εφόσον κριθεί αναγκαίο από την  Επιτροπή ενεργείται πρακτική δοκιμασία κατά τον προσφορότερο τρόπο ενώπιoν της. 

Οι  ενδιαφερόμενοι   μπορούν  να   προμηθεύονται  την  αναλυτική  προκήρυξη  από  τα   Γραφεία  της   «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α   ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»,Π. Κανουπάκη  1, 1ος  όροφος,  τηλ. επικοινωνίας:2842340356, κατά  τις  εργάσιμες   ημέρες  και  ώρες.

Άμεση μεταφόρτωση (download) – Η ολόκληρη η Προκήρυξη 
[wpdm_file id=58]

[xyz-ihs snippet=”Xrysa-Xatzhmarkakh”]

[separator top=”40″ style=”shadow”]

Ιστοσελίδες και έντυπα για download

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

[separator top=”20″ style=”shadow”]

Πληροφορίες ανάρτησης

[xyz-ihs snippet=”KOINOPOLITIA”]

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]