Εξουσιοδότηση υπογραφών στους Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Ιεράπετρας

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Χημικές Αναλύσεις Νερού Ύδρευσης
Πρόσκληση για τη Συνεδρίαση του ΔΣ τη Δευτέρα 17/06/2024
Aνακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Τον πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Ιεράπετρας δέχθηκε στο γραφείο του ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης.
Συνάντηση με τον πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος  Τμήμα Ανατολικής Κρήτης

Εξουσιοδότηση υπογραφών στους Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Ιεράπετρας

ethnosimo-nomarxias

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                                               Ιεράπετρα, 4/9/2019
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                                                                          Αρ.Πρωτ.:13226
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                 Αρ. αποφ:1899
Ταχ Δ/νση :Δημοκρατίας 31
Τ.Κ. 72200 Ιεράπετρα
Πληροφορίες:Α.Περάκη
Τηλ. 2842340360
FAX:2842023999
e-mail:aperaki@0448.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ «Εξουσιοδότηση υπογραφών στους Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Ιεράπετρας»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας έχοντας υπόψη του:

1) Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 58  όπως έχουν  τροποποιηθεί του Ν.3852/2010

( ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2) Τις διατάξεις των άρθρων 86,  88,284 του Ν. 3463/2006 ( ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

3) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2690/99  ( ΦΕΚ 45/ Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως  έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

4) Την ΑΠ 59846/88 εγκ./21-8-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

5) Την αριθμ. 24/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου με την οποία ανακηρύχθηκαν οι  επιτυχόντες και επιλαχόντες των κοινοτικών εκλογών της 26ης Μαίου 2019 και 2ας Ιουνίου 2019 που αφορούν στο Δήμο Ιεράπετρας.

6) Το πρακτικό ορκωμοσίας

7) Την ανάγκη εξυπηρέτησης των πολιτών που διαμένουν στις Κοινότητες του  Δήμου Ιεράπετρας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εξουσιοδοτούμε τους:

 1. Χατζάκη Γεώργιο του Ιωάννη, Πρόεδρο Κοινότητας Ιεράπετρας
 2. Κυδωνάκη Εμμανουήλ του Νικολάου, Πρόεδρο Κοινότητας Αγίου Ιωάννη
 3. Τσαμπανάκη Εμμανουήλ του Νικολάου, Πρόεδρο Κοινότητας Αγίου Στεφάνου
 4. Ζαχαρόπουλο Βασίλειο του Νικολάου, Πρόεδρο Κοινότητας Ανατολής
 5. Δασκαλάκη Ιωάννη του Γεωργίου, Πρόεδρο Κοινότητας Γδοχίων
 6. Χαλκιαδάκη Μαρία του Μιχαήλ, Πρόεδρο Κοινότητας Καβουσίου
 7. Κρασσά Κωνσταντίνο του Παύλου, Πρόεδρο Κοινότητας Καλαμαύκας
 8. Πυργιωτάκη Εμμανουήλ (Λάκης) του Νικολάου, Πρόεδρο Κοινότητας Κάτω Χωριού
 9. Βερίγο Χρήστο του Εμμανουήλ, Πρόεδρο Κοινότητας Μακρυλιάς
 10. Βολυράκη Μαρία του Γεωργίου, Πρόεδρο Κοινότητας Μαλών
 11. Σκουλούδη Εμμανουήλ του Γεωργίου, Πρόεδρο Κοινότητας Μεσελέρων
 12. Λαμπράκη Κωνσταντίνο του Νικολάου, Πρόεδρο Κοινότητας Μεταξοχωρίου
 13. Δαμασκηνάκη Ιωάννη του Εμμανουήλ, Πρόεδρο Κοινότητας Μουρνιών
 14. Ταυλάκη Γεώργιο του Ιωάννη, Πρόεδρο Κοινότητας Μύθων
 15. Παντελάκη Αλέξανδρο του Ελευθερίου, Πρόεδρο Κοινότητας Μύρτου
 16. Κουρμουλάκη Εμμανουήλ του Νικολάου, Πρόεδρο Κοινότητας Ορεινού
 17. Ραπάνη Γεώργιο του Αντωνίου Πρόεδρο, Κοινότητας Παχείας Αμμου
 18. Αλεξάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου, Πρόεδρο Κοινότητας Ρίζας
 19. Ζουμπουλάκη Ιωάννη του Αλεξάνδρου Πρόεδρο Κοινότητας Σταυροχωρίου
 20. Πιτροπάκη Μιχαήλ του Εμμανουήλ, Πρόεδρο Κοινότητας Σχινοκαψάλων
 21. Πετσαγγουράκη Αιμίλιο του Γεωργίου, Πρόεδρο Κοινότητας Χριστού

Να υπογράφουν – θεωρούν, για την εξυπηρέτηση των Δημοτών που διαμένουν στην Κοινότητα εκάστου, το γνήσιο της υπογραφής και για το αληθές του περιεχομένου παρουσία του ενδιαφερομένου.

Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στον κάθε ενδιαφερόμενο προσωπικά με αποδεικτικό επίδοσης , ν ΄αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράπετρας, στο Διαύγεια και στα γραφεία των Κοινοτήτων του Δήμου Ιεράπετρας.

 

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας
Θεοδόσιος Καλαντζάκης