Προμήθεια ελαστικών οχημάτων για την Πολιτική Προστασία 2013 στις 05-09-2013

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση, την 24η Απριλίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00
Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το ταξίδι της από την Αρχαία Ολυμπία με
Από το Δήμο Ιεράπετρας ανακοινώνεται ότι για τη διευκόλυνση των υποψηφίων ευρωβουλευτών
Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το ταξίδι της από την Αρχαία Ολυμπία σηματοδοτώντας την αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων 2024
Η Επιτροπή Διοργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου Ιεράπετρας πραγματοποίησε την

Προμήθεια ελαστικών οχημάτων για την Πολιτική Προστασία 2013 στις 05-09-2013

[tagline_box backgroundcolor=”” shadow=”yes” border=”1px” bordercolor=”” highlightposition=”left” description=”Προμήθεια ελαστικών οχημάτων για την Πολιτική Προστασία 2013. Προϋπολογισμός: 21.980,10 €. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 05-09-2013″][/tagline_box]

dimos-photomark-only-logoΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αριθμ. πρωτ.:11891/26-8-2013

 

 Π Ε Ρ Ι Λ Η Π Τ Ι Κ Η     Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η      Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ 

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά  για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2013», προϋπολογισθείσας δαπάνης είναι  21.980,10 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Με την παρούσα προμήθεια ο Δήμος μας θα προμηθευτεί ελαστικά για τα οχήματα του.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 5 του μήνα Σεπτεμβρίου 2013. ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια Επιτροπή.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμό δημοτικών προμηθειών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα – ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά), γραμμένοι στα αντίστοιχα Επιμελητήρια.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 439,60 € (2% του προϋπολογισμού της προμήθειας) και βεβαιώνεται με την προσκόμιση γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας.

Πληροφορίες και έντυπα σχετικά με τον   διαγωνισμό δίνονται στα Γραφεία του Δήμου από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δραγασάκης Λευτέρης 2842340345)

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Σήφης  Αναστασάκης

[separator top=”20″ style=”shadow”]

[separator top=”20″ style=”dotted”]

Παράρτημα πληροφοριών και υπερσυνδέσεων

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

 

[separator top=”40″ style=”shadow”]

Πληροφορίες ανάρτησης

[xyz-ihs snippet=”TmimaPromitheion”]

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]