Ορισμός Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων Δήμου Ιεράπετρας

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Ορισμός Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων Δήμου Ιεράπετρας

ethnosimo-nomarxias

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                                                  Ιεράπετρα, 02.09.2019
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                                                                              Αρ.Πρωτ.: 13044
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                     Αρ.Αποφ: 1885
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
Ταχ.Δ/νση :
Δημοκρατιας 31
Τ.Κ.
72200
Πληροφορίες:
Α.Περάκη
Τηλέφωνο:
28423-40360
Fax: 2842 0 23999
e-mail.:
aperaki@0448.syzefxis.gov.gr

 

ΘΕΜΑ: «Ορισμός και ανάθεση αρμοδιοτήτων Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων,με δικαίωμα υπογραφής, χωρίς αμοιβή, για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων του Δήμου»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας έχοντας υπόψη του:

  1. Τις διατάξεις της περ.ι΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 /7-6-2010 τ. Α΄) όπως προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/16-06-2011 τ. Α’).
  1. Τις διατάξεις των άρθρων 75,76,88 και 284 του Ν.3463/06 όπως ισχύουν.
  1. Την ανάγκη ανάθεσης της εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.
  1. Την αριθμ.23/2019 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου με την οποία ανακηρύχθηκαν οι επιτυχόντες και επιλαχόντες των Δημοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και 2ας Ιουνίου 2019 που αφορούν στο Δήμο Ιεράπετρας.
  1. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου που δημοσιεύτηκε στο με αρ. 237/9-2-2017 ΦΕΚ Τεύχος Β όπως διορθώθηκε με το αριθμ.838/30-3-2017 ΦΕΚ τεύχος Β΄ και το 687/28-2-2019 ΦΕΚ τεύχος Β )

      6.Την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου και των Δημοτικών Ενοτήτων του και την ανάγκη ανάθεσης της   εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζουμε ως Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας  με δικαίωμα υπογραφής, τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους στους οποίους αναθέτουμε, χωρίς αμοιβή ή δικαίωμα περαιτέρω αποζημίωσης από την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών :α) Παπαδάκη Νεκτάριο του Εμμανουήλ για την εποπτεία και το συντονισμό των θεμάτων Γεωργίας

β) Αστροπεκάκη Κωνσνταντίνο του Γεωργίου  για την εποπτεία και το συντονισμού των θεμάτων εθελοντισμού.

Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στους οριζόμενους, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράπετρας , στο Διαύγεια και στον Πίνακα ανακοινώσεων των Δημοτικών Καταστημάτων.

Ο Δήμαρχος
Θεοδόσιος Καλαντζάκης

 

 

 Πληροφορίες ανάρτησης

Permalink http://www.ierapetra.gov.gr/?p=12094

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]