«Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου Ιεράπετρας»

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ενημερώνουμε του δημότες μας ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2229/12-4-2024 τ Β΄
Σας προσκαλούμε στις  26  Απριλίου 2024,ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 σε ειδική, δημόσια συνεδρίαση,
Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 19η  Απριλίου 2024,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 στη μικρή αίθουσα Μελίνα Μερκούρη  με θέματα:
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας, μετά το άγγελμα του θανάτου του συντοπίτη μας Νικολάου Χαραλαμπάκη,
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της

«Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου Ιεράπετρας»

espa-exikonomo[separator top=”5″ style=”dotted”]

dimos-photomark-only-logo

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ιεράπετρα 12.06.2014
(24.06.2014 ορθή επανάληψη άρθρου με ΑΤ 11 του Τιμολογίου της Μελέτης)

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου Ιεράπετρας», με προϋπολογισμό € 409.000,00 (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

α)κατηγορία οικοδομικών με προϋπολογισμό € 274.714,85 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ, ΟΕ και απρόβλεπτα)

β)κατηγορία Η/Μ με προϋπολογισμό € 57.447,93 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ, ΟΕ και απρόβλεπτα)

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα του Δήμου Ιεράπετρας (Πλ. Κανουπάκη, 72200 Ιεράπετρα), μέχρι τις 26/6/2014

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες που αφορούν στη μελέτη: Λ. Δραγασάκης τηλ.2842340345. Πληροφορίες που αφορούν στη διανομή των τευχών δημοπράτησης Β. Δατσέρης τηλ. 2842340303. FAX επικοινωνίας 2842026110.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 1/7/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι προσφοράς με «επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. β, του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» ως και του άρθρου 9 του Π.Δ. 609/85 ως ισχύουν σήμερα.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις μεμονωμένες ή σε κοινοπραξία:

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην τάξη Α2, 1η, 2η, 3η εντός νομού, ή στην τάξη Α2, 1η, 2η εκτός νομού για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  και  στην τάξη Α1, Α2, 1η εντός ή εκτός νομού για έργα κατηγορίας Η/Μ.

β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 6.643,26 και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

6. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.

7. Προκαταβολή προβλέπεται (Ν. 3669/2008).

8. Το έργο χρηματοδοτείται κατά €379.235,36 από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), από πιστώσεις της Πράξης «Εξοικονόμηση Ενέργειας Ιεράπετρας» με κωδ. Π.Δ.Ε. 2012ΣΕ06180051 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 04 «Ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος της χώρας και ενίσχυση της αειφορίας» και κατά €29.764,64  από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών Δήμου Ιεράπετρας.

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δήμο Ιεράπετρας.

SIFIS-ANASTASAKIS-PORTRAITΟ Δήμαρχος Ιεράπετρας
Ιωσήφ Αναστασάκης

[wpdm_file id=36 ]

[wpdm_file id=22]

[separator top=”40″ style=”shadow”]

Παράρτημα πληροφοριών και υπερσυνδέσεων

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

  • ierapetra.gov.gr  :  Κατηγορία περιεχομένου “Διακηρύξεις
  • ierapetra.gov.gr  :  Αναζήτηση όρου  “Διακήρυξη
  • Permalink  http://www.ierapetra.gov.gr/?p=10249

[/checklist]

[separator top=”40″ style=”shadow”]
Πληροφορίες ανάρτησης

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]