Ισολογισμός έναρξης εκκαθάρισης της ΔΕΥΑ Μακρύ Γιαλού

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Ισολογισμός έναρξης εκκαθάρισης της ΔΕΥΑ Μακρύ Γιαλού

[tagline_box backgroundcolor=”” shadow=”yes” border=”1px” bordercolor=”” highlightposition=”left” description=”Ο Ισολογισμός έναρξης της εκκαθάρισης ΔΕΥΑ Μακρύ Γιαλού εγκρίθηκε με την απόφαση του Δ.Σ 229/29-8-2013″][/tagline_box]DEYALOGO-600pix

[dropcap]Τ[/dropcap]ο Δημοτικό Συμβούλιο με τις με αρ. 66/2011 και 180/2011 αποφάσεις του, οι οποίες ελέγχθηκαν για τη νομιμότητά τους με τη με αρ.πρωτ. 8864+8463/ 01-08-2011 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, αποφάσισε τη λύση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Μακρύ Γιαλού (ΔΕΥΑ Μακρύ Γιαλού).

Επίσης, με τη με αρ. 306/2011 απόφασή του, που ελέγχθηκε για την νομιμότητά της με τη με αρ.πρωτ.1215/ 31-10-2011 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, το Δημοτικό Συμβούλιο αποδέχθηκε την παραχώρηση από τη ΔΕΥΑ Μακρύ Γιαλού, προς χρήση στο Δήμο Ιεράπετρας, των περιουσιακών στοιχείων και του πάγιου εξοπλισμού της επιχείρησης, μέχρι την οριστική εκκαθάριση αυτής, οπότε και θα  περιέλθουν κατά πλήρη κυριότητα στο Δήμο

Ο Ορκωτός λογιστής – εκκαθαριστής κ. Δηλάρης Θεόδωρος υποβάλλει για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο τον Ισολογισμό έναρξης της εκκαθάρισης της ΔΕΥΑ Μακρύ Γιαλού

Το Δημοτικό Συμβούλιο, στην συνεδρίαση του στις 29/8/2013,  αποφασίζει κατά πλειοψηφία και  εγκρίνει (απόφαση 229/29-8-2013) τον Ισολογισμό έναρξης της εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Μακρύ Γιαλού, όπως υποβλήθηκε και αναλύεται στις Οικονομικές καταστάσεις (Αρχικό Ισολογισμό Εκκαθάρισης της περιόδου 01.01.2011-20.09.2011 της ΔΕΥΑ Μακρύ Γιαλού), στη συνοπτική έκθεση και στο Μητρώο Παγίων της Επιχείρησης (62 σελίδων), που συνοδεύουν την παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής . Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 229/2013

 Αναλυτικά η απόφαση του Δ.Σ (229/29-8-2013)

Σημείωση : Οι δημότες που επιθυμούν περισσότερη πληροφόρηση (σχετικά με τα συνημμένα της απόφασης κλπ)  μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια διοικητική μονάδα, την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

[separator top=”30″ style=”shadow”]

Παράρτημα πληροφοριών και υπερσυνδέσεων

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

[separator top=”40″ style=”shadow”]

Πληροφορίες σύνταξης – ανάρτησης

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]