Διαγωνισμός : Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου και ΝΠΔΔ 2015

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗ Παραδοσιακοί χοροί και μουσική  ΚΡΗΤΗ  – ΠΟΝΤΟΣ   ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Με τη χορευτική ομάδα  της  ΛΕΣΧΗΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ με χοροδιδάσκαλο τη  Ματίνα Τσουφίδου και τη   σχολή παραδοσιακών χορών του  Δημήτρη Καπαράκη  με το  συγκρότημα  του Γιάννη Λεμονάκη. Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης – Δήμος Ιεράπετρας Πλατεία Επισκοπής – Είσοδος ελεύθερη Έναρξη: 21:00 μ.μ ΓΡΑ […]

Στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Πράσινου Ταμείου υπογράφτηκε στις 27/1/2023
Το ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ Ιεράπετρας προσκαλεί όλους  μας  να  «Λερωθούμε» παίζοντας,
Σας ενημερώνουμε ότι η  εκδήλωση με τη χορευτική ομάδα  της  Λέσχης  Ποντίων Καβάλας με χοροδιδάσκαλο τη 
Λόγω βλάβης, δεν έγινε ζωντανή μετάδοση σε όλη την διάρκεια του Δημοτικού στις 10/07/2024.

Διαγωνισμός : Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου και ΝΠΔΔ 2015

dimos-photomark-only-logoΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ – ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Γραφείο Προμηθειών
Αρ.Πρωτ
 17258/17.11.2014 | AΔΑ: 6ΙΠ1ΩΡ8-3ΩΘ

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΈΤΟΣ 2015»

[dropcap]Ο[/dropcap] Δήμαρχος Ιεράπετρας διακηρύσσει ότι εκτίθεται  σε ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΈΤΟΣ 2015» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού τετρακοσίων δεκαέξι χιλιάδων, τριακοσίων εξήντα δυο ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών(416.362,38 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τους προϋπολογισμούς του Δήμου Ιεράπετρας και των Ν.Π.Δ..Δ., τα οποία αναφέρονται παραπάνω .Η δαπάνη σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό (προ του ΦΠΑ 23%)  και οι ποσότητες ανά αριθμό αναφοράς ονοματολογίας (C.P.V) είναι

CPV

ΕΙΔΟΣ

Μ.Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

09134200-9

Καύσιμο Πετρελαιοκινητήρων Ντίζελ

Λίτρα

180.000

207.000,00

09132100-4

Βενζίνη αμόλυβδη

Λίτρα

19.600

28.224,00

09135100-5

Πετρέλαιο θέρμανσης

Λίτρα

63.000

68.670,00

24951000-5

Γράσα και Λιπαντικά

Λίτρα

8.050

32.837,00

24951000-5

Γράσα και Λιπαντικά

Κιλά

210

1.503,00

24951000-5   

Γράσα και Λιπαντικά

Τεμ.

80

272,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ:

338.506,00

Αναλυτική περιγραφή της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει στις τεχνικές προδιαγραφές-ενδεικτικός προϋπολογισμός, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αναλυτικής διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.. Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 17:00.Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 17:00.Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι  Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 10:00 π.μ.

Στον διαγωνισμό για την υποβολή των προσφορών γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, γραμμένα στα οικεία μητρώα του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Μαζί με την προσφορά κατατίθεται εγγύηση συμμετοχής, υπέρ του Δήμου Ιεράπετρας, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% επί της προϋπολογισθείσας από την Υπηρεσία, προ ΦΠΑ, δαπάνης των προσφερομένων ειδών και η οποία εκδίδεται όπως ορίζεται στο άρθρο 157 παρ.4 του Ν.4281/2014.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν  προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα της προμήθειας. Στην περίπτωση αυτή, το ύψος της εγγυητικής συμμετοχής αναπροσαρμόζεται ανάλογα.

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει ως εξής:

Α. Για την προμήθεια υγρών καυσίμων το κριτήριο κατακύρωσης της χαμηλότερης προσφοράς σημαίνει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%), το οποίο υπολογίζεται στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους κατά την ημέρα παράδοσής του, για την περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας, όπως αυτή ανακοινώνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Το ποσοστό αυτό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%.

Β.Για τα λιπαντικά, η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει συνολικά τη χαμηλότερη τιμή.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης των καυσίμων και λιπαντικών είναι δώδεκα (12)  μήνες από  την ημερομηνία υπογραφής αυτής.

Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθούν να καταθέσουν προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου και του κάθε Ν.Π.Δ.Δ. ξεχωριστά, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. 

Πρiν την εξάντληση των ποσοτήτων των καυσίμων και λιπαντικών, ο Δήμος και το κάθε Νομικό Πρόσωπο, διατηρεί το δικαίωμα να ενεργοποιήσει τη διαδικασία δικαιώματος προαίρεσης (option), δηλαδή μπορεί να ζητήσει αύξηση των παραπάνω ποσοτήτων και της προϋπολογισθείσας αξίας αυτών μέχρι και 20%, εφόσον τούτο κριθεί σκόπιμο και επωφελές. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών δύναται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, να παρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού.

Λεπτομέρειες των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας, δίνονται στα γραφεία του Δήμου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2842340354, αρμόδια υπάλληλος Πετράκη Μαρία. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www. ierapetra.gov.gr , όπου παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Αποστολή δημοσίευσης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έγινε ηλεκτρονικά στις  17 Νοεμβρίου 2014.

[wpdm_file id=63]

[xyz-ihs snippet=”Dimarxos-Theodosios”]

[separator top=”30″ style=”shadow”]

Παράρτημα πληροφοριών και υπερσυνδέσεων

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

  • ierapetra.gov.gr : Κατηγορία περιεχομένου “Διακηρύξεις
  • permalink :  http://www.ierapetra.gov.gr/?p=13094

[/checklist]

[separator top=”30″ style=”shadow”]

Πληροφορίες σύνταξης & ανάρτησης

Η εικόνα και η κάθε εικόνα που συνοδεύει κάθε καταχώρηση μας δεν αντικατοπτρίζει ή προσδιορίζει κανένα τεχνικό χαρακτηριστικό σε περιπτώσεις προμηθειών, είναι μια γενική -ενδεικτική εικόνα, αναγκαία για λόγους web καταχώρησης του άρθρου και μόνο.

[xyz-ihs snippet=”TmimaPromitheion”]

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]