Πρόσληψη ωρομίσθιου Καλλιτεχνικού προσωπικού για την Μουσική Σχολή και για οκτώ (8) μήνες

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση, την 24η Απριλίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00
Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το ταξίδι της από την Αρχαία Ολυμπία με
Από το Δήμο Ιεράπετρας ανακοινώνεται ότι για τη διευκόλυνση των υποψηφίων ευρωβουλευτών
Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το ταξίδι της από την Αρχαία Ολυμπία σηματοδοτώντας την αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων 2024
Η Επιτροπή Διοργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου Ιεράπετρας πραγματοποίησε την

Πρόσληψη ωρομίσθιου Καλλιτεχνικού προσωπικού για την Μουσική Σχολή και για οκτώ (8) μήνες

[tagline_box backgroundcolor=”” shadow=”yes” border=”1px” bordercolor=”” highlightposition=”left” description=”Προθεσμία δέκα (10) ημερών, από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης, δηλ. από 04-11-2013 έως και 13-11-2013, τις ώρες από 08:00 έως 14:00.”][/tagline_box]

dimos-photomark-only-logoΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

Κοινωνία-Πολιτισμός-Αλληλεγγύη
Ιεράπετρα 31/10/2013
Αριθ.Πρωτ 3048

[separator top=”20″ style=”dotted”]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

[dropcap]Τ[/dropcap]ου ΝΠΔΔ «Κοινωνία, Πολιτισμός, Αλληλεγγύη Ιεράπετρας»( ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Ιεράπετρας), Τμήμα Πολιτισμού και Παιδείας – Μουσική Σχολή,  που εδρεύει στην Ιεράπετρα, Δημοκρατίας 31 με την διαδικασία του Π.Δ. 524/17.6.1980, για την πρόσληψη εννέα(9) μουσικών καλλιτεχνών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία, για χρονικό διάστημα (8) μηνών

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της « ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Ιεράπετρας» έχοντας υπόψη:

 1. Το με αριθμ.πρωτ.οικ.36300/12-09-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» με το οποίο μας ανακοινώνεται η με αριθμ.πρωτ.οικ.36005/10-09-2013 ΚΥΑ (ΑΔΑ:ΒΛ9ΕΝ-ΓΧΦ) με την οποία εγκρίθηκε η απασχόληση στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Ιεράπετρας» εννέα (9) ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ μουσικών καλλιτεχνών  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.
 2. Tις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143 τ.Α’ /28-6-2007)
 3. Tις διατάξεις του άρθρου 168 και της παρ. 5 του άρθρου 223 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143 τ.Α’ /28-6-2007)
 4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 του ν. 3812/2009, σύμφωνα με το οποίο δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄ Β΄ και Γ του ν. 2190/94 «Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητα τους».
 5. Το με αριθμ. πρωτ. 30390/19-07-2010 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ με θέμα: «Πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού» και το σχετικό ΔΙΠΠ/Φ.1.9/539/11506/31.05.2010 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ σύμφωνα με το οποίο εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του πδ 524/80 για προσωπικό που εξαιρείται των ρυθμίσεων του ν. 3812/09 (πχ καλλιτεχνικό προσωπικό).
 6. Τις διατάξεις του ΠΔ 524/80 (ΦΕΚ 134 τ. A’/17.07.1980) και του ΠΔ 523/80(ΦΕΚ 134 τ. A’/17.07.1980)
 7. Τις διατάξεις του Β.Δ. 16 /1966 περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων, όπως ισχύει.
 8. Tη με αριθμ. πρωτ.: 12673/10-10-2013  απόφαση του Γενικού Γραμματέα   Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής   Επιλογής Καλλιτεχνικού Προσωπικού για το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Ιεράπετρας», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ.524/1980.
 9. Τις ανάγκες της Μουσικής Σχολής Ιεράπετρας.
 10. Τον ΟΕΥ(ΦΕΚ τ.Β 2869/19-12-2011) της «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»
 11. Τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006, όπως ισχύει.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Την πρόσληψη καλλιτεχνικού μουσικού προσωπικού για τη Μουσική Σχολή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία, συνολικού αριθμού εννέα (9) ατόμων, για το διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για οκτώ (8) μήνες,  για τη διδασκαλία των παρακάτω καλλιτεχνικών ειδικοτήτων της Μουσικής Σχολής  Ιεράπετρας.

Συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ Πίνακα Α).

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά α/α θέσης)

Α/Α Θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

1

Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ιεράπετρα

Μουσικός Καλλιτέχνης ειδικότητα: Πιάνο

Οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

3

2

Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ιεράπετρα

Μουσικός Καλλιτέχνης ειδικότητα: Κιθάρα

Οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

2

3

Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ιεράπετρα

Μουσικός Καλλιτέχνης ειδικότητα: Ακορντεόν/Αρμόνιο

Οκτώ (8)μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

1

4

Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ιεράπετρα

Μουσικός Καλλιτέχνης ειδικότητα: Μονωδία/Χορωδία

Οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

1

5

Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ιεράπετρα

Μουσικός Καλλιτέχνης ειδικότητα: Διδασκαλία Θεωρητικών

Οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

1

6

Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ιεράπετρα

Μουσικός Καλλιτέχνης ειδικότητα: Διδασκαλία Παραδοσιακών Οργάνων

Οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

1

[separator top=”20″ style=”dotted”]

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά α/α θέσης)

Α/Α Θέσης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

1-6

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:1.Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου διδασκαλίας για το οποίο προσλαμβάνεται ο/η υποψήφιος/α, αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .ΠΡΟΣΟΝΤΑ A‘ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες.

Ανεξαρτήτως κατηγορίας οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν μια αίτηση δηλώνοντας ρητώς την ειδικότητά τους, τον α/α θέσης της προκήρυξης καθώς και όλα τα απαιτούμενα προσόντα τους όπως αναφέρονται στον Πίνακα Β και στην ενότητα Απαραίτητα Δικαιολογητικά και  να την καταθέσουν στην  Γραμματεία του ΝΠΔΔ  «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Ιεράπετρας» , οδός Δημοκρατίας 31, 2ος όροφος κτιρίου «Μελίνα Μερκούρη», εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης, δηλ. από 04-11-2013 έως και 13-11-2013, τις ώρες από 08:00 έως 14:00. 

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Όσοι πληρούν τα γενικά και τα τυπικά προσόντα τίθενται υπό την κρίση της τριμελούς Επιτροπής Επιλογής  που ορίστηκε με την με αριθμ. πρωτ. 12673/10-10-2013 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, η  οποία και θα συνεδριάσει στα γραφεία Δ/νσης της «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας», Δημοκρατίας 31, 2ος όροφος, την 20-11-2013. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να παραστούν ενώπιον της επιτροπής επιλογής. Όσοι υποψήφιοι δεν υπέβαλλαν τα απαραίτητα-κατάλληλα δικαιολογητικά, αποκλείονται από την Επιτροπή με αιτιολογημένη απόφαση.  Για την επιλογή των καταλληλότερων υποψηφίων και εφόσον κριθεί αναγκαίο από την  Επιτροπή ενεργείται πρακτική δοκιμασία κατά τον προσφορότερον τρόπο ενώπιών της  ή από  οριζόμενο από αυτήν, ειδικό εξεταστή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται την αναλυτική προκήρυξη από τα Γραφεία της  «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ», Δημοκρατίας 31, 2ος όροφος, τηλ.επικοινωνίας: 2842340326, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και σχετικές πληροφορίες στο τηλέφωνο 2842090011(Μουσική Σχολή Ιεράπετρας- ώρες 14:00-20:00)

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σlathourakis-ioannis
Ιωάννη Λαθουράκης

[separator top=”40″ style=”shadow”]

Παράρτημα πληροφοριών & υπερσυνδέσεων

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

[separator top=”20″ style=”shadow”]

Πληροφορίες ανάρτησης

[xyz-ihs snippet=”KOINOPOLITIA”]

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]