Κανονισμός Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Ιεράπετρας | Δ.Σ 275/07.10.2015

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Κανονισμός Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Ιεράπετρας | Δ.Σ 275/07.10.2015

[dropcap]Ο[/dropcap](νέος) Κανονισμός Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Ιεράπετρας εγκρίθηκε με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας 275/07.10.2015 με ΑΔΑ ΩΕΗΜΩΡ8-424 και απαρτίζεται από 26 άρθρα.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΤΟ Δ.Σ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίζει Κανονισμό Λειτουργίας των Κοιμητηρίων του Δήμου Ιεράπετρας, που έχει ως εξής:

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1 ο  – Άρθρο  Αντικείμενο του Κανονισμού

Ο παρών κανονισμός, αποτελεί κανονιστικού περιεχομένου διοικητική πράξη και έχει ως αντικείμενο την καθιέρωση λεπτομερών κανόνων για τη διοίκηση, τη διαχείριση και τη λειτουργία των κοιμητηρίων που βρίσκονται στη διοικητική περιφέρεια του Δήμου Ιεράπετρας.

[separator top=”20″ style=”shadow”]

2ο  – Άρθρο  Νομικό Πλαίσιο

Η λειτουργία των κοιμητηρίων του Δήμου Ιεράπετρας διέπεται από τις διατάξεις:

 1. Του Β. Δ 542/61 «Περί των τηρητέων υπό των Δήμων και Κοινοτήτων βιβλίων και του τύπου αυτών .»
 2. Του Α. Ν 445/1968.(ΦΕΚ225/Α/68) «Περί νεκροταφείων και ενταφιασμού»
 3. Του Α.Ν 582/1968 (ΦΕΚ 225/Α/68) «Περί Δημοτικών και Κοινοτικών Κοιμητηρίων»
 4. Του Π. Δ 210/1975 «Περί ταριχεύσεως, μεταφοράς και ταφής νεκρών»
 5. Του Αστικού Κώδικα –άρθρα 966 και 970
 6. Του ν. 547/1977 «Περί διοικήσεως και διαχείρισης των μη Ενοριακών Ναών των Κοιμητηρίων» (ΦΕΚ 56/1977)
 7. Της σχετικής περί εσόδων Ο. Τ. Α νομοθεσίας
 8. Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06 )
 9. Του Ν 3852/10«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.»
 10. Του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο. Ε. Υ )του Δήμου

[separator top=”20″ style=”shadow”]

3 ο  – Άρθρο Νομικός Χαρακτηρισμός

 1. Τα κοιμητήρια χαρακτηρίζονται ως πράγματα εκτός συναλλαγής, επί των οποίων κατά τα άρθρα 966 και 970 του Αστικού Κώδικα μπορεί να αποκτάται ιδιαίτερο ιδιωτικό δικαίωμα (ειδικό δικαίωμα) επί ορισμένου χώρου ταφής ( άρθρο 3 παρ1 Α. Ν 582/1968).
 2. Η παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος ταφής εκ μέρους του Δήμου, αποτελεί διοικητικής φύσεως παραχώρηση αδείας χρήσεως δημοτικού πράγματος, οι δε σχετικές πράξεις του Δήμου συνιστούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις. Ο χώρος επί του οποίου παραχωρείται δικαίωμα χρήσεως, δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του προσώπου προς το οποίο έγινε η παραχώρηση και δεν είναι επιδεκτικός οιασδήποτε μεταβιβάσεως προς τρίτους δια πράξεων εν ζωή ή αιτία θανάτου (Α. Ν. 582/1968, άρθρο 3 ΠΑΡ. 2).

[separator top=”20″ style=”shadow”]

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

4ο  – Άρθρο  Ενταφιασμός νεκρών

 1. Στα  κοιμητήρια του Δήμου  Ιεράπετρας   ενταφιάζονται όλα τα θανόντα στην εδαφική του περιφέρεια πρόσωπα, ανεξαρτήτως δημοτικότητας, εθνικότητας ή θρησκεύματος.
 2. Απαγορεύεται η ταφή εκτός της περιοχής των κοιμητηρίων και σε ιδιωτικούς χώρους, εκτός των Μοναστηριών και των Ησυχαστηρίων καθώς και των περιβόλων ιδρυμάτων, προκειμένου για τον ενταφιασμό προσωπικοτήτων, που προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες στο ίδρυμα, καθώς και σε όσες περιπτώσεις προβλέπει η σχετική νομοθεσία και δεν αναφέρονται στο παρόντα κανονισμό.
 3. Η ταφή των νεκρών γίνεται μέσα στα κοιμητήρια και σε χώρους που παραχωρούνται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. Για την ταφή του νεκρού είναι απαραίτητο να προσκομιστεί η άδεια ταφής που εκδίδεται από την αρμόδια Αρχή με συνημμένη την πιστοποίηση σύνταξης ληξιαρχικής πράξης θανάτου ( άρθρο 2 παρ1 Ν 445/68) και την καταβολή δικαιώματος ταφής που καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 4. Ο ενταφιασμός των νεκρών επιτρέπεται μετά πάροδο 12 ωρών από του νομίμως πιστοποιούμενου θανάτου και επί περιπτώσεων νεκροτομής του πτώματος, αμέσως μετά από αυτήν ( άρθρο2 παρ2 Ν 445/68).
 5. Αζήτητα πτώματα παραδίδονται υποχρεωτικώς στα ανατομικά ή παθολογοανατομικά εργαστήρια των Ιατρικών Σχολών των Πανεπιστημίων όπου διαφυλάσσονται ταριχευμένα τουλάχιστον για δέκα ημέρες, ενδεχομένως για αναζήτηση. Ως τέτοια νοούνται τα πτώματα τα οποία βάσιμα διαπιστώνεται ότι είναι εγκαταλελειμμένα ή καθίσταται αδύνατη η αναγνώριση τους ή υπάρχει αδυναμία παραλαβής τους από τους οικείους ή συγγενείς τους ( άρθρο3 Ν445/68).
 6. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση φέρετρου με κάλυμμα υάλου ή άλλης παρεμφερούς ανθεκτικής ύλης εκτός των περιπτώσεων που αυτό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του όλου φέρετρου θαπτόμενο με τον νεκρό (άρθρο 4 Ν 445/68).

[separator top=”20″ style=”shadow”]

5 ο  – Άρθρο Τάφοι (τριετούς ταφής- οικογενειακοί)

 1. Οι παραχωρούμενοι χώροι για την ταφή νεκρών μέσα στα κοιμητήρια του Δήμου καθορίζονται από τοπογραφικά σχεδιαγράμματα (ταφολόγια) εκπονούμενα από την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου σε συνεργασία με την Υπηρεσίας Κοιμητηρίων.
 2. Τα παραπάνω ταφολόγια εφαρμόζονται πιστά από την Υπηρεσία Κοιμητηρίων και δεν επιτρέπεται καμία απολύτως παρέκκλιση από αυτά και την ρυμοτομία των χώρων.
 3. Δεν επιτρέπεται καμία προσθήκη τάφου σε βάρος της ρυμοτομίας, παρά μόνο για έκτακτες περιπτώσεις, με έγκριση της Υπηρεσίας Κοιμητηρίων και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 4. Οι τάφοι θα έχουν εξωτερικές διαστάσεις 2,60μ. μήκος και 1,30 μ πλάτος. Για παιδιά και βρέφη 1μ μήκος και 0,70 μ. πλάτος. Ο πυθμένας των τάφων θα βρίσκεται 1 μ. τουλάχιστον χαμηλότερα του αύλειου χώρου του Κοιμητηρίου και το μέγιστο ύψος καθορίζεται σε 0,50μ. από το έδαφος.
 5. Οι τάφοι θα έχουν απόσταση μεταξύ τους τουλάχιστον 0,70 μ. από τη μία πλευρά. Οι διάδρομοι που σχηματίζονται μεταξύ των τάφων θα είναι ελεύθεροι και απαγορεύεται η τοποθέτηση οποιουδήποτε αντικειμένου όπως γλαστρών κανδηλιών κ. λ. π .
 6. Οι τάφοι είναι: α) Κοινοί τριετούς ταφής και απαγορεύεται η μετατροπή τους σε οικογενειακό και β) Οικογενειακοί .

[separator top=”20″ style=”shadow”]

6 ο  – Άρθρο  Οικογενειακοί τάφοι

 1. Δύναται να παραχωρούνται χώροι στα κοιμητήρια για την σύσταση οικογενειακών τάφων μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας Κοιμητηρίων και υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ικανός αριθμός κοινών τάφων για την κάλυψη πάγιων αναγκών για την ταφή νεκρών, και την καταβολή του ανταλλάγματος που καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. H ύπαρξη ικανού αριθμού κοινών τάφων βεβαιώνεται από την Υπηρεσία Κοιμητηρίων.
 2. Δικαίωμα για αγορά χώρου για σύσταση Οικογενειακού τάφου ή αγοράς έτοιμου τάφου έχουν μόνο οι Δημότες Ιεράπετρας.
 3. Η  παραχώρηση χώρου (ταφοπέδιο) για τη σύσταση οικογενειακού τάφου ενεργείται και γίνεται  μόνο  στο  όνομα  του  αιτούντος αποκλειστικά ( Α. Ν 582/68 άρθρο 3),  θεωρείται δε ολοκληρωμένη και τελειωμένη από της καταβολής στο Δημοτικό Ταμείο του σχετικού ανταλλάγματος (διπλότυπο είσπραξης) και της εκδόσεως παραχωρητηρίου πράξεως  από  το  Δήμαρχο.
 4. Η παραχώρηση χώρου (ταφοπέδιο) στα Δημοτικά Κοιμητήρια για τη σύσταση οικογενειακών τάφων, με την καταβολή του ανάλογου χρηματικού ποσού ως αντάλλαγμα, δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο εκείνων στους οποίους παραχωρήθηκε, ούτε είναι επιδεκτικοί οποιασδήποτε μεταβιβάσεως προς τρίτους, δια πράξεως εν ζωή ή αιτία θανάτου. Η παραχώρηση οικογενειακών τάφων θα γίνεται α) σε άτομα που έχουν υπερβεί το 70ο έτος της ηλικίας τους και β) σε άτομα με βαριά ασθένεια που αποδεικνύεται με ιατρική βεβαίωση και μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας Κοιμητηρίων ότι υπάρχει διαθέσιμος χώρος.
 5. Σε περίπτωση κατασκευής τάφου μεγαλυτέρων διαστάσεων χωρίς απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, επιβάλλεται πρόστιμο από τη Δημοτική Αστυνομία ή την εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία μέχρι το διπλάσιο του τέλους παραχώρησης χώρου για σύσταση οικογενειακού τάφου και γίνεται αποξήλωση της επιπλέον κατασκευής από την Υπηρεσία Κοιμητηρίων και τα έξοδα βαρύνουν το δικαιούχο χρήσεως.
 6. Αν οι δικαιούχοι χρήσεως οικογενειακών τάφων, που παραχωρήθηκαν   κατά  το  παρελθόν  χρησιμοποιούν  για  οποιονδήποτε  λόγο έκταση μεγαλύτερη της  αρχικά  παραχωρημένης, τότε επιστρέφεται αυτή αυτοδικαίως  στο Δήμο, ο  οποίος  την  μετατρέπει  σε  τάφο,  εφόσον προσφέρεται προς τούτο, τον οποίο χρησιμοποιεί και διαθέτει, σύμφωνα   με  τις  διατάξεις  του  παρόντος.   Αν η επιπλέον έκταση δεν προσφέρεται για τη δημιουργία τάφου, τότε ο   δικαιούχος  υποχρεούται στην καταβολή δικαιώματος για την επιπλέον  έκταση, που καθορίζεται με απόφαση της Υπηρεσίας Κοιμητηρίων. Σε περίπτωση που οι υπόχρεοι προς πληρωμή αρνούνται την καταβολή  για  την  παραπάνω  έκταση,  τότε  η  υπόθεση  έρχεται  στο  Δημοτικό Συμβούλιο,  το  οποίο  δύναται  ακόμη  και  να  ακυρώσει  την  αρχική παραχώρηση, για τον δυστροπούντα και αρνούμενο.
 7. Σε περίπτωση χρησιμοποιήσεως τάφων χωρίς τίτλο και αντάλλαγμα, η υπηρεσία υποχρεούται να καλέσει εγγράφως τους χρήστες τέτοιων τάφων μέσα σε προθεσμία ενός μηνός για τους κατοίκους εσωτερικού και τριών μηνών για τους κατοίκους εξωτερικού για τη νομιμοποίηση τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, ( σύσταση οικογενειακού τάφου), άλλως μετά την παρέλευση τρίμηνης προθεσμίας που θα ταχθεί από την υπηρεσία, ο τάφος περιέρχεται στο Δήμο και διατίθεται κατά τις διατάξεις του παρόντος και το χρέος βεβαιώνεται στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί δημοτικών προσόδων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή των ανωτέρω είναι να έχει συμπληρωθεί τριετία από τον τελευταίο ενταφιασμό.
 8. Τάφοι για τους οποίους δεν έχουν καταβληθεί τα πάσης φύσεως τέλη και δικαιώματα από τους δικαιούχους δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν και περιέρχονται στο Δήμο μετά παρέλευσης 5ετίας, δυναμένου να τους παραχωρήσει ελευθέρως κατά τις διατάξεις του παρόντος.
 9. Σε περίπτωση κατάργησης ή αχρήστευσης του Κοιμητηρίου, δεν υπάρχει καμία υποχρέωση σε βάρος του Δήμου, για τη μεταφορά των οικογενειακών τάφων σε άλλο Κοιμητήριο ή την παραχώρηση χώρου σε άλλο Κοιμητήριο, χωρίς την καταβολή του δικαιώματος υπέρ του Δήμου.

[separator top=”20″ style=”shadow”]

7 ο  – Άρθρο Δικαιούχοι – Δικαίωμα Διαδοχής Οικογενειακών τάφων

 1. Με τη σύσταση οικογενειακού τάφου, αποκλειστικό δικαίωμα ταφής έχουν:

α) Εκείνος προς τον οποίο έγινε η παραχώρηση.

β) Ο/ Η σύζυγός του /της.

γ) Οι κατευθείαν γραμμή ανιόντες αυτού.

δ) Οι κατευθείαν γραμμή κατιόντες αυτού .

ε) Τα νόμιμα , θετά νομιμοποιηθέντα  αναγνωρισθέντα δικαστικά και   εξώδικα και υιοθετηθέντα τέκνα του μετά των συζύγων και οι κατιόντες των τέκνων

στ) Ο  πατέρας  και  η  μητέρα του/της  συζύγου  της/του (πεθερός-πεθερά)  του  αρχικού  δικαιούχου όπως και

η) Οι αδελφοί ή αδελφές (άγαμοι) που δεν έχουν δική τους οικογένεια εφόσον υπάρχει έγγραφη συγκατάθεση του αρχικού δικαιούχου και αν δεν υπάρχει αυτός, έγγραφη συγκατάθεση του συζύγου της ή της συζύγου του και των κατιόντων αυτού .

Κατ’ εξαίρεση με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να επιτραπεί η αναγνώριση δικαιώματος ταφής σε οικογενειακό τάφο και προσώπων που συνδέονται με τον αρχικό δικαιούχο ή τη σύζυγο αυτού με άλλο βαθμό συγγένειας εξ αίματος ή αγχιστείας εφόσον εγγράφως συγκατατεθεί ο δικαιούχος ή τούτου μη υπάρχοντος η σύζυγος και οι κατιόντες αυτού , αφού καταβληθεί ιδιαίτερο δικαίωμα , το οποίο δε μπορεί να είναι μικρότερο του μισού του απαιτούμενου για την παραχώρηση δικαιώματος σύστασης οικογενειακού τάφου( άρθρο 3 παρ 3 Α. Ν . 582/68)

 1. Οι διαζευγμένοι σύζυγοι και εκείνοι που κάνουν νέο γάμο ύστερα από τη  λύση του προηγούμενου, από θάνατο, δεν έχουν δικαίωμα χρήσεως  και ταφής στους οικογενειακούς  τάφους.
 2. Ο βαθμός  συγγένειας  των ενταφιαζόμενων  με  τον αρχικό  δικαιούχο, αποδεικνύεται  με  έγγραφο  δημόσιας ή δημοτικής  αρχής ή από ένορκη βεβαίωση δύο μαρτύρων.
 3. Οι δικαιούχοι οικογενειακών τάφων οφείλουν να συντηρούν αυτούς σε καλή κατάσταση, ώστε να διασφαλίζεται η καλαίσθητη εικόνα των κοιμητηρίων και να καταβάλλουν το τέλος συντήρησης, που ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 4. Οι δικαιούχοι οικογενειακών τάφων οφείλουν να ορίσουν με δήλωση τους στο Δήμο, υπεύθυνο διαχείρισης του, προς τον οποίο θα απευθύνεται η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και θα ευθύνεται έναντι αυτής για την τήρηση του παρόντος κανονισμού.

[separator top=”20″ style=”shadow”]

8 ο  – Άρθρο Κατάργηση οικογενειακών τάφων

 1. Η χρήση οικογενειακών τάφων σε περίπτωση που δεν υπάρχει κατιών δικαιούχος χρήσεως επανέρχεται αυτοδικαίως στο Δήμο, με την παρέλευση πενταετίας από τον τελευταίο ενταφιασμό. Για να διαπιστωθεί η έλλειψη δικαιούχου, ο Δήμαρχος μπορεί να καλέσει τους  ενδιαφερόμενους  (με γενική πρόσκληση που θα δημοσιευθεί στις  τοπικές εφημερίδες) να καταθέσουν  μέσα  σε  τακτική  προθεσμία τουλάχιστον 15 ημερών, τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη συγγένειά τους προ τον αρχικό δικαιούχο.   Στη  συνέχεια  ο Δήμος  προβαίνει στην ελεύθερη διάθεση του οικογενειακού τάφου, κατά τις διατάξεις  του  παρόντος κανονισμού.   Τα   οστά  που  υπάρχουν  στον  οικογενειακό  τάφο, του  οποίου  οι    δικαιούχοι εξέλειπαν ή δεν ενδιαφέρονται πλέον, φυλάσσονται στο οστεοφυλάκιο.
 2. Σε περίπτωση   καταργήσεως τάφου για οποιαδήποτε αιτία και κυρίως για εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών του Κοιμητηρίου, παραχωρείται στο    ίδιο  τμήμα  ή  σε  ανάλογο,  αντίστοιχος  χώρος  για  σύσταση τάφου.
 3. Οικογενειακοί τάφοι των οποίων οι δικαιούχοι παραιτούνται από τη χρήση, περιέχονται στο Δήμο, ο οποίος  τους διαθέτει  ελεύθερα και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.    Η  παραίτηση  από  την  χρήση  μπορεί  να  γίνει  με  υπεύθυνη  δήλωση, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής.
 4. Οι διατάξεις που αναφέρονται στην ελεύθερη διάθεση τάφων, δεν εφαρμόζονται, αν στους τάφους είναι θαμμένα ιστορικά πρόσωπα και αν οι τάφοι τους χαρακτηρίζονται, ύστερα από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σαν καλλιτεχνικά έργα, οπότε, ο τάφος δεν μπορεί να διατεθεί ελεύθερα και διατηρείται, συντηρείται και παραμένει στο Δήμο, στο διηνεκές.
 5. Για  την  ιδιότητα ενός  προσώπου  ως ιστορικού, αποφασίζει επίσης το Δημοτικό  Συμβούλιο.
 6. Τάφοι οι οποίοι δεν συντηρούνται και δεν περιποιούνται από τους     ιδιοκτήτες και προσβάλουν την καλαισθησία του χώρου, επιστρέφονται άμεσα στο Δήμο, μετά από επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη και τη μη συμμόρφωσή του, εντός προθεσμίας δύο μηνών από την επίδοση ειδικής πρόσκλησης με υπάλληλο του Δήμου ή Δημοτικό Αστυνομικό.

[separator top=”20″ style=”shadow”]

 9 ο  – Άρθρο Δωρεάν διάθεση τάφων

 1. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εφόσον υπάρχει επάρκεια τάφων, δύναται να παραχωρούνται ταφοπέδια για κοινούς τάφους τριετίας, τιμής ένεκεν πρόσκαιρα ή στο διηνεκές, δωρεάν για ενταφιασμό προσώπων, που με την εθνική, δημοτική, κοινωνική δράση τους προσέφεραν  στο Δήμο και στο Έθνος υπηρεσίες, ή έπεσαν κατά την εκτέλεση υπηρεσιακού τους καθήκοντος ή σε ανθρώπους που διακρίθηκαν με εξαίρετες πράξεις. Η ταφή τους δεν δημιουργεί προϋποθέσεις ταφής συγγενών τους.
 2. Οι άποροι, κατόπιν  προσκομίσεως  νομίμου  πιστοποιητικού απορίας,  δεν  θα  επιβαρύνονται  με  οποιοδήποτε  τέλος  και  ενταφιάζονται  και εκταφιάζονται  δωρεάν, σε τάφο τριετούς χρήσεως.
 3. Αξιωματικοί εν ενεργεία και οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων και των  Σωμάτων Ασφαλείας, οι οποίοι έπεσαν υπέρ πατρίδος, ενταφιάζονται  για μια τριετία δωρεάν.
 4. Βρέφη μέχρι 2 μηνών ενταφιάζονται δωρεάν στο ειδικό ταφικό τμήμα βρεφών.

[separator top=”20″ style=”shadow”]

10 ο  – Άρθρο Χρόνοι ανακομιδής – Εκταφής

 1. Η ανακομιδή των οστών των ενταφιασθέντων σε τάφους τριετούς ταφής ενεργείται μετά την παρέλευση τριετίας από την ταφή, με ευθύνη των πλησιέστερων συγγενών .
 2. Η εκταφή των νεκρών για αυτοψία ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο πριν να παρέλθει η τριετία, επιτρέπεται μόνο κατόπιν άδειας της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής και μπορεί να γίνει παρουσία ιερέως.
 3. Εάν μετά την παρέλευση 2 (δύο) μηνών από την τριετία οι  συγγενείς δεν έρθουν σε συνεννόηση με την Υπηρεσία, για την ανακομιδή των  οστών ή την παράταση της ταφής, η αρμόδια υπηρεσία προβαίνει στην ανακομιδή των οστών, χωρίς την παρουσία των οικείων. Όταν οι συγγενείς δεν συναινούν να γίνει η εκταφή, αφού λήξει το χρονικό διάστημα των δύο μηνών, η Υπηρεσία ενεργεί μόνη της την εκταφή και τοποθετεί τα οστά στο οστεοφυλάκιο.

[separator top=”20″ style=”shadow”]

 11 ο  – Άρθρο Διαδικασία ανακομιδής- Εκταφής

 1. Η ανακομιδή των οστών, ενεργείται σύμφωνα  με  την  κείμενη νομοθεσία  περί  δημόσιας  υγείας.
 2. Η ανακομιδή ενεργείται μετά την πάροδο του καθορισμένου χρόνου ταφής και μπορούν να παρίστανται οι συγγενείς των ενταφιασθέντων και ο Ιερεύς.
 3. Για την ανακομιδή καταβάλλεται τέλος που ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια και μόνο τοποθετούνται τα οστά στο οστεοφυλάκιο.
 4. Οποιαδήποτε ιατροδικαστική εξέταση που  αφορά  στα  οστά  τα  οποία  ευρίσκονται  εντός  των  Κοιμητηρίων,  γίνεται  μετά  από  άδεια του  Εισαγγελέως.

[separator top=”20″ style=”shadow”]

 12 ο  – Άρθρο Παράταση ανακομιδής – Εκταφής

Παράταση της ανακομιδής των νεκρών, που ενταφιάστηκαν σε τριετούς διάρκειας τάφους, επιτρέπεται  μέχρι   ένα (1) έτος, ύστερα από εκδήλωση  ενδιαφέροντος  των οικείων, με τη βασική προϋπόθεση η παράταση να  μην  εμποδίζει την ομαλή ταφή  των  νεκρών, με απόφαση της Υπηρεσίας Κοιμητηρίων και  αφού καταβληθεί  προκαταβολικά το δικαίωμα παράτασης, το οποίο καθορίζεται μηνιαίο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

[separator top=”20″ style=”shadow”]

 13 ο  – Άρθρο Αναβολή ανακομιδής

Εάν κατά την ανόρυξη τάφου για την ανακομιδή των οστών διαπιστωθεί ότι ο νεκρός δεν έχει αποστεωθεί, παραμένει για ένα έτος, προκειμένου να αποστεωθεί τελείως, αφού καταβληθεί το δικαίωμα παράτασης.

[separator top=”20″ style=”shadow”]

14 ο  – Άρθρο Αντικείμενα που βρίσκονται κατά την ανακομιδή

 1. Αντικείμενα τα οποία βρίσκονται κατά την εκταφή επάνω ή μέσα σε Οικογενειακούς τάφους, των οποίων η χρήση για οποιοδήποτε λόγο περιέρχεται  στο Δήμο, θεωρούνται περιουσία του Δήμου, αφού απαγορεύεται η εξαγωγή οποιουδήποτε αντικειμένου, που ευρίσκονται επάνω  ή μέσα στους τάφους, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Έργα τέχνης και έργα που έχουν ιστορική και καλλιτεχνική αξία παραμένουν στο Νεκροταφείο και θεωρούνται περιουσία του Δήμου.  Σε  περίπτωση  αμφισβητήσεως  αποφαίνεται  οριστικά  και  τελεσίδικα το Δημοτικό Συμβούλιο.
 2. Κατά την εκταφή, οι εργολάβοι κηδειών είναι υποχρεωμένοι να τοποθετήσουν σε συγκεκριμένο χώρο του Κοιμητηρίου τα είδη εκταφής, ως ειδικά απορρίμματα. Σε αντίθετη περίπτωση  θα επιβάλλεται πρόστιμο από τη Δημοτική Αστυνομία, ποσού 200,00 €.

[separator top=”20″ style=”shadow”]

15 ο  – Άρθρο Φύλαξη οστών – Οστεοφυλάκιο

 1. Η  φύλαξη  των  ανακομιζόμενων  οστών  γίνεται μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων συγγενών σε ειδικό κτίριο εντός των Κοιμητηρίων, το οστεοφυλάκιο. Η διαφύλαξη των οστών ή της τέφρας γίνεται με την επιμέλεια της Υπηρεσίας Κοιμητηρίων εντός κιβωτίων συγκεκριμένων διαστάσεων και προδιαγραφών, από την Υπηρεσία Κοιμητηρίων και για διάστημα 40 ετών. Τα οστεοκιβώτια φέρουν το ονοματεπώνυμο του νεκρού και την ημερομηνία θανάτου και μετά το πέρας των 40 ετών εναποτίθενται εντός του χωνευτηρίου.
 2. Η φύλαξη των οστών μπορεί να γίνεται και μέσα σε οικογενειακούς τάφους,   εφόσον συγκατατίθενται οι δικαιούχοι.
 3. Για τη φύλαξη των οστών σε οστεοφυλάκιο καταβάλλεται ειδικό τέλος, που καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 4. Η τοποθέτηση των οστών στις θυρίδες που έχουν κατασκευαστεί στο κοιμητήριο, πραγματοποιείται ύστερα από αίτηση των συγγενών του νεκρού, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θυρίδες, για μια δεκαετία με την προκαταβολή του ποσού των 300,00 € με δυνατότητα ανανέωσης.

[separator top=”20″ style=”shadow”]

16 ο  – Άρθρο Δενδροφύτευση

Απαγορεύεται η φύτευση  δένδρων ή θάμνων στο χώρο του Νεκροταφείου, χωρίς την έγκριση της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου. Σε περίπτωση παράβασης ορίζεται πρόστιμο ποσού 100 ευρώ . Τα δένδρα που εμποδίζουν ή προξενούν ζημιές με το ριζικό τους σύστημα  κόβονται, μετά από σχετική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

[separator top=”20″ style=”shadow”]

ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

17 ο  – Άρθρο  Αρμόδια όργανα

 1. Η διοίκηση και η διαχείριση των κοιμητηρίων ασκείται από το Δήμο Ιεράπετρας δια των υπηρεσιών που προβλέπει ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του .
 2. Υπεύθυνος  για  τη   λειτουργία  των  Νεκροταφείων  και  την  εφαρμογή   των   διατάξεων   του  παρόντος  Κανονισμού,  είναι  ο Προϊστάμενος,  στον  οποίο  υπάγεται  οργανικά  το Νεκροταφείο -Κοιμητήριο.
 3. Η  είσπραξη  των  τελών  και  δικαιωμάτων  και  των  λοιπών  εσόδων  του  Νεκροταφείου, γίνεται  από  την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.

[separator top=”20″ style=”shadow”]

18 ο  – Άρθρο  Ώρες λειτουργίας

 1. Το Νεκροταφείο λειτουργεί όλες  τις   ημέρες   της   εβδομάδας.
 2. Για  τους  μήνες  από  Μάιο  έως  και  Σεπτέμβριο  από  7.00 π. μ.  έως  και  20.00 μ. μ. Από  Οκτώβριο  έως  και  Απρίλιο  από  8.00 π. μ.  έως  και  17.00μ.μ.

Με  απόφαση του  Δημάρχου  μπορεί να  ορισθεί  διαφορετικό ωράριο  λειτουργίας .

 1. Σε  ώρες  που  δεν  λειτουργεί  το Νεκροταφείο απαγορεύεται  η  είσοδος σε  οποιονδήποτε .

[separator top=”20″ style=”shadow”]

19 ο  – Άρθρο Βιβλία

 1. Για  τη  Διοίκηση  και  Διαχείριση  των Δημοτικών Νεκροταφείων τηρούνται τα  παρακάτω  βιβλία :
  • Βιβλίο  αλφαβητικού  ευρετηρίου  ενταφιαζομένων
  • Βιβλίο  οικογενειακών  τάφων
  • Βιβλίο  φυλασσόμενων  στα οστεοφυλάκια  οστών
 2. Υπεύθυνος  για  την  ενημέρωση  και  κανονική  τήρηση  των βιβλίων  είναι     ο  αρμόδιος υπάλληλος  του  Γραφείου  του Νεκροταφείου και η αρμόδια υπηρεσία που προβλέπεται από τον Ο. Ε. Υ του Δήμου

[separator top=”20″ style=”shadow”]

20 ο  – Άρθρο Εκτέλεση έργων επί των τάφων

 1. Η εκτέλεση  έργων  διακοσμήσεως  και  διαμορφώσεως  των οικογενειακών  τάφων,   ενεργείται  κατόπιν  αιτήσεως των ενδιαφερομένων και με τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας.
 2. Τα μνημεία  είναι  ομοιόμορφα .
 3. Για  την  εκτέλεση  των έργων προαπαιτείται σχετική  έγκριση των υποβαλλόμενων  σχεδίων (και  των προϋπολογισμών  αυτών) από  την Τεχνική  Υπηρεσία  του  Δήμου, η  οποία  και  εγκρίνει σχετικά. Κάθε  τυχόν  διαφορά  επί  του  τρόπου  της  εκτελέσεως  των  επί  των τάφων   έργων,   ως  και  του  ελέγχου   τούτων, επιλύεται  με  αυτοψία, παρουσία   των   Προϊσταμένων   του   Κοιμητηρίου ή του αρμοδίου     υπαλλήλου, του  αρμόδιου μηχανικού  των Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου, των  ενδιαφερομένων και  ενός  Δημοτικού Συμβούλου. Η Διεύθυνση  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  έχει  την  αποκλειστική ευθύνη  ομοιόμορφης  εκτέλεσης  έργων και  επίβλεψής  τους.

[separator top=”20″ style=”shadow”]

21 ο  – Άρθρο Κατασκευή έργων-τάφων

 1. Οι εργολήπτες  κατασκευής  έργων  και  οι  εργατοτεχνίτες  υποχρεούνται να  συμμορφώνονται  αυστηρά  με  τις  διατάξεις  του  Κανονισμού  και  τις   υποδείξεις  της  Υπηρεσίας.
 2. Κάθε  παράβαση  των  διατάξεων  και   των  υποδείξεων  της  Υπηρεσίας  και των Τεχνικών  Υπηρεσιών,  καθώς   και συμπεριφορά  ακατάλληλη  προς  την  ιερότητα  του  χώρου,  συνεπάγεται  απαγόρευση  της  εισόδου  για  ένα  μήνα  και  σε  περίπτωση υποτροπής  έως  ένα  έτος.
 3. Δεν  επιτρέπεται  η χρησιμοποίηση  χώρου  του  Κοιμητηρίου  για  την  αποθήκευση  υλικών  ή  για  την  απόρριψη  άχρηστων  υλικών,  ούτε προσωρινά.
 4. Μετά   το πέρας των εργασιών, οι  εργολήπτες υποχρεούνται  στην    απομάκρυνση   των   υπόλοιπων υλικών και  στην επαναφορά   του περιβάλλοντος  χώρου  πέριξ  του  τάφου,  στην  αρχική  κατάσταση .
 5. Μετά την ανακομιδή, τα υλικά των μνημείων και  οποιοδήποτε άλλο υλικό βρίσκεται πάνω από αυτά, περιέρχονται στο Δήμο. Τα  υλικά  αυτά  μπορούν  να  επαναχρησιμοποιηθούν  ή να  εκποιούνται ακολουθώντας  τη  νόμιμη  διαδικασία.
 6. Οποιαδήποτε παράβαση των ανωτέρω επισύρει την επιβολή προστίμου ποσού 500,00 €.

[separator top=”20″ style=”shadow”]

ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

22 ο  – Άρθρο Επιβολή, Βεβαίωση και Είσπραξη τελών και δικαιωμάτων

Τα  προβλεπόμενα  από  τον παρόντα  Κανονισμό  τέλη  και δικαιώματα του  Δημοτικού  Νεκροταφείου  επιβάλλονται  βάση  του  άρθρου  19  του από 24/9 – 20/10/1958  Β Δ «Περί  των Προσόδων  Δήμων και  Κοινοτήτων», βεβαιώνονται  και  εισπράττονται  βάσει  του  ΝΔ  318/69 «Περί  βεβαιώσεως  και  εισπράξεως  των  εσόδων  των  Δήμων  και  Κοινοτήτων» και  των  σχετικών περί οικονομικής  διοικήσεως  και  λογιστικού  των  Δήμων διατάξεων   όπως ισχύουν και  διατίθενται  για  τη    συντήρηση και  λειτουργία  των  Νεκροταφείων.

Τα  τέλη και τα δικαιώματα που προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό επιβάλλονται και αναπροσαρμόζονται με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

[separator top=”20″ style=”shadow”]

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

23 ο  – Άρθρο

 1. Για  κάθε  είδους  έσοδα  του  Νεκροταφείου  που  δεν  προέρχονται  από    τα τέλη και δικαιώματα, εισπράττονται  και  βεβαιώνονται  οίκοθεν σαν  έσοδα  του  Δήμου.
 2. Απαγορεύεται  η  είσοδος  επαιτών  και  ατόμων  που  συνοδεύουν  ζώα.    Απαγορεύεται  η  έκθεση πένθιμων αντικειμένων και συναφών  ειδών, η εγκατάσταση  διαφημίσεων  οποιασδήποτε  μορφής,  καθώς  και  οποιασδήποτε  μορφής πώληση  αντικειμένων,  τόσο  εντός  του  Νεκροταφείου,  όσο  και  επί  του  κοινόχρηστου  χώρου  εκτός.
 3. Κάθε  είδους  δωρεές  δημοτών  υπέρ  του  Δημοτικού  Κοιμητηρίου  γίνονται αποδεκτές από  το Δήμο, σύμφωνα  με  τη  νόμιμη  διαδικασία   και  χρησιμοποιούνται,  σύμφωνα  με  την  επιθυμία  των  δωρητών,   εφόσον  δεν  αντίκειται  στο  Νόμο  ή  στην  ηθική.
 4. Τα Γραφεία Τελετών και Μνημόσυνων, καθώς και όλοι  οι  διατηρούντες τάφους  στο  Δημοτικό  Κοιμητήριο,  υποχρεούνται να  τηρούν  ότι  προβλέπεται  στον  παρόντα  Κανονισμό  και  να  συμμορφώνονται  προς  τις  υποδείξεις της  αρμόδιας  Υπηρεσίας , ως  προς  την  καλαισθησία  του και  την  ομοιομορφία  του.
 5. Τάφοι  που χρειάζονται  επισκευή  για  λόγους εξωτερικής  εμφάνισης και  υγείας,  πρέπει  να  επισκευάζονται  υποχρεωτικά  από  τους δικαιούχους    χρήσεως,  εντός  συγκεκριμένης  προθεσμίας  που ορίζει  η  Υπηρεσία. Σε  διαφορετική  περίπτωση  οι  εργασίες  εκτελούνται  από  το Δήμο, με   δαπάνες  και  για  λογαριασμό  των  υπόχρεων , εφαρμόζοντας  στη  συγκεκριμένη  περίπτωση  τα  σχετικά  περί  Βεβαιώσεως  και Εισπράξεως των  Δημοτικών  Εσόδων, διατάξεων .
 6. Απαγορεύεται  κάθε ενέργεια  μαρμαρογλυπτών  που  εκτελούν  έργα στα Δημοτικά  Κοιμητήρια,  η  οποία  αποβλέπει εμφανώς  και  εκδήλως στην   προσέλκυση  πελατών  στο  χώρο  του  Κοιμητηρίου,  πολύ  περισσότερο,  κάθε   διατάραξη  της  ευταξίας  και  της  κοσμιότητας   στους   χώρους  αυτούς .
 7. Απαγορεύεται  οποιαδήποτε  παρέμβαση  στον  περιβάλλοντα  χώρο,  χωρίς  την  άδεια  και  έγκριση  της  Υπηρεσίας.
 8. Απαγορεύεται στο  υπαλληλικό  και  εργατοτεχνικό  προσωπικό  των  Κοιμητηρίων κάθε  ανάμειξη  και  ενέργεια,  που  έχει  σχέση  με  τη σύσταση  εργοληπτών  σε  ενδιαφερόμενες  οικογένειες,  για  κατασκευή έργου  επί  τάφου. Σε  περίπτωση  παραβάσεως  κινείται  η  πειθαρχική  διαδικασία,  που προβλέπεται  από  το  Νόμο .
 9. Το  υπαλληλικό  και  εργατοτεχνικό προσωπικό του Κοιμητηρίου πρέπει  να  συμπεριφέρεται  ευπρεπώς  και  με  την  προθυμία  και  σοβαρότητα, που  αρμόζει  στο  χώρο.
 10. Η  Αρμόδια  για  την  καλλιέργεια  και  τη  συντήρηση  του  πρασίνου του  Κοιμητηρίου,  είναι  η  Υπηρεσία  Πρασίνου  του  Δήμου  Ιεράπετρας.
 11. Οστά μπορούν να εξέλθουν από το Κοιμητήριο, μόνο για να μεταφερθούν σε άλλο Κοιμητήριο, και για εγκληματολογικούς – επιστημονικούς λόγους, κατόπιν άδειας Εισαγγελέα.

[separator top=”20″ style=”shadow”]

24ο  – Άρθρο 

Για  περιπτώσεις  που  δεν  προβλέπονται  από  τον  παρόντα  Κανονισμό, μπορούν  αυτές  να  συμπεριληφθούν  στα  άρθρα  του  Κανονισμού,  μετά από  σχετική  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου.

[separator top=”20″ style=”shadow”]

25 ο  – Άρθρο Ψυκτικοί Νεκροθάλαμοι

Στο Κοιμητήριο Ιεράπετρας μπορεί να δημιουργηθεί ειδικά διαμορφωμένος χώρος, εντός του οποίου τοποθετείται ψυκτικός θάλαμος, για την παραμονή των ανθρωπίνων πτωμάτων μέχρι την ταφή, αφού προηγούμενα προσκομισθεί πιστοποιητικό θανάτου.

[separator top=”20″ style=”shadow”]

26 ο  – Άρθρο

 1. Ο  παρών  Κανονισμός  ισχύει  αμέσως  μετά την  έγκριση και δημοσίευσή του, όπως προβλέπει ο νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/06, ΦΕΚ Α’ 114/8.6.2006).
 2. Με την ψήφιση και εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού, παύει να ισχύει οποιαδήποτε άλλη απόφαση.

[separator top=”20″ style=”shadow”]

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 275/2015.

[separator top=”20″ style=”shadow”]

Παράρτημα πληροφοριών & υπερσυνδέσεων

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

[separator top=”40″ style=”dotted”]

[separator top=”20″ style=”shadow”]

Πληροφορίες ανάρτησης

[imageframe style=”border” bordercolor=”#888888″ bordersize=”3px” stylecolor=”” align=”left”]tmima kathariotitas-100_0131[/imageframe]Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Καθαριότητας Αναγνωστάκη 18 – Στο ισόγειο (τέως γραφεία ΔΕΥΑΙ) – Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα Fax:  28420- 90002.  Προϊστάμενος :  κ. Προϊστάκης Μιχαήλ , 28420- 90001 –  mproistakis@yahoo.gr

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]