Διαγωνισμός : «Μελέτη ωρίμανσης τμήματος έργου ενιαίας ύδρευσης παραλιακής περιοχής Δήμου Ιεράπετρας» (Αναβλήθηκε)

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης σας προσκαλεί
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  δέκα τεσσάρων (14) ατόμων,

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση σε Δ.Σ.» Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 25η  Ιουλίου 2024,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 στη μικρή αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, 1Ος όροφος, επί της οδού Δημοκρατίας 31  με θέματα:                                                 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Σας προσκαλούμε στις 23/07/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετραςπου θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 (Γραφείου Δημάρχου) στον 3ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 1 Διαγραφή τελών άρδευσης, λόγω λανθασμένων χρεώσεων της υπηρεσίας.(Εισηγητής: […]

Διαγωνισμός : «Μελέτη ωρίμανσης τμήματος έργου ενιαίας ύδρευσης παραλιακής περιοχής Δήμου Ιεράπετρας» (Αναβλήθηκε)

dimos-photomark-only-logoΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Αρ.πρωτ.:  12066/12-8-2014 (1η προσθήκη 22.08.2014)

[separator top=”20″ style=”dotted”]

Προσθήκη 10.09.2014 – ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ως σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 3316/05,
(ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΩ/ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18)

  1. Το τεύχος Τεχνικών Δεδομένων
  2. Το Τεύχος της προεκτιμώμενης  Αμοιβής.
  3. Οριζοντιογραφία κλίμακας 1:10.000 

1. Ο Δήμος Ιεράπετρας προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη ωρίμανσης τμήματος έργου ενιαίας ύδρευσης παραλιακής περιοχής Δήμου Ιεράπετρας», με προεκτιμώμενη αμοιβή 109.496,42 € (χωρίς ΦΠΑ).

2. Η μελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών:

α) κατηγορία 13 (Μελέτες υδραυλικών έργων), με προεκτιμώμενη αμοιβή 94.652,42 €,

β) κατηγορία 20 (Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες), με προεκτιμώμενη αμοιβή   14.844,00 €.

Αφορά την υδραυλική προμελέτη του δυτικού εξωτερικού υδραγωγείου 25 περίπου χλμ. και τη σύνταξη υδρογεωλογικής έκθεσης.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Προκήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, φάκελο έργου με τεύχος Τεχνικών Δεδομένων, τεύχος της προεκτιμώμενης  Αμοιβής, Οριζοντιογραφία κλίμακας 1:10.000) από την έδρα της υπηρεσίας (Πλ. Κανουπάκη, Τ.Κ. 72200, Ιεράπετρα.), μέχρι τις 25  -9  -2014.

Η Προκήρυξη έχει συνταχθεί κατά το σχετικό υπόδειγμα του ΥΠΕΧΩΔΕ τύπου Α.

Πληροφορίες Γ. Μαράκης ή  Χρυσοβαλάντης Δατσέρης  τηλ.: 2842080276 ή 2842340303 τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχουν οριστεί η   30-9- 2014, ημέρα  Τρίτη  και ώρα10:00 πμ.

5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία – σύμπραξη, εγγεγραμμένοι στα μητρώα Μελετητών-Εταιρειών Μελετών, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις της μελέτης, ήτοι:

  1. στην κατηγορία μελέτης 13, πτυχία τάξεων Γ’ ή Δ’
  2. στην κατηγορία μελέτης 20, πτυχία τάξεων Β΄ ή Γ΄’

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που διαθέτουν τα ίδια προσόντα ήτοι:

βα) προέρχονται από χώρες – μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., ή χώρες που έχουν υπογράψει την Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. που τηρούν αντίστοιχα μητρώα, σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και είναι εγγεγραμμένα σε τάξεις και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με εκείνες της ανωτέρω παραγράφου 18.1, ή

ββ) προέρχονται από χώρες – μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μητρώα των προηγούμενων παραγράφων ή κράτη, που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, είναι εγγεγραμμένα στα Επαγγελματικά/ Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της οδηγίας 2004/18 ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους, και διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών – Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05, ως εξής:

  1. Για την κατηγορία μελέτης 13, ένα τουλάχιστον στέλεχος  12 ετούς  εμπειρίας,
  2. Για την κατηγορία μελέτης 20, ένα τουλάχιστον στέλεχος  8ετούς  εμπειρίας,

6. Δεν απαιτείται ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, πέραν της γενικής καταλληλότητας όπως αυτή προκύπτει από το άρθρο 18.

7. Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης είναι ενενήντα (90) ημέρες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.

8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.189,93 € και ισχύ τουλάχιστον εννέα (9)μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι οκτώ (8) μήνες.

9. Η μελέτη έχει ενταχθεί  στο Τεχνικό πρόγραμμα έργων του Δ. Ιεράπετρας και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από ΠΔΕ- πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ 50.000 € (έγγραφο 23565/8889/29-3-2013/Περιφ.Κρήτης) και το υπόλοιπο από πόρους Δήμου.

10. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς», σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 3316/2005.

11.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή που είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιεράπετρας.

Ο Δήμαρχος ΙεράπετραςSIFIS-ANASTASAKIS-PORTRAIT

Σήφης Αναστασάκης

 

[separator top=”40″ style=”shadow”]

[alert type=”general”]Σημείωση μόνο για την διαδικτυακή δημοσίευση :  Εφόσον μια εταιρία ενδιαφέρεται να καταθέσει προσφορά θα πρέπει να δηλώσει πρόθεση εκδήλωση ενδιαφέροντος στο e-mail g.marakis@ierapetra.gov.gr . Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει να ενημερώσει ο Δήμος μας για πιθανές τροποποιήσεις στους όρους της διακήρυξης τους ενδιαφερόμενους. Σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφερόμενος δεν δηλώσει πρόθεση εκδήλωση ενδιαφέροντος ο Δήμος μας δεν φέρει καμία ευθύνη εάν δεν ενημερωθεί σε πιθανές τροποποιήσεις των στοιχειών του διαγωνισμού. [/alert]

[separator top=”40″ style=”shadow”]

Προσθήκη 22.08.2014 (στο συμπιεσμένο αρχείο συμπεριλαμβάνεται και σε μορφή pdf το «σχέδιο – οριζοντιογραφία δικτύου ύδρευσης σε κλίμακα 1:10.000)

[wpdm_file id=48]

[separator top=”40″ style=”shadow”]

Παράρτημα πληροφοριών και υπερσυνδέσεων

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

  • ierapetra.gov.gr  :  Κατηγορία περιεχομένου “Διακηρύξεις
  • Permalink http://www.ierapetra.gov.gr/?p=11816

[/checklist]

[separator top=”40″ style=”shadow”]
Πληροφορίες σύνταξης – ανάρτησης

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]