Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τις εργασίες με τίτλο «Ναυαγοσωστική Κάλυψη Πολυσύχναστων Παραλιών» & «Μίσθωση σκάφους για Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών»,

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Χημικές Αναλύσεις Νερού Ύδρευσης
Πρόσκληση για τη Συνεδρίαση του ΔΣ τη Δευτέρα 17/06/2024
Aνακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Τον πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Ιεράπετρας δέχθηκε στο γραφείο του ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης.
Συνάντηση με τον πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος  Τμήμα Ανατολικής Κρήτης

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τις εργασίες με τίτλο «Ναυαγοσωστική Κάλυψη Πολυσύχναστων Παραλιών» & «Μίσθωση σκάφους για Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών»,

ethnosimo-nomarxias

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                           Iεράπετρα: 13/05/2020
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                                                                     Αρ. πρωτ. : 4893
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31
Τ.Κ. : 72200
Πληροφορίες: Φωτεινή Ατζαράκη
Τηλ. :  2842340345

ΠΡΟΣ:  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
για τις εργασίες με τίτλο
«ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ»
&
«Μίσθωση σκάφους για Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών»

[dropcap]Π[/dropcap]αρακαλούμε για την υποβολή προσφοράς σας, για τις εργασίες με τίτλο «Ναυαγοσωστική Κάλυψη Πολυσύχναστων Παραλιών» & «Μίσθωση σκάφους για Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, μόνο βάσει τιμής, στο σύνολο της προσφοράς.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της τεχνικής έκθεσης ανέρχεται 16.020,80 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με εξασφαλισμένη πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Ιεράπετρας για το 2020  στους   Κ.Α.02.70.6117.01 & Κ.Α.:02.70.6236.01.Η ανάθεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τα κάτωθι:

 • Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 & Ν.4605/2019
 • Το Π.Δ.31/04-04-2018 (ΦΕΚ 61/Α/2018),
 • Τους όρους που αναφέρονται στην συνημμένη τεχνική έκθεση.

Για την κάλυψη των ανωτέρω δαπανών για τις εργασίες με τίτλο «Ναυαγοσωστική Κάλυψη Πολυσύχναστων Παραλιών» & «Μίσθωση σκάφους για Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών», έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ 148/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και β) η βεβαίωση της Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με Κ.Α. 02.70.6117.01 & Κ.Α.:02.70.6236.01.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 & Ν.4605/2019, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1)Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχετε καταδικασθεί για ένα ή περισσότερα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν4412/2016 (Α΄/147/08-08-2016).

Επισημαίνεται ότι για τα νομικά πρόσωπα υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου αναλυτικότερα είναι:

 • Οι διαχειριστές των ομόρρυθμων και των ετερόρρυθμων εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
 • Οι διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ)
 • Ο διευθύνων σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Ανώνυμων Εταιρειών (Α.Ε.)
 • Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Συνεταιρισμών
 • Σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόμιμοι εκπρόσωποι του Νομικού Προσώπου

Εναλλακτικά, υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρο 43 του Ν.4605/2019.

2)Φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών

3)Ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή και αφορά τόσο στην κύρια όσο και στην επικουρική ασφάλιση.

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας:

 • αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης,
 • αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό,
 • σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς,
 • σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία,

Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν, μαζί με το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας, κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, στην οποία θα φαίνονται οι ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε απασχολούμενος. Η ακρίβεια των στοιχείων της κατάστασης θα βεβαιώνεται επί του σώματος αυτής από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης.

4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ,  που θα αναφέρει όλους ανεξαιρέτως τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών.

5) Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει ότι έχουν λάβει γνώση της Τεχνικής Έκθεσης και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους.

6) Καταστατικό, εφόσον πρόκειται για εταιρεία.

7) Άδεια λειτουργίας της σχολής τετραετούς διάρκειας, σε ισχύ.

8) Άδεια ναυαγοσώστη σε ισχύ από τη Λιμενική Αρχή, για τον ναυαγοσώστη που θα απασχοληθεί στην παρούσα εργασία.

9) Πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ, με το οποίο να αποδεικνύεται η ικανότητα άσκησης του επαγγέλματος του ναυαγοσώστη.

10) Ο απασχολούμενος ναυαγοσώστης να είναι ηλικίας από δεκαοκτώ (18) έως σαράντα πέντε (45) ετών.

Η Προσφορά σας μπορεί να κατατεθεί στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιεράπετρας  (Δημοκρατίας 31, κτίριο Μελίνα Μερκούρη, ισόγειο) μέχρι και την  20η Μαΐου 2020, έως τις 10:00 το πρωί.

Λεπτομέρειες της προς ανάθεση εργασίας, βρίσκονται στα Γραφεία του Τμήματος Οικονομικού του Δήμου Ιεράπετρας και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνα 2842340345 (αρμόδια υπάλληλος κα Φωτεινή Ατζαράκη). 

Μ.Ε.Δ.
Η Αντιδήμαρχος
Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών
Χρυσούλα Χατζημαρκάκη