Κατάθεση προσφοράς για την «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών»

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗ Παραδοσιακοί χοροί και μουσική  ΚΡΗΤΗ  – ΠΟΝΤΟΣ   ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Με τη χορευτική ομάδα  της  ΛΕΣΧΗΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ με χοροδιδάσκαλο τη  Ματίνα Τσουφίδου και τη   σχολή παραδοσιακών χορών του  Δημήτρη Καπαράκη  με το  συγκρότημα  του Γιάννη Λεμονάκη. Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης – Δήμος Ιεράπετρας Πλατεία Επισκοπής – Είσοδος ελεύθερη Έναρξη: 21:00 μ.μ ΓΡΑ […]

Στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Πράσινου Ταμείου υπογράφτηκε στις 27/1/2023
Το ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ Ιεράπετρας προσκαλεί όλους  μας  να  «Λερωθούμε» παίζοντας,
Σας ενημερώνουμε ότι η  εκδήλωση με τη χορευτική ομάδα  της  Λέσχης  Ποντίων Καβάλας με χοροδιδάσκαλο τη 
Λόγω βλάβης, δεν έγινε ζωντανή μετάδοση σε όλη την διάρκεια του Δημοτικού στις 10/07/2024.

Κατάθεση προσφοράς για την «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Ιεράπετρα: 19.05.2016
Αριθμ.πρωτ.: 5162

Πληροφορίες: Φωτεινή Ατζαράκη
Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31-3ος όροφος
Τ.Κ. : 72200
Τηλ. επικοινωνίας:  2842340345

Θέμα:  Πρόσκληση για κατάθεση προσφοράς για την «Ναυαγοσωστική κάλυψη  πολυσύχναστων παραλιών», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου.

Ο Δήμος Ιεράπετρας, προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση εργασίας για την «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών», προϋπολογισθείσας δαπάνης  4.920,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%, προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, έως την 26η Μαΐου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ευρώ και θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη στο εξωτερικό μέρος του φακέλου με κεφαλαία γράμματα :

ΠΡΟΣ  ΔΗΜΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31, Τ.Κ. 72200.

  • ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την “Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών”
  • Στοιχεία αποστολέα

Ο ανάδοχος είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ να προσκομίσει  επικυρωμένο Αντίγραφο άδειας ναυαγοσώστη από την Λιμενική Αρχή.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία .

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση παροχής εργασίας, καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Οικονομικού του Δήμου, τηλέφωνα 2842340345 & 2842340346.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Μαρίνα Φανουράκη