Διαγωνισμός : Συντήρηση – Αποκατάσταση οδών Δ.Ε. Ιεράπετρας & Δ.Ε. Μακρύ Γιαλού (προμήθεια υλικών)

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Διαγωνισμός : Συντήρηση – Αποκατάσταση οδών Δ.Ε. Ιεράπετρας & Δ.Ε. Μακρύ Γιαλού (προμήθεια υλικών)

dimos-photomark-only-logoΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ – ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Γραφείο Προμηθειών
Αρ.Πρωτ
 2037/11-2-2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

[dropcap]Ο[/dropcap] Δήμαρχος Ιεράπετρας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης την οικονομικότερη προσφορά  για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης    των έργων: «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδών Δ.Ε. Ιεράπετρας (προμήθεια υλικών) 2013» και  «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδών Δ.Ε. Μακρύ Γιαλού (προμήθεια υλικών) 2013»  προϋπολογισθείσας δαπάνης 29.945,33 ευρώ και 9.963,00 ευρώ αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 39.908,33 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που συνέταξε η Δ/νση  Τεχνικών  Υπηρεσιών του Δήμου.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 6 του μήνα Mαρτίου 2014 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 11:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια Επιτροπή.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμό (φυσικά ή νομικά πρόσωπα – ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί) γραμμένοι στα αντίστοιχα Επιμελητήρια, σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ.

 Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5%:

1.α.   επί της συνολικά ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., της προμήθειας υλικών των  έργων «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδών Δ.Ε. Ιεράπετρας» και «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδών Δ.Ε. Μακρύ Γιαλού»,  και ανέρχεται στο ποσό των 1.995,42 €.

1.β επί της ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης της προμήθειας υλικών του  έργου «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδών Δ.Ε. Ιεράπετρας», συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και ανέρχεται στο ποσό των 1.497,27 €.

1.γ επί της ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης της προμήθειας υλικών του  έργου «Συντήρηση – Αποκατάσταση οδών Δ.Ε. Μακρύ Γιαλού», συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και ανέρχεται στο ποσό των 498,15 €.

Σε περίπτωση που η προσφορά του διαγωνιζόμενου θα αφορά σε τμήμα των υπό προμήθεια υλικών, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αντίστοιχης ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Η εγγυητική επιστολή βεβαιώνεται με την προσκόμιση γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού δίνονται στα Γραφεία του Δήμου από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Ιεράπετρας (αρμόδιοι υπάλληλοι Φιλιππάκης Εμμανουήλ τηλ. 2842340354 και Παπαδάκη Μαρία τηλ.2842340347) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

Ο Δήμαρχος ΙεράπετραςSIFIS-ANASTASAKIS-PORTRAIT

Σήφης Αναστασάκης

 

[separator top=”30″ style=”shadow”]

Παράρτημα πληροφοριών και υπερσυνδέσεων

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

[separator top=”30″ style=”shadow”]

Πληροφορίες σύνταξης & ανάρτησης

[xyz-ihs snippet=”TmimaPromitheion”]

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]