Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α – Πρόσληψη ενός ατόμου ΠΕ Παιδαγωγός Ειδικής Αγωγής

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις  26  Απριλίου 2024,ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 σε ειδική, δημόσια συνεδρίαση,
Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 19η  Απριλίου 2024,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 στη μικρή αίθουσα Μελίνα Μερκούρη  με θέματα:
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας, μετά το άγγελμα του θανάτου του συντοπίτη μας Νικολάου Χαραλαμπάκη,
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α – Πρόσληψη ενός ατόμου ΠΕ Παιδαγωγός Ειδικής Αγωγής

dimos-photomark-only-logoΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

Κοινωνία-Πολιτισμός-Αλληλεγγύη
Ιεράπετρα 03.04.2015
Αριθ.Πρωτ 712

[separator top=”20″ style=”dotted”]

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ   ΣΟΧ 2/1015
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ,

για την υλοποίηση  ευρωπαϊκού προγράμματος  για  την  Πράξη

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»,  του

Ε.Π.  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ   ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ  ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ».

Η  Πρόεδρος  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Ν.Π.Δ.Δ.

«Κοινωνία, Πολιτισμός, Αλληλεγγύη  Ιεράπετρας»  με  τον  τίτλο  «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.  ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνία, Πολιτισμός, Αλληλεγγύη Ιεράπετρας», και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικόςθέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμόςατόμων
102 Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνία, Πολιτισμός, Αλληλεγγύη Ιεράπετρας»  Ιεράπετρα ΠΕ  Παιδαγωγός   Ειδικής  Αγωγής Από την  ημερομηνία  δημοσίευσης  στο  ΦΕΚ  έως  και  31-8-2015  και   με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος. 1

Άμεση μεταφόρτωση (download) –  ΟΛΟΚΛΗΡΗ η Προκήρυξη / Ανακοίνωση σε pdf :

[xyz-ihs snippet=”Xrysa-Xatzhmarkakh”]

[separator top=”40″ style=”shadow”]

Ιστοσελίδες και έντυπα για download

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

[separator top=”20″ style=”shadow”]

Πληροφορίες ανάρτησης

[xyz-ihs snippet=”KOINOPOLITIA”]

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]