Δημοπρασία 22.06.2015 για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού προς τρίτους

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗ Παραδοσιακοί χοροί και μουσική  ΚΡΗΤΗ  – ΠΟΝΤΟΣ   ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Με τη χορευτική ομάδα  της  ΛΕΣΧΗΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ με χοροδιδάσκαλο τη  Ματίνα Τσουφίδου και τη   σχολή παραδοσιακών χορών του  Δημήτρη Καπαράκη  με το  συγκρότημα  του Γιάννη Λεμονάκη. Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης – Δήμος Ιεράπετρας Πλατεία Επισκοπής – Είσοδος ελεύθερη Έναρξη: 21:00 μ.μ ΓΡΑ […]

Στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Πράσινου Ταμείου υπογράφτηκε στις 27/1/2023
Το ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ Ιεράπετρας προσκαλεί όλους  μας  να  «Λερωθούμε» παίζοντας,
Σας ενημερώνουμε ότι η  εκδήλωση με τη χορευτική ομάδα  της  Λέσχης  Ποντίων Καβάλας με χοροδιδάσκαλο τη 
Λόγω βλάβης, δεν έγινε ζωντανή μετάδοση σε όλη την διάρκεια του Δημοτικού στις 10/07/2024.

Δημοπρασία 22.06.2015 για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού προς τρίτους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                           

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                       

Aρ. Πρωτ. :    7463 /16-6-2015

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

΄Εχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τεύχος Α)
 1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/8-6-2006 τεύχος Α)
 2. Το  Ν. 2971/01 (Φ.Ε.Κ. 285/19.12.2001 τεύχος Α΄) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 13, 15 και 31 αυτού, ως  ισχύουν.
 3. Το Π.Δ. 11/12-11-1929 (ΦΕΚ 399 Α) «Περί Διοικήσεως Δημοσίων Κτημάτων»       (άρθρο 30 και επόμενα του Δ/τος)
 4. Το Π.Δ. 270/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων    διενεργείας δημοπρασιών δι` εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και   κοινοτήτων».
 5. Τη με αριθμό ΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ2015/07-04-2015 (ΦΕΚ 578/09-04-2015    τεύχος Β΄) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης –    Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό ΔΔΠ0006856/ 728Β΄ΕΞ2015/08-05-2015 όμοια (ΦΕΚ 828/12-5-2015)
 6. Το με αριθμό  πρωτ. ΔΔΠ 0007650 ΕΞ2015 750Β’/21 Μαΐου 2015 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή διευκρινήσεων για τη διαδικασία των δημοπρασιών από τους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού σε εφαρμογή της Κ.Υ.Α. (ΔΔΠ 0005159/586ΒΈΞ2015 ΦΕΚ578/Β’/09-04-2015 ΑΔΑ: ΩΘ35Η-Δ8Ο)», όπως τροποποιήθηκε με την ΔΔΠ0006856/728ΒΕΞ2015 (ΦΕΚ Β’828/12-05-2015) (ΑΔΑ:Ω5Κ2Η-ΥΩ5/13-05-2015).
 7. Τη με αριθμό 646/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Ε’)
 8. Τη με αριθμό 112/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως    τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 127/2015 όμοια

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσια ανοικτή επαναληπτική  πλειοδοτική προφορική δημοπρασία ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο Επιτροπής για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος, για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν του λουομένους ή την  αναψυχή του κοινού (όπως εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής, σετ ομπρελών με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι, λειτουργία τροχήλατου –αυτοκινούμενου ή μη- αναψυκτηρίου).

Άρθρο 1ο

Η δημοπρασία είναι φανερή και θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Ιεράπετρας, την 22-6-2015 ημέρα  Δευτέρα με ώρα έναρξης 10.00πμ και ώρα λήξης 11.45 ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο  Επιτροπής και συγκεκριμένα :.

 1. Παραλία Τ.Κοιν.Μύρτου 10,00 μέχρι 10.15πμ
 2. Τοπ .Κοιν. Αγίου Ιωάννη,Μεγάλη Παραλία, ανατολικά του ξενοδοχείου «Αλμύρα» από10.15 μέχρι 10.30πμ
 1. Τ.Κοιν. Αγίου Ιωάννη,Μεγάλη Παραλία, 200μ. δυτικά του κέντρου «Κοράλι» από 10.30πμ μέχρι 10.45πμ

4.Τ.Κοιν. Αγίου Ιωάννη,Παραλία Αγιάς Φωτιάς (από ιδιοκτησία Πουλή έως ιδιοκτησία Ιωάννας Σκορδύλη από 10.45 μέχρι 11.15πμ

 1. Τ.Κοιν. Ιεράπετρας,Παραλία «Αγίου Ανδρέα» Δυτικά της ταβέρνας Κλειώ από 11.15 μέχρι 11.30
 1. Τ.Κοιν. Ιεράπετρας,παραλία «Αγίου Ανδρέα», 120μ ανατολικά της ταβέρνας «Κλειώ»από 11.30 μέχρι 11.45

Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας Επιτροπή, προ της ενάρξεως του διαγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας Επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά.

Άρθρο 2ο

Περιγραφή και θέση ακινήτου.

Οι παραλίες του Δήμου που μπορούν να παραχωρηθούν με δημοπρασία, με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο                 Ν. 2971/2001 και στην ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ2015/07-04-2015 (ΦΕΚ 578/09-04-2015 Τεύχος Β΄) των Υπουργών Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό ΔΔΠ0006856/728Β΄ΕΞ2015/

08-05-2015 (ΦΕΚ 828/12-5-2015) όμοια,  είναι οι παρακάτω:

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

 

ΑΣΚΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΚ Μύρτου  

Eκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής

50 1.500,00 €
Τ.Κοιν. Αγίου Ιωάννη,

Μεγάλη Παραλία, ανατολικά του ξενοδοχείου «Αλμύρα»

 

Eκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής 50 1.500,00 €
Τ.Κοιν. Αγίου Ιωάννη,

Μεγάλη Παραλία, 200μ. δυτικά του κέντρου «Κοράλι»

 

 

 

 

 

1

Τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστρων

200 2.400,00 €
2

Λειτουργία – τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας (αυτοκινούμενης ή μη)

 

15 6.000,00 €

 

Τ.Κοιν. Αγίου Ιωάννη,

Παραλία Αγιάς Φωτιάς (από ιδιοκτησία Πουλή έως ιδιοκτησία Ιωάννας Σκορδύλη

1

Τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστρων

400 4.800,00 €
Τ.Κοιν. Ιεράπετρας,

παραλία «Αγίου Ανδρέα», δυτικά της ταβέρνας «Κλειώ».

Τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστρων 300 3.600,00 €
Τ.Κοιν. Ιεράπετρας,

παραλία «Αγίου Ανδρέα», 120μ ανατολικά της ταβέρνας «Κλειώ».

Εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής 50

 

1.500,00 €
     

 

Άρθρο 3ο

Για να γίνει δεκτός κάποιος στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω:

 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο στην περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος

ενδιαφερόμενος

 1. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αξίας ίσης προς το 10% του οριζομένου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου κατώτερης προσφοράς, ως εγγύηση για τη συμμετοχή του στη δημοπρασία. Η εγγυητική επιστολή του τελευταίου πλειοδότη θα παραμείνει στο Δήμο μέχρι την κατακύρωση της δημοπρασίας, οπότε θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αναγνωρισμένης Τράπεζας ή με Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, αξίας ίσης προς το 10% επί του κατακυρωμένου ετησίου μισθώματος, για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί.

Εγγυητικές επιστολές και γραμμάτια των υπολοίπων συμμετεχόντων θα επιστραφούν σε αυτούς μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει αυτοδικαίως σε περίπτωση παράβασης όρου της υπογραφόμενης σύμβασης.

 1. Βεβαίωση μη ύπαρξης εις βάρους του βεβαιωμένης ληξιπρόθεσμης οφειλής, η οποία αποδεικνύεται με προσκόμιση βεβαίωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτής, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
 2. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
 3. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη πτωχευτικού συμβιβασμού και μη ύπαρξης ανοιγείσας διαδικασίας κήρυξης σε πτώχευση.
 4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας καθώς και για τα αδικήματα της δωροδοκίας, απάτης, υπεξαίρεσης, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ψευδορκίας, νόμου περί ναρκωτικών και παραβίαση κατ’ εξακολούθηση υγειονομικών διατάξεων που ισχύουν για Κ.Υ.Ε
 5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα και ότι από κανένα νόμιμο λόγο δεν αποκλείεται η συμμετοχή του στη δημοπρασία και η σύναψη της σύμβασης.
 6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι ουδεμία απαίτηση θα έχει εκ του Δήμου Ιεράπετρας σε περίπτωση καθυστέρησης υπογραφής της σύμβασης.
 7. Η υπεύθυνη δήλωση ή αίτηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία πρέπει να βεβαιώνεται για το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερομένου και θα πρέπει να αναφέρει επί ποινή απαραδέκτου ένα προς ένα όλα τα δικαιολογητικά.

 

Προκειμένου για νομικό πρόσωπο προσκομίζονται τα κάτωθι αναφερόμενα, ανάλογα με τη μορφή του, έγγραφα:

Σε περίπτωση ΑΕ

 • Το ΦΕΚ συστάσεως της εταιρείας,
 • Το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας, όπως ισχύει, σε ακριβές αντίγραφο

από το ΜΑΕ

 • Το ΦΕΚ της ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας, ή, σε περίπτωση που αυτό

δεν έχει εκδοθεί, ακριβές αντίγραφο του πρακτικού του Δ.Σ. για την ισχύουσα

εκπροσώπηση της εταιρείας, αντίγραφο της αίτησης υποβολής αυτού στην αρμόδια

Νομαρχία, με το σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου για την καταχώρηση αυτού στο ΜΑΕ

και αντίγραφο του αποδεικτικού ΤΑΠΕΤ για τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ ή την

εντολή προς δημοσίευση της αρμόδιας Νομαρχίας ή ακριβές αντίγραφο της

σχετικής ανακοίνωσης της αρμόδιας Νομαρχίας.

Σε περίπτωση ΕΠΕ

 • Το καταστατικό της εταιρείας, όπως ισχύει, με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις του σε αντίγραφα θεωρημένα από το Πρωτοδικείο, καθώς και τα σχετικά ΦΕΚ
 • Πλήρη σειρά των εγγράφων που τυχόν απαιτούνται, σύμφωνα με το καταστατικό

της εταιρείας, για τον ορισμό διαχειριστή και εκπροσώπου αυτής, καθώς και τα

σχετικά ΦΕΚ.

Σε περίπτωση Προσωπικών Εταιρειών

 • Το καταστατικό της εταιρείας, όπως ισχύει, με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις του, σε

αντίγραφα θεωρημένα από το Πρωτοδικείο

 • Πλήρη σειρά των εγγράφων που τυχόν απαιτούνται, σύμφωνα με το καταστατικό

της εταιρείας, για τον ορισμό διαχειριστή και εκπροσώπου αυτής

Σε περίπτωση Κοινοπραξίας / Ένωσης Προσώπων

Σε περίπτωση ομίλων, συμπράξεων, κοινοπραξιών εταιριών, υπό σύσταση κοινοπραξιών και εν γένει περισσότερων του ενός προσώπων, φυσικών ή νομικών, που υποβάλλουν από κοινού Προσφορά, θα πρέπει να καταθέσουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά και πιστοποιητικά για κάθε πρόσωπο που συμμετέχει στην ένωση προσώπων

Άρθρο 4ο

Στη δημοπρασία δεν γίνονται δεκτοί (συμμετέχοντες ή εγγυητές):

Όσοι  τελούν  σε  πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, σε διαδικασία εκκαθάρισης ή παύσης δραστηριοτήτων, σε διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση.

Όσοι  δεν είναι ενήμεροι ως προς τις ασφαλιστικές και φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Όσοι δεν είναι ενήμεροι ως προς τις οφειλές τους προς το Δήμο.

Όσοι έχουν κηρυχτεί έκπτωτοι από συναφή δημοπρασία ή ενώ προσκλήθηκαν από την Υπηρεσία δεν προσήλθαν για υπογραφή σύμβασης.

Όσοι δεν αποδεικνύουν ότι πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και τους όρους της παρούσας.

Όσοι προβαίνουν σε ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται  σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

 

Άρθρο 5ο

Η πρώτη προσφορά ορίζεται ανώτερη από την τιμή εκκίνησης κατά 3% και κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας, κάθε επόμενη προσφορά πλειοδοσίας να είναι τουλάχιστον κατά 3% ανώτερη από την προηγηθείσα.

Άρθρο 6ο

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και στη συνέχεια το συμφωνητικό και θα είναι αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της παραχώρησης χρήσεως. Ο εγγυητής πρέπει να προσκομίσει φορολογική, ασφαλιστική και δημοτική ενημερότητα και φωτοτυπία της αστυνομικής αυτότητας.

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή.

Σε περίπτωση μη τελικής συνυπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Λασιθίου, λόγω μη τήρησης των υποδειχθεισών από αυτόν τροποποιήσεων ή μη συναποστολής μαζί με τα 4 αντίγραφα της μισθωτικής σύμβασης του πρωτοτύπου διπλοτύπου είσπραξης για την απόδειξη καταβολής του οφειλόμενου ποσοστού 30% επί του συνολικού μισθώματος υπέρ του ελληνικού δημοσίου, το μισθωτήριο συμβόλαιο είναι άκυρο και ο μισθωτής υποχρεούται να αποχωρήσει από τον κοινόχρηστο χώρο, χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης έναντι του Δημοσίου.

Άρθρο 7ο

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση με αποδεικτικό παραλαβής σε αυτόν της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας να προσέλθει για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δήμου, χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και ενέχεται για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη όμοια. Από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας η παραχώρηση χρήσης θεωρείται ότι έγινε οριστικά

Άρθρο 8ο

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν, που αναγράφεται στον παραπάνω πίνακα, το οποίο επιβαρύνεται με το τέλος χαρτοσήμου και αφορά στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τις 30-04-2016 λήξη ισχύος της ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ2015/7-4-2015 των Υπουργών Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό ΔΔΠ0006856/728Β΄ΕΞ2015/08-05-2015 (ΦΕΚ 282/12-05-2015) όμοια.

.Άρθρο 9ο

Το μισθωτήριο συμβόλαιο συντάσσεται σε τέσσερα (4) αντίγραφα, που υπογράφονται από τα συμβαλλόμενα μέρη, αφού καταβληθεί από το μισθωτή ποσοστό 30% επί του συνολικού μισθώματος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και ποσοστό τουλάχιστον 30%, επίσης, επί του συνολικού μισθώματος, υπέρ του Ο.Τ.Α.

Το υπόλοιπο ποσοστό που απομένει, θα καταβληθεί έως την 31 Αυγούστου 2015.

Σε περίπτωση καθυστέρησης θα καταβάλλεται με τη νόμιμη προσαύξηση που ισχύει για τις υπερημερίες καταβολών προς το Δήμο.

Η καθυστέρηση καταβολής του μισθώματος παρέχει στον εκμισθωτή ΟΤΑ το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης.

Στο μισθωτήριο συμβόλαιο προσδιορίζονται σαφώς τα στοιχεία του μισθωτή, η διάρκεια της μίσθωσης, η θέση και το εμβαδόν του κοινοχρήστου χώρου που παραχωρείται, η ιδιότητά του (αιγιαλός, παραλία κ.λ.), το είδος της χρήσης και το καταβλητέο αντάλλαγμα. Ο χώρος αυτός αποτυπώνεται με επιμέλεια του Δήμου και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του αντισυμβαλλομένου σε επισυναπτόμενο στο μισθωτήριο: ι) υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του Ν. 4281/2014.  ιι) υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή «ΟΡΕΝ» της ΕΚΧΑ Α.Ε. («ελεύθερη θέαση ορθοφωτοχαρτών») όπου δεν υφίσταται καθορισμένος αιγιαλός ιιι) απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού, όπου αυτός υφίσταται.

Ο Δήμος αποστέλλει στην οικεία Περιφερειακή Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας/ Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας αντίγραφο του πρακτικού κατακύρωσης της δημοπρασίας και το συναφθέν, σε εκτέλεση του πρακτικού, μισθωτήριο συμβόλαιο με τον πλειοδότη, σε τέσσερα (4) αντίγραφα προς προσυπογραφή αυτών από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσία Λασιθίου, συνοδευόμενα από το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης, για την απόδειξη καταβολής του οφειλόμενου ποσοστού υπέρ του Δημοσίου. Στο μισθωτήριο συμβόλαιο πρέπει να έχουν ενσωματωθεί, επί ποινή ακυρότητας της μισθωτικής σύμβασης, οι τυχόν υποδείξεις του εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου, καθώς και να αναγράφεται, επί ποινή ακυρότητας της σύμβασης, ο αριθμός του διπλοτύπου είσπραξης του ποσοστού υπέρ του Δημοσίου.

Αμέσως μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου από το Δήμο, το μισθωτή και τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσία Λασιθίου, ο τελευταίος έχει δικαίωμα να εγκατασταθεί στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο.

Άρθρο 10ο

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως την 30/04/2016, λήξη ισχύος της ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ2015/7-4-15 (ΦΕΚ 578Β/ 09-04-2015) των Υπουργών Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό ΔΔΠ0006856/728Β΄ΕΞ2015/

08-05-2015 (ΦΕΚ 828/12-5-2015) όμοια.

 

Άρθρο 11ο

Ο μισθωτής υπόκειται στις υποχρεώσεις του άρθρου 7 της ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ2015/7-4-15 (ΦΕΚ 578Β/09-04-2015) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Οικονομικών,  περί «Απευθείας παραχώρησης, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ Βαθμού», όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό ΔΔΠ0006856/728Β΄ΕΞ2015/08-05-2015 (ΦΕΚ 828/12-5-2015) όμοια, καθώς, επίσης, στην τήρηση των όρων και προϋποθέσεων που τίθενται σε αυτήν.

Άρθρο 12ο

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ»
(Άρθρο 13 ΤΟΥ Ν. 2971/2001)

1.ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Η παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών (ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν. 2971/2001), στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α1 Βαθμού γίνεται για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουσμένους ή την αναψυχή του κοινού (όπως εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, ανακλίντρων (ξαπλωστρών), ομπρελών, καθισμάτων, λειτουργία τροχήλατου αυτοκινούμενου ή μη αναψυκτηρίου κλπ.)
Στην περίπτωση εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, επιτρέπεται η χρήση ειδικής σκηνής τύπου κιόσκι (μη σταθερής κατασκευής) για τοποθέτηση σωστικών μέσων (ατομικών σωσιβίων, κλπ) επιφάνειας έως 5 τ.μ., εντός του παραχωρούμενου χώρου.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε κατασκευή, που συνδέεται μόνιμα με το έδαφος (π.χ. πάκτωση με σκυρόδεμα, τσιμεντοστρώσεις, επιχωματώσεις, κλπ.)
Απαγορεύεται η χρήση για ελεύθερη κατασκήνωση ή για λειτουργία κάμπινγκ (Ν.2160/93).

Απαγορεύεται η τοποθέτηση σκηνών και η στάθμευση τροχόσπιτων, αυτοκινούμενων, αυτοκινήτων κλπ.

Σε κάθε περίπτωση παραχώρησης απλής χρήσης του κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού- παραλίας εφαρμόζονται οι ελάχιστες δυνατές διαμορφώσεις ώστε να διατηρείται η μορφολογία των ακτών και η ακεραιότητα της ακτογραμμής. Δεν επιτρέπονται επιχωματώσεις ή άλλες διαμορφώσεις με τη χρήση μηχανημάτων πέραν του κοσκινίσματος με στόχο τον καθαρισμό της άμμου.

2.ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ – ΣΗΜΑΝΣΗ

Με την επιφύλαξη της υποχρεωτικής τοποθέτησης διαδρόμου πρόσβασης προς την ακτογραμμή, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΚΥΑ 1052758/1451/Β0010/10-4-2012 για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ, στους παραχωρούμενους χώρους σε ακτές, επιτρέπεται η τοποθέτηση διαδρόμων πρόσβασης τοποθετημένων τόσο παράλληλα όσο και κάθετα στην ακτή, πλάτους μέχρι 0,80μ., στο επίπεδο της άμμου ή ελάχιστα εκατοστά πάνω από αυτή (για λόγους οριζοντίωσης της επιφάνειας βάδισης).
Για μήκος παραχωρούμενης επιφάνειας μέχρι 30 μ. επιτρέπεται η τοποθέτηση δύο (2) διαδρόμων πρόσβασης στο θαλάσσιο μέτωπο (εγκάρσιες διαβάσεις) ανά παραχωρούμενη επιφάνεια αιγιαλού-παραλίας, ενώ για μήκος παραχωρούμενης επιφάνειας που υπερβαίνει τα 30μ. επιτρέπεται η τοποθέτηση περισσότερων διαδρόμων με αναλογία ενός διαδρόμου ανά 20 επί πλέον μέτρα μήκους παραχωρούμενης έκτασης.

Για την κυκλοφορία παράλληλα με την ακτή επιτρέπεται επίσης η τοποθέτηση ενός (1) διαδρόμου παράλληλα με την ακτή ανά δύο σειρές ομπρελών, που θα συνδέεται εγκάρσια με τους κάθετους προς την ακτή διαδρόμους.

 1. ΦΥΤΕΥΣΗ

Η προστασία, φροντίδα και συντήρηση του υφισταμένου πρασίνου αποτελεί από κοινού υποχρέωση του αρμόδιου Ο.Τ.Α. και του επιχειρηματία που έχει την εκμετάλλευση του χώρου.

 1. ΑΡΧΕΣ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

Στις κατασκευές-διαμορφώσεις εντός του παραχωρηθέντος χώρου για τοποθέτηση ομπρελών, ανακλίντρων (ξαπλωστρών) και καθισμάτων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά το δυνατόν φυσικά υλικά φιλικά και εναρμονισμένα με το περιβάλλον χωρίς εξεζητημένους χρωματισμούς. Τέτοια υλικά είναι αυτά που συνήθως εμπεριέχουν καθόλου ή ελάχιστη επεξεργασία και η χρήση τους δεν συνεισφέρει στην κατασπατάληση ορυκτών πόρων. Παραδείγματα υλικών ανάλογα με το αντικείμενο δίνονται στη συνέχεια:

– Ομπρέλες :   Ξύλινος ιστός από εμποτισμένο ξύλο, σκελετός από εμποτισμένο ξύλο εναλλακτικά από ανοξείδωτο ή γαλβανισμένο χάλυβα ή αλουμίνιο. Επικάλυψη από ύφασμα, ξύλο, Rattan, πλεκτά φύκια, ξερά φύλλα, χόρτα, ψάθα, πλεγμένο καλάμι.

– Ξαπλώστρες :  Οι ξαπλώστρες μπορεί να είναι σταθερές ή ανακλινόμενες, ξύλινες, μεταλλικές (αλουμινίου) ή πλαστικές, σταθερές ή τροχήλατες. Επενδύονται με ύφασμα και μπορεί να διαθέτουν υφασμάτινα μαξιλάρια.
– Τραπεζάκια :  Τα τραπεζάκια ορθογώνια ή κυκλικά δύνανται να συμπληρώνουν μόνο τη συνηθισμένη διάταξη-σετ (ξαπλώστρα+τραπεζάκι-ομπρέλα+ξαπλώστρα). Μπορεί να είναι ξύλινα, μεταλλικά (γαλβανισμένου χάλυβα ή αλουμινίου) ή πλαστικά.
– Διάδρομοι πρόσβασης  Για την κατασκευή τους προτιμάται η χρήση υδατοπερατών και θερμοαπωθητικών ψυχρών υλικών με αντιολισθηρή επιφάνεια. Κατάλληλα υλικά είναι το εμποτισμένο ξύλο στερεωμένο πάνω σε ξύλινα δοκάρια. Τα ξύλινα στοιχεία τοποθετούνται ελεύθερα ή ενώνονται μεταξύ τους με ειδικούς μεταλλικούς συνδέσμους από ανοξείδωτο ή γαλβανισμένο χάλυβα. Αποκλείεται η χρήση σκυροδέματος, ασφάλτου, κοινών πλακιδίων δαπέδου, ενώ επιτρέπεται (υπό προϋποθέσεις) η τοποθέτηση τοπικής πέτρας πάνω σε άμμο χωρίς τη χρήση συνδετικού υλικού.

– Αρθρωτό  (κουμπωτό) ξύλινο δάπεδο : (Εάν και όπου προβλέπεται). Συνίσταται από επί μέρους τεμάχια μέγιστης επιφάνειας ενός (1) τ.μ., από ξύλα εμποτισμένης ξυλείας κατεργασμένα ή ακατέργαστα, πάνω σε ξύλινα δοκάρια χωρίς μόνιμη στήριξη, που ενδείκνυνται για χρήση κοντά στη θάλασσα και με μέγιστο ύψος δέκα (10) εκατοστών. Τα τεμάχια αυτά κουμπώνουν μεταξύ τους, ή μπορούν να συνδέονται μεταξύ τους μέσω ειδικών μεταλλικών συνδέσμων από ανοξείδωτο ή γαλβανισμένο χάλυβα.

– Χειρολισθήρες – κουπαστές : (όπου απαιτείται, για εξυπηρέτηση ΑμεΑ).
Από ξύλο εμποτισμένης ξυλείας κατεργασμένο ή ακατέργαστο ή ανοξείδωτο χάλυβα 316, υλικό που ενδείκνυται για χρήση κοντά στη θάλασσα. Από το ίδιο υλικό κατασκευάζονται και οι μεταλλικοί σκελετοί των λυόμενων κατασκευών για την είσοδο και έξοδο από το νερό των ΑμεΑ. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί γαλβανισμένος χάλυβας με δύο στρώσεις και τελική στρώση από πολυεστερική βαφή που απαιτεί όμως και τακτική συντήρηση.

 1. ΦΩΤΙΣΜΟΣ – ΗΧΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Επιτρέπεται μόνον χαμηλός και περιορισμένος φωτισμός στο απολύτως αναγκαίο για λόγους ασφαλείας και καθοδήγησης, ώστε να μην αλλοιώνεται η σχέση με τη φύση. Τοποθετούνται φωτιστικά σώματα που παρέχουν διάχυτο φωτισμό και έχουν τέτοια διαμόρφωση ώστε να εμποδίζεται ο σχηματισμός φωτεινής δέσμης που θα μπορούσε να αποπροσανατολίσει ζώα, να ενοχλήσει επισκέπτες και περίοικους καθώς και πλωτά μέσα. Σε περίπτωση που ο φωτισμός εξασφαλίζεται από φωτιστικά σώματα σε ιστούς αυτοί τοποθετούνται εκτός των ορίων των διαμορφωμένων διαδρόμων κυκλοφορίας. Οι καλωδιώσεις φθάνουν στα φωτιστικά σημεία συνήθως υποδαπέδια (προστατευμένα εντός μεταλλικών στεγανών σωληνώσεων-καναλιών) είτε κατ’ εξαίρεση εναέρια πάντα με ασφαλή, καλαίσθητο και συντεταγμένο τρόπο. Συνιστάται η ηλεκτροδότηση με χαμηλή τάση 48V (ΙΡ65)για λόγους ασφαλείας.
Απαγορεύεται η τοποθέτηση ηχητικών συστημάτων στο δημόσιο χώρο. Η παραγόμενη στάθμη θορύβου από μουσική ή σχετικές χρήσεις της κύριας επιχείρησης οφείλει να μην ξεπερνάει τα 50 ντεσιμπέλ σε οποιοδήποτε σημείο της παραχωρούμενης επιφάνειας.

 1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙΣΑΣ ΖΩΝΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ
  Στους κοινόχρηστους χώρους αιγιαλού και παραλίας, που παραχωρούνται για να τοποθετηθούν ομπρέλες και ανάκλιντρα (ξαπλώστρες), ως «σετ» νοείται ο συνδυασμός 1 ομπρέλα με τραπεζάκι και 2 ξαπλώστρες τοποθετημένες εκατέρωθεν του ιστού. Για τις ανάγκες των υπολογισμών προβλέπεται ότι ένα τέτοιο τυπικό σετ καταλαμβάνει κατ’ ελάχιστον επιφάνεια 5,0 τ.μ. (ξαπλώστρα+ομπρέλα-τραπεζάκι + ξαπλώστρα). Το εμβαδόν που καταλαμβάνουν τα συνολικά τοποθετούμενα «σετ» δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το 50% της επιφάνειας που έχει συνολικά παραχωρηθεί.

Μεταξύ της πρώτης σειράς σετ ανακλίντρων-ομπρελών και ακτογραμμής θα πρέπει να παραμένει ακάλυπτος διάδρομος υποχρεωτικού πλάτους 5,0μ, ο οποίος θα διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία των λουσμένων παράλληλα με τη θάλασσα, (ελάχιστη απόσταση μεταξύ θάλασσας και κοντινότερης ξαπλώστρας 5,0 μ).

Κατά τη διάρκεια παραχώρησης τόσο οι ομπρέλες, όσο και τα ανάκλιντρα (ξαπλώστρες) δύνανται να παραμένουν ανοικτά για όλο το εικοσιτετράωρο. Μετά τη λήξη της περιόδου χρήσης τόσο τα ανάκλιντρα (ξαπλώστρες), όσο και ομπρέλες και τα λοιπά είδη αναψυχής (θαλάσσια ποδήλατα, κανό κλπ) απομακρύνονται από το χώρο του αιγιαλού, παραλίας κλπ.

 1. ΕΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΠΑΚΤΩΣΗ

Επιτρεπόμενοι τρόποι σύνδεσης των κινητών κατασκευών επί του αιγιαλού και της παραλίας είναι εκείνοι που δεν αλλοιώνουν τη φυσική μορφολογία τους και δεν ενέχουν χαρακτηριστικά μόνιμης σύνδεσης με το έδαφος. Στο πλαίσιο αυτό, οι ανωτέρω κινητές κατασκευές συνδέονται με το έδαφος με διατάξεις προσωρινής στήριξης ή έδρασης (απλής έμπηξης – πάκτωσης π.χ. τύπου ανεστραμμένου Τ, χωρίς σκυρόδεμα) με σκοπό την εξασφάλιση της ασφάλειας των λουσμένων λόγω καιρικών συνθηκών (ανέμων) και με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια άμεση αποξήλωση, μετακίνηση ή μεταφορά τους.
Μετά το πέρας της περιόδου χρήσης οι διατάξεις έδρασης (βάσεις, εμπήξεις – πακτώσεις, κ.λπ.) θα πρέπει να αποκαλύπτονται και να αφαιρούνται χωρίς να παραμένουν εγκιβωτισμένες στην άμμο σε αναμονή της επόμενης περιόδου.

Άρθρο 13ο

Στους κοινόχρηστους χώρους για τους οποίους παραχωρείται το δικαίωμα της απλής χρήσης επιτρέπεται η τοποθέτηση τροχήλατων καντινών -αυτοκινούμενων ή μη-εφοδιασμένων με κατάλληλη άδεια λειτουργίας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραγράφου Α με αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 71459/30.7.2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας. Ο μέγιστος χώρος που δύναται να μισθωθεί γι’ αυτή τη χρήση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 τ.μ.

Οι καντίνες πρέπει να απέχουν τουλάχιστον εκατό (100) μέτρα από τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, κέντρα αναψυχής κτλ). Για τις παραχωρήσεις καντινών δεν ισχύουν οι διατάξεις περί υπαίθριου εμπορίου.

Άρθρο 14ο

Ο μισθωτής έχει υποχρέωση:

Σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνει καταπατήσεις ή αυθαίρετες επεμβάσεις επί  των  κοινοχρήστων χώρων, να  ενημερώνει  άμεσα  το  αρμόδιο Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Λασιθίου, προκειμένου αυτό να  προβαίνει  στη λήψη μέτρων προστασίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Οφείλει να παραδώσει τους κοινόχρηστους χώρους στην αρχική τους κατάσταση μετά τη με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της μισθωτικής σχέσης, εφόσον δεν έχει συναφθεί νέα.

Να μεριμνά για τον καθημερινό καθαρισμό των κοινοχρήστων χώρων, με δική του ευθύνη και έξοδα να τοποθετήσει καλαίσθητα δοχεία απορριμμάτων  και γενικά να φροντίζει για την εξασφάλιση της καθαριότητας και της αισθητικής του χώρου της ακτής και του περιβάλλοντος χώρου χωρίς να παρεμποδίζει τους λουομένους. Απαγορεύεται αυστηρά σε όλη τη διάρκεια της χρήσης η τοποθέτηση στο χώρο αυτό, αντικειμένων ξένων προς τη χρήση.

Ο μισθωτής θα πρέπει να εξασφαλίζει την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ σε όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης.

Ειδικά, για καντίνες, ο μισθωτής υποχρεούται να έχει συνεχώς αναρτημένο κατάλογο τουλάχιστον στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, με τα προσφερόμενα είδη και τις τιμές τους, οι οποίες θα είναι τελικές για τον πελάτη. Τα παρεχόμενα προϊόντα και οι εν γένει υπηρεσίες πρέπει να τηρούν προδιαγραφές συστήματος διασφάλισης ποιότητας (HACCP-ISO).

Ο Δήμος Ιεράπετρας δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική ή νομική κατάσταση ή θέση του μίσθιου, για την οποία τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση αυτής, ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας επ’ αυτού, ούτε δικαιούται για τους λόγους αυτούς επιστροφής ή μείωσης του μισθώματος ή να λύσει τη μίσθωση.

Ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη και ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση άρνησης χορήγησης άδειας από οποιαδήποτε  δημόσια υπηρεσία.

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες και τα όριά του σε καλή κατάσταση, προστατεύοντάς το από κάθε καταπάτηση.

Συνομολογείται ρητά ότι η άρνηση του μισθωτή να αποκαταστήσει τις ζημίες που τυχόν προκαλέσει, αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης με όλες τις σχετικές σε βάρος του μισθωτή συνέπειες που επέρχονται από αυτή.

Ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση οποιουδήποτε ατυχήματος συμβεί στους χώρους που εκμισθώνει.

Ο Δήμος δεν ευθύνεται σε περίπτωση αποβολής του από τους χώρους αυτούς για οποιονδήποτε λόγο και από οποιαδήποτε υπηρεσία του Δημοσίου και η μίσθωση λύεται αυτόματα χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης του μισθωτή για οποιονδήποτε λόγο.

Άρθρο 15ο

Η παραχώρηση υπόκειται πάντοτε σε μονομερή ανάκληση από το Δημόσιο για λόγους δημοσίου συμφέροντος, εθνικής άμυνας, δημόσιας τάξης και ασφάλειας, προστασίας αρχαίων, του περιβάλλοντος ή της δημόσιας υγείας, για λόγους κατασκευής λιμενικών έργων, καθώς και για λόγους μη τήρησης της κείμενης νομοθεσίας

Άρθρο 16ο

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του ανταλλάγματος χρήσεως (μισθώματος) για κανένα λόγο και αιτία και ιδίως, λόγω τυχόν πρόωρης λήξης της μίσθωσης εκ μέρους του μισθωτή, ο οποίος με τη σύμβαση μίσθωσης θα παραιτηθεί από διάρρηξη ακυρώσεως, από μείωση μισθώματος για οποιοδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και απρόοπτης μεταβολής, από αναζήτηση των δοθέντων και από μη καταβολή των συμφωνηθέντων.

Σε περίπτωση πρόωρης λήξης της παραχώρησης, αυτός υποχρεούται στην καταβολή όλου του ανταλλάγματος – μισθώματος, που αφορά στον υπόλοιπο χρόνο μέχρι τη λήξη της μίσθωσης. Στην περίπτωση αυτή καταπίπτει αυτοδικαίως και χωρίς δικαστική παρέμβαση υπέρ του Δήμου, η εγγυητική επιστολή που έχει δοθεί στο Δήμο για την καλή εκτέλεση σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσης.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει αυτοδικαίως σε περίπτωση παράβασης όρου της υπογραφόμενης σύμβασης.

Επίσης, ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή σε περίπτωση της καθ’ οιονδήποτε τρόπο ανάκλησης της παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού, παραλίας, από την πλευρά του Δημοσίου ή λόγω της καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίησης της σχετικής νομοθεσίας. Στην περίπτωση αυτή ανακαλούνται αυτοδίκαια όλες οι παραχωρήσεις που έχουν γίνει χωρίς καμία ευθύνη του Δήμου

Άρθρο 17ο

Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο περαιτέρω υπεκμίσθωση των κοινοχρήστων χώρων από τους μισθωτές.

Άρθρο 18ο

Απαγορεύονται στους παραχωρηθέντες χώρους, ρητά, τα παρακάτω:

 1. Η επέκταση πέραν του παραχωρημένου χώρου.
 2. Η περίφραξη του παραχωρούμενου χώρου.
 3. Η αναίρεση με οποιοδήποτε τρόπο του κοινόχρηστου χαρακτήρα του αιγιαλού.
 4. Η δημιουργία εγκαταστάσεων που είναι δυνατόν να αναιρούν τον κοινόχρηστο

χαρακτήρα του.

 1. Η κάθε είδους τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδας ή φωτεινής επιγραφής.

Οι παραβάτες θα καταγγέλλονται  στις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Η παραχώρηση της χρήσης είναι απλή και δεν αναιρεί τον κοινόχρηστο χαρακτήρα της.

Άρθρο 19ο

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράπετρας και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, θα δημοσιευθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ιεράπετρας, στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Μύρτου και της Τοπικής Κοινότητας Αγ. Ιωάννη, στο Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Λασιθίου και στην εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ.

 Άρθρο 20ο

Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης, οι οποίοι και θεωρούνται ουσιώδεις.

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Η αθέτηση κάποιου όρου της παρούσας συγγραφής από το μισθωτή συνεπάγεται την κήρυξη αυτού ως έκπτωτου και την έξωσή του από το μίσθιο.

Σε περίπτωση που ο μισθωτής καταστεί  έκπτωτος, η κατατεθειμένη στο Δήμο εγγύηση της καταβολής, καταπίπτει λόγω ποινικής ρήτρας υπέρ του Δήμου αυτοδικαίως και χωρίς δικαστική παρέμβαση.

Άρθρο 21ο

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν πλειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται όταν:

α) Το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί, λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας,

β) Μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, καθώς, επίσης, και όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως, δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητού αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση της αρμόδιας αρχής.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευόμενης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

Άρθρο 22ο

Το πρακτικό της δημοπρασίας μετά τη λήξη της υπογράφεται από τον πλειοδότη, τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής, υπόκειται σε έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράπετρας και από τη μη έγκρισή του ο πλειοδότης κανένα δικαίωμα δεν αποκτά προς αποζημίωση.

Άρθρο 23ο

Στη σύμβαση της μίσθωσης, που θα υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Ιεράπετρας και του πλειοδότη, θα αναφέρεται ότι οι όροι της παρούσας διακήρυξης, οι οποίοι αφορούν στην άσκηση των δικαιωμάτων και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων κάθε συμβαλλόμενου μέρους που απορρέουν από τη σύμβαση, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της, ακόμα και αν δεν περιληφθούν σ’ αυτή.

Άρθρο 24ο

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τα  Γραφεία του Δήμου Ιεράπετρας (αρμόδια κα Μαριδάκη Αρετή), από Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 08:00-13:00 , Τηλέφωνο 2842 3 40371 .

Ο Αντιδήμαρχος

 

Εμμανουήλ Φραγκούλης