Δημοπρασία 06.08.2015 για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού προς τρίτους

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Δημοπρασία 06.08.2015 για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού προς τρίτους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Αρ.πρωτ.:9660/31-7-2015
ΑΔΑ: 7ΧΝΙΩΡ8-ΠΛΡ
4η δημοπρασία

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας Δημόσια ανοικτή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο Επιτροπής για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος, για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν του λουομένους ή την  αναψυχή του κοινού (όπως εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής, σετ ομπρελών με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι, λειτουργία τροχήλατου –αυτοκινούμενου ή μη- αναψυκτηρίου).

Η δημοπρασία είναι φανερή και θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Ιεράπετρας, την 06-8-2015 ημέρα  Πέμπτη  με ώρα έναρξης 11.00 και ώρα λήξης 12.30 ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο  Επιτροπής και συγκεκριμένα :.

  1. Παραλία Τ.Κοιν.Μύρτου 11,00 μέχρι 11.15
  2. Τοπ .Κοιν. Αγίου Ιωάννη,

Μεγάλη Παραλία, ανατολικά του ξενοδοχείου «Αλμύρα» από11.15 μέχρι 11.30

  1. Τ.Κοιν. Αγίου Ιωάννη,Μεγάλη Παραλία, 200μ. δυτικά του κέντρου «Κοράλι» από 11.30 μέχρι 11.45
  2. Τ.Κοιν. Αγίου Ιωάννη, Παραλία Αγιάς Φωτιάς (από ιδιοκτησία Πουλή έως ιδιοκτησία Ιωάννας Σκορδύλη από 11.45 μέχρι 12.00
  3. Τ.Κοιν. Ιεράπετρας,Παραλία «Αγίου Ανδρέα» Δυτικά της ταβέρνας Κλειώ από 12.00 μέχρι 12.15
  1. Τ.Κοιν. Ιεράπετρας, παραλία «Αγίου Ανδρέα», 120μ ανατολικά της ταβέρνας «Κλειώ»από 12.15 μέχρι 12.30

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν, που αναγράφεται στον  πίνακα, το οποίο επιβαρύνεται με το τέλος χαρτοσήμου και αφορά στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τις 30-04-2016 λήξη ισχύος της ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ2015/7-4-2015 των Υπουργών Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό ΔΔΠ0006856/728Β΄ΕΞ2015/08-05-2015 (ΦΕΚ 282/12-05-2015) όμοια.

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  ΑΣΚΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΚ Μύρτου Eκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής 50 1.500,00 €
Τ.Κοιν. Αγίου Ιωάννη,Μεγάλη Παραλία, ανατολικά του ξενοδοχείου «Αλμύρα»

 

Eκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής 50 1.500,00 €
Τ.Κοιν. Αγίου Ιωάννη,Μεγάλη Παραλία, 200μ. δυτικά του κέντρου «Κοράλι»

 

 

 

 

 

1Τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστρων 200 2.400,00 €
2Λειτουργία – τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας (αυτοκινούμενης ή μη)

 

15 6.000,00 € 
Τ.Κοιν. Αγίου Ιωάννη,Παραλία Αγιάς Φωτιάς (από ιδιοκτησία Πουλή έως ιδιοκτησία Ιωάννας Σκορδύλη 1Τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστρων 400 4.800,00 €
Τ.Κοιν. Ιεράπετρας,παραλία «Αγίου Ανδρέα», δυτικά της ταβέρνας «Κλειώ». Τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστρων 300 3.600,00 €
Τ.Κοιν. Ιεράπετρας,παραλία «Αγίου Ανδρέα», 120μ ανατολικά της ταβέρνας «Κλειώ». Εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής 50  1.500,00 €
 

Για να γίνει κάποιος δεκτός  στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην  Επιτροπή Διαγωνισμού ως εγγύηση Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αξίας ίσης προς το 10% του οριζομένου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου κατώτερης προσφοράς, ως εγγύηση για τη συμμετοχή του στη δημοπρασία.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Δήμο, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν, επίσης, να απευθύνονται στα τηλέφωνα (28423) 40300 κ. Μαριδάκη Αρετή

Η παρούσα θα αναρτηθεί και στην προθήκη του Δήμου μας.

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

   Θεοδόσιος Καλαντζάκης